Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Projev předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

Projev předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

9.6.2018

 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové myslivci,

vzhledem k tomu, že se dnes nacházíme v polovině funkčního období, dovolím si krátce zhodnotit uplynulé období.

Již od prvních zasedáních myslivecké rady jsme deklarovali, že musíme být otevřeni ve svém jednání myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.  Většina námi uskutečněných kroků je pravidelně zveřejňována ze zápisu mysliveckých rad, ve větší míře jsme rozjeli informovanost na internetových stránkách, facebooku a informace myslivcům jsou předkládány prostřednictvím svazového časopisu Myslivost. Proběhla jednání se zástupci některých OMS, beseda s myslivci s předsedou ČMMJ na výstavě Natura Viva. Členové MR a DR ČMMJ se společně se zástupci pojišťovny Halali zúčastňují jednání Vašich okresních sněmů a v případě Vašeho zájmu navštěvujeme i jednání krajských koordinačních rad. Členská základna začala být informována zasíláním informačního buletinu prostřenictvím mailových adres jednotlivých členů ČMMJ.  Jsem přesvědčen, že komunikace s členskou základnou je nanejvýš potřebná, neboť pomáhá vyjasňovat situace, ze kterých občas vycházejí dohady a často zkreslené a zavádějící  informace ve vztahu k odborné i laické veřejnosti a naší členské základně.

Pravidelně začneme zveřejňovat v našem časopise i ekomonické data hospodaření ČMMJ a jejich zřízených organizací.  Celá členská základna by měla být objektivně informována o ekonomické situaci v ČMMJ a mnohé členy zajímá, jak bylo naloženy z penězi, které do jednoty prostřednictvím členských příspěvků vložili.

Dnes již mohu řící, že se nám podařilo ekonomicky zastabilizovat naše dvě obchodní společnosti.  Provedená fůze Služeb myslivosti, Myslivosti s.r.o. a Interlovu se ukázala, i přes pochyby některých členů,  jako cesta správným směrem. Nově vzniklá společnost Myslivost s.r.o. v roce 2017 vykázala zisk ve výši 4 693 000,-  Kč. Výši dosaženého zisku navíc ovlivnil odpis a prodej mnohaletých nepotřebných skladových zásob. Pro rok 2018 plánujeme hospodářský výsledek ve výši 5 093 000,- Kč. Tyto dosažené finanční prostředky budou v použity na rozvoj a propagaci ČMMJ a myslivosti.

Všeobecná pojišťovna Halali, a.s. prochází v posledních letech složitým obdobím, ale mohu říci, že i zde se začínají projevovat postupné kroky představenstva k nápravě chodu této společnosti. Jistě jste zaznamenali řadu nových pojistných produktů, které začala nabízet pro naše myslivce. Chybou nás všech je, že stále nejsme schopni přesvědčit část myslivecké veřejnosti o výhodnosti pojištění. Pokud bychom porovnali situci s ostatními pojišťovnami, které poskytují pojišťovací produkty v rámci ČR, má naše pojišťovna nejnižší poplatek na straně jedné a současně poskytuje nejvyvšší pojistné krytí pro myslivce na strně druhé. Většina ostatních pojišťoven zprostředkovává pojištění v rozmezí 350,- Kč až 400,- Kč.  My stále platíme 250,- Kč. Vnímám tlaky  podložené relevantními argumunty ze strany představenstva na zvýšení této pojistné částky i u naší pojišťovny, ale prozatím ponecháme výši členského příspěvku ve stávajícím stavu. Je nutno si však uvědomit, že situace na trhu s pojišťením a následným odškodňěním jednotlivých událostí se za poslední roky výrazně změnila. Podstatně se mění i výše odškodnění jenotlivých případů.  V roce 2017 hospodařila pojišťovna se ziskem  1 557 000,- Kč po zdanění.  Zde je nutno podostknout, že v loňské roce  byly tvořeny finanční rezervy pro případné odškodnění ve vedených soudních sporech ve výši 1 500 000,- Kč. Současně pojišťovna investuje nemalé finanční prostředky pro zavedení nových pojišťovacích produktů i v roce 2018. Pro tento rok má plánovaný hospodářský výsledem 4 045 000,- Kč před zdaněním.

