Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Myslivecká rada ČMMJ

Myslivecká rada ČMMJ (řeší § 15 Stanov ČMMJ)

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Na ustavující schůzi zvolí myslivecká rada ČMMJ předsedu a 3 místopředsedy, další členy pověří předsednictvím v odborných komisích, popřípadě dalšími úkoly. Předseda myslivecké rady ČMMJ je zároveň předsedou ČMMJ.

Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává jí předseda ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě další osoby.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

  • svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
  • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ, který je výkonným orgánem ČMMJ,
  • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
  • vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde - li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti uvedené v § 14 odst. 3 písm. h),
  • uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
  • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
  • projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
  • organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
  • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
  • provádí výklad těchto stanov a vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů ČMMJ.

MYSLIVECKÁ RADA ČMMJ

janota.jpg

Ing. Jiří JANOTA

předseda ČMMJ
email: predseda@cmmj.cz


Ing. Jiří ČERVENKA

místopředseda
email: mistopredseda1@cmmj.cz


Ing. Roman URBANEC, Ph.D.

místopředseda
mistopredseda2@cmmj.cz


Ing. Miloš JEŽEK, Ph.D.

komise pro mezinárodní spolupráci
jezekm@fld.czu.cz
 
 
Ing. Jiřina ŠPÁLOVÁ

kulturně - propagační komise
jirina.spalova@seznam.cz


Ing. Ondřej FALTUS

myslivecká komise
faltus@vvs.cz


Jan MATULKA

střelecká komise
realitymatulka@seznam.cz


Dr. Ing. Petr MARADA

ekologická komise
p.marada@quick.cz


Ing. Jiří NECHUTNÝ

ekonomická komise
is.vnechutny@gmail.com


Josef NOVÁK

kynologická komise
josefnovak.kolin@seznam.cz


JUDr. Petr VACEK

organizačně - právní komise
vacek.petr@centrum.czvomacka.jpg


Ing. Václav VOMÁČKA

člen rady
venda.vomacka@seznam.cz

RNDr. Jiří ZBOŘIL

člen rady
omsolomouc@email.cz


Ing. Josef VLÁŠEK

člen rady
vlasek@lesycr.cz


Ing. Josef NENADÁL

člen rady
josef.nenadal@gmail.com

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1603
 
581
 
3817
 
12537
 
2049
 
609
 
2123


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.