Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Prohlášení Myslivecké rady ČMMJ k domu v Jungmannově ulici

Prohlášení Myslivecké rady ČMMJ k domu v Jungmannově ulici

8.2.2016

 

Vážené dámy, pánové, myslivecká veřejnosti,

nově zvolená Myslivecká rada ČMMJ si jako jeden ze stěžejních bodů ve vztahu k široké myslivecké veřejnosti vytkla cíl být transparentní a madiálně otevřená k Vám, řadovým členům ČMMJ. V posledních týdnech mysliveckou veřejností rezonuje otázka domu v Jungmannově ulici. Chápeme, že pro podstatnou část myslivců je to věc velmi citlivá.

Již na prvním zasedání Myslivecké rady ČMMJ jsme požádali ředitelku HALALI,všeob. poj., a,s., aby zareagovala na stránkách ČMMJ a v mysliveckém periodiku na současné dění okolo domu v Jungmannově ulici. Tento náš požadavek paní ředitelka naplnila, kdy podala krátkou informaci o vývoji situace okolo výše zmíněného objektu v časopise Myslivost a na internetových stránkách ČMMJ. Vzhledem k tomu, že značnou část veřejnosti a můžeme říci, že i část Myslivecké rady ČMMJ toto krátké vyjádření plně neuspokojilo, požádali jsme na zasedání Myslivecké rady ČMMJ dne 28.1.2016 opětovně paní ředitelku, zda by mohla veřejnost informovat podrobněji. Tutu žádost jsme vznesli i na základě cílené „mediální masáže“ všech OMS, myslivecké i laické veřejnosti za strany majitelů společnosti DevClub s..r.o., kterou podstatná část z vás jistě zaregistrovala. Za poslední měsíc jsme všichni byli za strany majitelů DevClubu, s.r.o. několikráte upozorňováni na nekalé dění ve výše uvedeném objektu.

Myslíme si, že by bylo správné, aby byl uveřejněn i názor strany druhé a to společnosti HALALI, všeob. poj., a.s. Z tohoto důvodu požádala myslivecká rada ředitelku HALALI, všeob. poj., a.s. Ing. L. Zumrovou o jasnou a věcnou informaci členské základně a členům myslivecké rady, jako odpověď na neustálé dotazy ohledně domu Jungmannova 32/25.

Současně jsme požádali o zveřejnění této informace na internetových stránkách ČMMJ a v časopise Myslivost.

Z dosti pro nás nepochopitelných důvodů nedoporučilo představenstvo a dozorčí rada HALALI, všeob. poj., a.s. zveřejnit tohoto prohlášení. Nechceme a nemůžeme se smířit s argumentací, že se představenstvo nebude snižovat k mediálním praktikám protistrany. Toto bychom možná i pochopili, pokud by byla většina členské základny opravdu seznámena s děním okolo výše uvedeného objektu.

Vzhledem k tomu, že myslivecké rada byla podrobněji informována o tomto problému, rozhodli jsme se toto prohlášení uveřejnit prostřednictvím ČMMJ.

 

 

Vážení myslivci,

na konci loňského roku jsme Vám podali několik informací o událostech v domě v Jungmannově ulici 32/25, Praha 1, prezentovaných na webových stránkách ČMMJ, z. s., či zasílaných na e-mailové adresy.

V návaznosti na opakovaná emotivní sdělení paní Šůsové, především e-mail ze dne 28. 01. 2016, si Vám dovolujeme sdělit následující informace.

Sdělení jednatelky společnosti DevClub s.r.o., paní Šůsové jsou lživá a účelová. Hlavním zdrojem jejich příjmů je především podvod, za což byla v roce 2015 také odsouzena, přičemž v průběhu řízení bylo zjištěno, že nešlo o první podvodné jednání podobného charakteru. Během soudního jednání se navíc 41 letý muž (tzn. stejného věku jako pan František Šůs ??) choval agresivně. Vše si můžete přečíst na http://plzen.idnes.cz/susova-penzista-duchodce-soud-smenky-dluh-pujcka-f7k-/plzen-zpravy.aspx?c=A150423_171004_plzen-zpravy_pp. Projednáváním podvodů paní Stanislavy Šůsové a agresivního chování jejího manžela pana Františka Šůse se zabývá řada internetových zpráv, stačí si jejich jména zadat do vyhledávače. Je pak na Vašem uvážení do jaké míry budete věřit slovům paní jednatelky společnosti DevClub s.r.o., která téměř čtyři roky podnikala nejen v rozporu s nájemní smlouvou, ale bez řádných živnostenských oprávnění, přičemž poskytovala hostinské služby a prodávala alkohol, což prezentovala na svých webových stránkách. Při exekučním soupisu majetku společnosti DevClub, s.r.o., který se nacházel v prostorách neoprávněně okupovaných touto společností od 31. 07. 2015, byly nalezeny cca 2 kamiony alkoholu, který byl předán Celnímu úřadu pro Hlavní Město Prahu. Nedivte se, že se paní Šůsová zlobí a zneužívá pro své záměry občanská práva na všech úřadech a orgánech státní správy. Reálné argumenty žádné nemá, proto jsou jejím hlavním bojovým prostředkem velká slova a velká gesta. A nezastaví se před ničím. Na svých webových stránkách dokonce uvedla titulek: „DEMOKRATICKÁ PRÁVA MAJITELŮ KLUBU JUNGMANNOVA 25 BYLA POŠLAPÁNA, STEJNĚ JAKO U ŽIDŮ, ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY !“ …