Samostatnou kapitolou je dům v Jungmannově ulici. Dnes jsme již obdrželi rozhodnutí soudu ve sporu se spolešností DevClub, kdy jsme tento spor prohráli a čeká nás řada dalších jednání o výši náhrady za neoprávněné vystěhování této společnosti. Veškeré náklady vzniklé z tohoto, ale také následných soudních rozhodnutí, budeme uplatňovat po bývalém představenstvu.

V současné době probíhají jednání se společnosti Slug Invest na úpravě nevýhodné smlouvy, která byla uzavřena předchozím vedením a bývalou ředitelkou pojišťovny.

V sekretariátu ČMMJ došlo k částečným personálním obměnám, ale i zde je potřeba ještě zefektivnit práci jednotlivých oddělení. V následujícím období se musíme zaměřit na zintenzivněni práce ve prospěch ČMMJ. Jde především o úsek propagace naší jednoty ve společnosti. Zde očekáváme Vaši výraznou pomoc. Pouze společným úsilím na obou stupních řízení ČMMJ lze dosáhnou zlepšení pohledu veřejnosti a i našich vlastních členů.

V posledních měsících proběhla školení hodnotitelů trofejí a školení zkušebních komisařů. Tyto aktivity přinesly kladný ohlas z naší členské základny.

Aktivně se podílíme ve spolupráci se SVS na řešení problematiky afrického moru prasat.

Započali  jsme s programem návratu drobné zvěře do krajiny. V následujícíh letech půjde o jeden ze stěžejních bodů v práci ČMMJ, neboť se bytostně dotýká všech myslivců. Drobná zvěř, před desítkami let chlouba české myslivosti, si opravdu zaslouží daleko větší míru pozornosti, než je jí v současnosti poskytováno.

Značný kus práce byl odveden na úseku zbraňové legislativy a při projednávání problematiky invazních a nepůvodních druhů.

V příštích měsících je nutno vyvinout intenzivnějí jednání na MZe a MŽP a otevřít otázku negativního vlivu některých predátorů  v naší krajině. Jde o problém, který se nedotýká pouze nás , mysliců, ale trápí také rybáře, chovatele zvířat a drůbeže, chovatele holubů.  Do popředí také vystupuje otázka managementu chovu vlka, který se stále častěji objevuje v našich honitbách.

V minulém roce byly založeny při ČMMJ dva kluby. Klub lovecké lukostřelby a Klub mladých myslivců. Věřím, že oba budou proaktivně pracoval ve prospěch naší jednoty.

Velký důraz je z naší strany kladen na práci s mládeží. Práce s mládeží musí být v budoucnu jedním z hlavních úkolů sekretairátu a i Vás, jednotlivých OMS.

Pokusil jsem se alespoň krátce zhodnotil práci v minulém období. Nicméně v následujících měsících nás čeká značné množství společné práce, která musí vést k posílejí pozice ČMMJ a postavení myslivců ve společnosti. Je potřeba, abychom se opravdu stali tou autoritou, ale všem je nám jasno, že bez intenzivní práce  nás všech to je téměř nereálné.

Nemíním zde dnes opětovně připomínat věci, které jsem již několikráte vyřkl na jednáních s Vámi a napsal v časopise Myslivost. Budu rád, pokud dnes otevřeme obšírnější diskuzi k budoucímu fungování ČMMJ a vyjasníme si řadu dohad a ničím nepodložených fám, které v posledních dnech kolují v naší členské základně. Je potřeba si přiznat, že i mnohdy za přispění některých z nás. Otázkou zůstává, zda tak někteří činí z něvědomosti nebo zcela záměrně.

