Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Chcete osadit svou honitbu stromky?

Chcete osadit svou honitbu stromky?

 
GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA STROMKY PRO ROK 2019

Již třináctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. V posledních letech se do projektu zapojují kromě zaměstnanců ŠKODA AUTO a jejich rodin    i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. Společnost ŠKODA AUTO si za velké podpory svých zaměstnanců zvolila výsadbu stromků jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Vyhlašovatelem
grantového programu je společnost ŠKODA AUTO, a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „Vyhlašovatel“).

Odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku je Nadace rozvoje občanské společnosti se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 (dále „Nadace“).

PODMÍNKY ÚČASTI V GRANTOVÉM PROGRAMU

Podporované projekty: nekomerční výsadba se zaměřením na:

› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi

› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.

› zvyšování biodiverzity lesních porostů

Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení atd.

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

 

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie)Maximální výše grantu: 70 000 Kč (navýšení částky je možné pouze se souhlasem dárce).

 
Spolufinancování: je možné, ale není povinné

 
Stanovená doba realizace projektu: od přidělení grantu do konce roku 2019.


TERMÍN VYPSÁNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU

Spuštění: 1. 3. 2019
Uzávěrka: 30. 6. 2019


ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím systému Grantys https://www.nros.grantys.cz/ Žádosti jsou přijímány v termínu od spuštění grantového řízení až do termínu uzávěrky.

K žádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy:

·       potvrzení o bankovním účtu,

·       potvrzení o vlastníkovi pozemku.


PROCES HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

A)  FORMÁLNÍ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany Nadace, která kontroluje formální správnost žádostí a ověřuje pravdivost uvedených informací. Žádosti, které projdou formální kontrolou, postupují k dalšímu hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.

 

B)  VĚCNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise složená ze zástupců Vyhlašovatele, Nadace, odborníků. Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a vybere projekty určené k podpoře. Grantová komise je oprávněna na základě vlastního  uvážení upravit finanční příspěvek oproti požadované částce. Na poskytnutí grantového příspěvku  není právní nárok. Grantová komise si vyhrazuje právo nerozdělit předem určenou finanční sumu v plné výši, pokud neshledá podané žádosti dostatečně kvalitní, a není povinna žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat.

 

Hodnoticí komise může v době svého jednání telefonicky kontaktovat osobu odpovědnou za realizaci projektu s doplňujícím dotazem týkajícím se projektové žádosti nebo organizace, která projektovou žádost předložila.

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni průběžně, nejpozději však do 31.  7. 2019. S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Smlouva obsahuje mj. následující náležitosti:

·       rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako obsah projektu, včetně harmonogramu);

·       výši příspěvku a režim plateb;

·       povinnost budoucího příjemce grantu předkládat Nadaci požadované informace;

·       povinnost budoucího příjemce grantu evidovat všechny účetní případy relevantní pro vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace;

·       způsob hlášení a schvalování obsahových a finančních změn projektu;

·       medializaci projektu.


Úspěšní žadatelé souhlasí s označením "ŠKODA ALEJ" případně „ŠKODA STROMKY“ na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m, cedule dodá Vyhlašovatel prostřednictvím Garanta).

 REPORTING

Příjemce grantu se zavazuje zaslat Nadaci Závěrečnou zprávu o projektu (včetně vyúčtování) maximálně do 1 měsíce po ukončení projektového období vyznačeného ve smlouvě o poskytnutí grantu. Závěrečná zpráva se zasílá jak elektronicky, tak i písemně na adresu sídla Nadace (Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00). Písemná verze závěrečné zprávy (včetně vyúčtování) musí být podepsána statutárním zástupcem příjemce.

Nadace  prostřednictvím  závěrečných  zpráv  kontroluje  realizaci  podpořených  projektů      a čerpání rozpočtů.

Příjemce grantu je povinen doložit se závěrečnou zprávou 3 fotografie z místa výsadby, které musí být v kvalitě 1500 x 2100 px, velikosti 800 kB/jpeg a musí být v publikovatelné podobě. Vyhlašovatel a garant je oprávněn dle svého uvážení tyto fotografie upravovat, měnit, opakovaně použít a zejména pak publikovat ve všech v současné době známých mediích (zejména  internet).  Souhlas  s  užitím  fotografií  je  udělen  na  dobu  neurčitou  a  územně    i množstevně neomezeně.


KONTAKTY

Nadace rozvoje občanské společnosti Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00 www.nros.cz

Tel: 227 217 211

Kontaktní osoba: Alena Šváchová Telefon: 227 217 266
E-mail: alena.svachova@nros.cz


zdroj: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-stromky/

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.