Společnost DevClub s.r.o., nepovolenými stavebními úpravami v původně pronajatých prostorách poškodila náš dům. Přístup do suterénu za účelem utajení nepovolených úprav odpírala až do roku 2015, kdy také proběhla kontrola stavebního úřadu a byla uložena povinnost uvést veškeré prostory do původního stavu pod hrozbou vysoké sankce. Amatérsky provedená úprava elektroinstalace ohrožovala požární bezpečnost. Při odstraňování nepovolených stavebních úprav bylo zjištěno, že manželé Šůsovi odstranili spodní část nosného pilíře, do kterého je uložen klenebný pas, vybourali značné množství drážek, prostupů a kapes pro uložení trámů do nosných stěn budovy, na nichž vystavěli mezipatra, vybourali většinu původních příček a amatérsky vybudovali konstrukce, které dle Posudku statika „nelze bezpečně užívat v souladu s platnými normami“. Jednatelka společnosti DevClub s.r.o., paní Šůsová byla zcela lhostejná k bezpečí osob v domě v Jungmannově ulici a jejich majetku. V případě neukončení nájemního vztahu by mohlo dojít k nenávratnému poškození celého domu, proto bylo z důvodu péče řádného hospodáře povinností představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., tento nájemní vztah ukončit. Paní Šůsová tvrdila, že jsme ji způsobili škodu za 5 mil Kč, posléze 8 mil. Kč a naposled dokonce 20 mil Kč, aniž by byla schopna doložit, jak údajně investované peníze nabyla. Vlastník nemovitosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., nechal zpracovat „Zhodnocení stavebních úprav z hlediska statiky“ i „Zprávu revizního technika elektronických zařízení“ a za všechny škody, které společnost DevClub s.r.o., v domě způsobila, bude požadovat finanční náhradu.

Manželé Šůsovi v posledních týdnech stupňují intenzitu útoků proti všem osobám, které si dovolí mít odlišný názor a vyvolávají konflikty ve formě fyzického násilí a psychického nátlaku v očekávání, že vedení HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., jejich tlaku podlehne. To se však nestane! Manželé Šůsovi jsou zvyklí, že kdo nepodlehne jejich útokům, podlehne kouzlu peněz v duchu přísloví „Za peníze v Praze dům“. Proč ne? Ale NE náš myslivecký dům v Jungmannově ulici 32/25, Praha 1!

 


Není snahou se přiklánět na tu či onu stranu, snahou je informovat i Vás, řadové členy ČMMJ z pohledu vlastníka tohoto objektu. Nechceme také, aby toto prohlášení vyznělo jako útok za strany ČMMJ na majitele DevClubu s.r.o. Detaily sporu znají pouze účastníci této kauzy. Jisté je jedno, pouze nezávislý soud bude muset rozhodnout, na čí straně je pravda. Poskytujeme Vám pouze informace, které obdržela Myslivecká rada ČMMJ na svém posledním zasedání a z kterých musí vycházet při následných rozhodnutích.


Vzhledem k tomu, že okolo domu v Jungmannově ulici 32/25 koluje značné množství dohadů, mýtů a jsme přesvědčeni, že mnohdy i cílených fám, rozhodla dne 28.1.2016 Myslivecké rada ČMMJ uskutečnit hloubkovou kontrolu veškerého dění od data pořízení objektu. Kontrolní skupina ustanovená Mysliveckou radou ČMMJ provede šetření během následujících týdnů. S výsledky této kontroly budete seznámeni na webových stránkách ČMMJ, v časopise Myslivost a podrobná informace bude podána Vašim zástupcům na nejbližším Sboru zástupců 18.6.2016.

 

Myslivecká rada ČMMJAutor: MN

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1663
 
610
 
4010
 
13048
 
2139
 
627
 
2229


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.