Chtěl bych dnes pouze otevřít k úvaze a následné diskuzi jedno jediné téma. Tím je slovo Jednota. V letošním roce slavíme 95 let založení jednotné myslivecké organizace. Již v roce 1923 naši předkové pochopili, že aby mohli jednat s orgány státu a jinými konkurenčními organizacemi, je nutno se sdružit do jednotné organizace, kterou se i přes odpor některých státních institucí  stala ČSMJ. V různých podobách fungování  jsme se přesunuli do dnešních časů, kdy největší organizací sdružující myslivce v ČR je stále ČMMJ. Stav naší členské základny ke konci roku byl 61 520 členů .

Fungování naší organizace závisí na zodpovědné práci vedoucích představitelů jak hlavního spolku, tak i zástupců řídících orgánů všech pobočných spolků. Ač si to poměrně značná část z Vás možná ani neuvědomuje, existence hlavního spolku i Vašich pobočných spolku je mnohdy značně závislá na chování se každého z těchto spolků. Pro názornýíklad tohoto propojení není potřeba chodit daleko. Ministerstvo zemědělství pověřilo ČMMJ konáním zkoušek adeptů o lovecký lístek a zkoušek mysliveckých hospodářů. Spolu s námi toto pověření obdžely i jiné subjekty. Často jsem slýchal výtky z Vaší strany, že dochází k neoprávněnému vydávání loveckých lístků u některých z těchto subjektů. Na tento stav jsem upozornil i odpovědné pracovníky MZe. Pravdou je, že některým z těchto subjektů bylo ze strany MZe  toto pověření odebráno. V nedávné době byl obdobný prohřešek zjištěn u OMS Praha - venkov. Ptám se sám sebe, zda si odpovědní funkcionáři a všichni, kteří se na tomto podvodu podíleli, uvědomili, jak ohrozili všechny z nás a celou ČMMJ?  Každý  funkcionářů by se měl zamyslet, jaký dopad by pro Váš pobočný spolek mělo odebrání tohoto a možná i jiných pověření ze strany MZe. A nejenom pro vás, ale pro celou organizaci. Pravdou je, že vedlejší spolky mají svou subjektivitu, ale zde jsem uvedl jeden z příkladů, jak chování jednoho právně i ekonomicky nezávislého subjektu může ohrozit existenci celé jednoty. Není mým zájmem a ani zájmem nikoho z členů myslivecké rady Vám něco nařizovat, naší snahou je minimalizovat možnosti vzniku takových situací.

V posledních měsících jsem vedl řadu diskuzí k fungování a podobě ČMMJ. Debatoval jsem, jak se zastánci současného stavu, tak i s těmi, kteří  měli a dodnes mají výtky. Jeden rozhovor mi utkvěl v paměti. Fungování ČMMJ bylo přirovnáno k námořnímu přístavu. Před dvaceti lety náš přístav chránil a zastřešoval celou  flotilu lodí. V roce 1998 došlo k tomu, že se všechny lodě  vydaly samostatmě a mnohdy neřízeně  na volné moře. Máme rok 2018, kdy menší část této flotily bez větších problémů pluje na vlnách, značné procento se pouze potácí na vodě bez kompasu a se zastaralými vesly a kormidlem. Nezanedbatelná část  flotily se jiz začíná potápět nebo je již těsně před utonutím. Problémem ovšem je, že většina kapitánů je přesvědčena, že se nachází stále v první skupině.

 Většina z Vás se před deseti lety rozhodla pro samostatnost a já vnímám i důvody, které Vás k tomuto kroku vedly. Jenom je si nutno položit otázku, proč máme v názvu slovo jednota, když tímto krokem výrazně ztratilo na významu. Já si pod  tímto slovem představuji jiné fungování.  Získali jste subjektivitu, ale získali jste také značnou důvěru členů a s ní související povinnost a odpovědnost za budoucí podobu a fungování organizace. O tom, jaký je dnes stav celé ČMMJ, nemá ani cenu začínat otevírat diskuzi. Již jsem to několikrát zmiňoval i na našich zasedáních. Před dvěma a půl lety většina z Vás zvolila nové vedení, kdy většina členů není a nebyla zatížena minulostí s děním v ČMMJ. Přáním většiny z Vás bylo zastavení nelichotivé situace v ČMMJ.  Myslím si, že je potřebné odpovědně a věcně diskutovat o tom, jak tento stav napravíme. Nechci, abychom dnes přijímali ukvapené závěry k této situaci. Je nutno opravdu objektivně zhodnotit celou situaci a otevřít nezaujatou diskuzi mezi našimi řadovými členy.

