Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

K nové vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

K nové vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

komentář

 

BUDEME MUSET PLATIT VÍCE?  


Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.55/1999 Sb.,

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích


Ministerstvo zemědělství v rámci meziresortní­ho připomínkového řízení předložilo k projednání návrh novely vyhlášky č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Návrh novely vyhlášky byl předložen mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017.

Podle předkládací zprávy, novela kromě odstra­nění nedostatků platné právní úpravy, dosáhne stavu, kdy současná zastaralá vyhláška bude no­velizována aktualizovanými údaji číselných příloh, čímž se náhrady za škody vypočtené podle těchto příloh přiblíží skutečné výši újem nebo škod způ­sobených na lesích. Aktualizace vyhlášky zvýší stávající hodnoty lesních porostů řádově o desítky procent, přičemž toto navýšení vyplývá především z promítnutí příznivé ceny na trhu se surovým dří­vím v posledních letech.

Myslivecké veřejnosti se především dotýká § 11 Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobe­ná mechanickým poškozením, loupáním a ohry­zem zvěří nebo přibližováním dříví a uplatňuje se pouze jednou za obmýtí na každém jednotlivém stromě.

Okus zvěří způsobuje zaostávání růstu strom­ků, obzvláště jedná-li se o okus terminálního vý­honu. To ovlivňuje vývoj hodnoty mladého lesního porostu.

U uplatnění této škody tedy nevzniká vyjádření současné hodnoty k okamžiku vzniku škody, ale vyjádření budoucí ztráty výnosu v době obmýtí.

Novela vyhlášky také počítá s novými výpočty pro dřevinu smrk, která je nejvíce poškozována loupáním a ohryzem zvěří. Bylo by zvláštní, kdyby to bylo jinak, jelikož smrk je naší nejhodnotnější hospodářskou dřevinou s největším zastoupením.

Při sestavování tabulkových hodnot bylo při­hlédnuto především k tomu, že platná vyhláška nebyla novelizována a cena surového dříví od roku 1999 narostla asi o 30 %.

Tabulkové hodnoty určené k výpočtům škody jsou v oceňování budoucí hodnoty lesního porostu aktualizovány a vycházejí z kombinace disponibilních údajů kalkulovaných víceletých průměrných cen. Bohužel cena surového dříví a poptávka po něm stoupla o několik desítek procent, a proto se konečná cena bude uplatňovat i u uživatelů honiteb, kde dochází k mechanické­mu poškození stromků vlivem zvěře.

Při dosazení aktualizovaných čísel do vzorce pro výpočet náhrady škod, vzniklých na základě nejrůznějších matematických modelů, dojdeme k tomu, že u nové vyhlášky dochází k navýšení ceny za škodu oproti staré vyhlášce asi třikrát, to znamená, že uplatňování škod podle nové vyhláš­ky může být pro některé uživatele lesních honiteb převážně s jelení zvěří, devastující. Například uži­vatel, který dosud platil škody na lesních poros­tech ve výši 10 tisíc Kč, by nově platil tedy třikrát tolik, tzn. 30 tisíc Kč.

Ministerstvo zemědělství ve své závěrečné zprávě píše, že aplikace této novely vyhlášky při­nese všem vlastníkům lesa oprávněnou výši ná­hrady příjmů ušlých v důsledku příslušného druhu škody, nicméně už nikde se nezmiňuje o špatné a nevhodné dřevinné skladbě jednotlivých lesních komplexů a dalších skutečnostech ovlivňujících zdravý vývoj lesních porostů a zvěře. 

Text novely vyhlášky je možno zhlédnout na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz pod odkazem Legislativa / Připra­vovaná legislativa MZe / Návrhy vyhlášek

Ing. Marek KRAUS
vedoucí MKPO, tajemník MK ČMMJ

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1663
 
610
 
4010
 
13048
 
2139
 
627
 
2229


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.