Nikomu z nás nepomohou laciné výkřiky, jednoznačně zkreslující celkovou situaci před vlastní členskou základnou. Čím dříve si uvědomíte, že je nutno udělat radikální řez v naší organizaci, tím lépe pro všechny z nás. Každá změna ve prospěch dobré věci většinou zabolí. Problém vidím v tom, že pokud bolí u souseda, tak nám to nevadí. Pokud se to každého z nás bytostně dotýká, tak o tom nechceme raději ani slyšet. Bylo by vhodné, pokud se všichni zamyslíme nad tím, jestli opravdu právní subjektivita pobočných spolků přinesla Vám všem opravdu to, v co jste doufali. Za sebe mohu říci, že o tom přesvědčen až tak moc nejsem. Co se za těch dvacet let zlepšilo v práci ČMMJ a to myslím jak hlavního spolku, tak i spolků pobočných? Stále máme klesající členskou základnu, stárnoucí členskou základnu bez přílivu mladých myslivců, značnou nedůvěru mezi představiteli hlavního a pobočných spolků, řadu OMS na pokraji ekonomického přežití bez většího přínosu pro Jednotu.

Opravdu jste chtěli tento stav a hlavně se ptám, jestli chceme tento stav tolerovat i dalších dvacet let. Ani si nechci představit, jak v jakém stavu se bude Jednota nacházet. Jestli to opravdu jednota bude, nebo přežije pár silných a úspěšných OMS, které se možná rády vymaní z područe organizace, kdy je ostatní svou nečinností potápějí. Otázkou je, jakou vyjednávací sílu budou tyto samostatné segmenty mít při vyjednávání. Prakticky žádnou. Rád bych se velice mýlil, ale dnes nevidím přijatelnější vyústění této situace.

A nebo je potřeba najít odvahu a na rovinu si říci, pokud neděláš, nemáš mezi námi co pohledávat. Potřebujeme OMS bez aktivit, kde jediným zdrojem příjmu jsou členskéíspěvky  a každoročně si na okresních sněmech schvalují rozpočet se ztrátou?

Stanovy ČMMJ jednoznačně definují poslání, účel a činnost spolku. Přímo je dáno, cit.:  ,, Spolek je samostatným a dobrovolným svazkem založeným k naplňování společných zájmů jeho členů". Dále máme stanoveno cit: ,,Posláním a účelem spolku je přispívat v souladu s těmito stanovami vlastní činností k dosahování obecného blaha. Rozumí se jím zejmána... ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o její trvalý rozvoj."  Opravdu si myslíte, že děláme vše pro zajištění aktivní péče a zachování trvalého rozvoje myslivosti?

Věřím, že nám všem jde o stejnou věc a mnohé z nás trápí, v jaké stavu se ČMMJ nachází. Máme pouze rozdílné názory na vizi budoucího fungování. Všem zastáncům současného způsobu chodu celé ČMMJ bych ještě jednou rád připomněl, že dvacet let jedeme z kopce. Přijďte sami s návrhy, jak by jste tuto situaci řešili, abychom se opravdu z této šikmé plošiny dostali. Velice rádi a nyní mluvím za  všechny členy MR,budeme o této situaci diskutovat. Je opravdu nutné tuto diskuzi s členskou základnou neprodleně začít.

Dovolte mi na závěr, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou věnujete ve svém volném čase ve prospěch ČMMJ. Jsem si plně vědom, že ne vždy je tato práce plně ohodnocena a veřejností kladně vnímána. Jsem si vědom, že je před námi nelehký úkol do budoucna, ale věřím, že společným úsilím se nám postupně podaří zajistit odpovídající postavení myslivců ve společnosti.


Ing. Jiří JANOTA

 

 

 

 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.