Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

prosinec

Myslivecká rada zasedala dne 6. prosince 2016 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B. Zprávy k projednání

 

1.      Vyhodnocení SZ ČMMJ 17. 11. 2016

2.      Návrh plánu činnosti MR ČMMJ  na I. pololetí roku 2017

3.      Návrh plánu hlavních akcí v roce 2017

4.      Plán zahraničních styků na rok 2017

5.      Projednání zprávy DR společnosti Myslivost, s.r.o.

6.      VH INTERLOVU PRAHA, s.r.o.

7.      Informace o průběhu připravované fúze společností

 

C.     Různé

 

1.      Smlouva o poskytnutí daru Myslivecké nadaci prof. J. Hromase.

2.      Senice, okr. Nymburk, řešení majetku.

3.      Hlasování per rollam č. 16, 17,18, 19/2016

4.      Informace z VH Všeobecné pojišťovny Halali, a.s.

5.      Informace z jednání na Úřadu vlády – problematika novely zákona č.114/1992 Sb.

6.      Informace k soutěži Honitba roku

7.      Národní myslivecké slavnosti 2017

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady a místopředsedu DR ČMMJ Ing. L. Křížka. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Dále předseda Ing. J. Janota navrhl rozšířit pozvánku o body :

C/8 Informace o výpočetním středisku v Brně

C/9 Projednání odvolání p. Sikory

C/10 Memorandum o spolupráci mezi organizacemi zastupující hospodáře v krajině ČR

 

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Po doplnění návrh plánu činnosti MR ČMMJ, z.s. na I. pololetí roku 2017.

B.     Plán zahraničních styků na rok 2017.

C.  Udělení plné moci pro jednatele INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. M. Fischera pro zastupování obchodní organizace na jednání Valné hromady HALALI, všeobecná poj., a.s. dne 29. 11. 2016.

D.  Návrh na doplnění člena DR HALALI, všeobecná poj., a.s. o JUDr. P. Valentu, místo původně navrženého G. H. Reinmüllera.

E.     Doplnění člena Komise pro zahraniční spolupráci o P. Šeplavého.

F.      Termíny a zkušební komise pro zkoušky čekatelů 2017.

 

  

MR ČMMJ souhlasila:

A.  S odstoupením 3 členů kulturně-propagační komise (ak. mal. M. Václavíková, Ing. Mgr. D. Drábíková, Bc. H. Politzerová, DiS.).

B.     S odvoláním p. Z. Sitaře z  kulturně-propagační komise z důvodu neúčasti na zasedáních komise.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Jednatelce M. Novotné zaslat dopis s návrhem řešení spoluvlastnického vypořádání majetku ČMMJ s  dotčenými OMS. Termín : Do 31. 1. 2017.

B.  Jednatelce M. Novotné obsadit místo pracovníka na sekretariátu ČMMJ, na úvazek nebo na dohodu, pro zajišťování dotačních titulů pro ČMMJ a administraci dotací. Termín : Do 28. 2. 2017.

C.   Jednatelce M. Novotné požádat oficiálním dopisem MŽP, MZe, MO, MK, MMR a MŠMT o začlenění zástupce ČMMJ do technicko-pracovních skupin k projednávání titulů týkajících se činnosti ČMMJ.

D.    Jednatelce M. Novotné finančně zabezpečit delegované členy na zahraniční cesty.

E.    Předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému připravit jednotná pravidla pro příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců sekretariátu i obchodních společností, odměňování, bonusy, stravenky atd.  s účinností od 1. 1. 2017

F.    Jednatelce M. Novotné požádat o výroční zprávu a výsledek hospodaření nadace.

G.    Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s jednatelem Interlovu Praha, s.r.o. připravit výpovědi nájmu pro OMS Brno-město a ČMKJ z domu Všetičkova v Brně a zároveň připravit návrh nájemní smlouvy pro nového nájemce. Termín : Do lednové MR.

I. Jednatelce M. Novotné rozeslat Memorandum členům rady k připomínkám. Poté rozeslat k hlasování per rollam a připravit k podpisu.

J.  Jednatelce M. Novotné najít v rozpočtu částku na pokrytí nákladů ME trubačů 2016 konané v Mariánských Lázních.

K.    Předsedovi myslivecké komise Ing. O. Faltusovi prezentovat práci komise v časopise Myslivost.

 

MR ČMMJ odložila:

A.    Projednání poskytnutí daru Myslivecké nadaci prof. J. Hromase na lednovou MR.

B.     Řešení majetku LS Senice a uložila jednatele M. Novotné a JUDr. J. Fišerovi prostudovat spis a navrhnout řešení. Termín : Do lednové MR.

 

MR ČMMJ konstatovala:

A.   V případě odvolání p. Sikory – DR ČMMJ rozhodla podle Stanov ČMMJ, z.s. správně, MR ČMMJ nepřísluší rozhodnutí DR ČMMJ přezkoumávat, rozhodnutí obsahuje nesprávné poučení o odvolání a nesprávný odkaz na Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů (podle kterého nebylo rozhodováno). Organizačně-právní komise navrhuje MR ČMMJ rozhodnutí vrátit DR ČMMJ zpět s doporučením, aby bylo vydáno opravné rozhodnutí.

  

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Informaci z provedené kontroly bilančních a výsledkových účtů společnosti Myslivost, s.r.o. za období 1-9/2016.

B.     Informace o průběhu přípravy fúze obchodních společností.

C.     Informace z Valné hromady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

D.    Informace o vyhlášení soutěže Honitba roku za rok 2016.

E.     Informace o přípravě Národních mysliveckých slavností na Ohradě 2017.

F.      Informace a zdůvodnění překročení rozpočtu ME trubačů 2016 v Mariánských Lázních.

G.    Informace členů MR o zkouškách mysliveckých hospodářů, účast na 4 OMS.

H.    Informace z jednání myslivecké komise.

 

Dále Myslivecká rada ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 12. ledna 2017 v Radošově.  

                                                                          

  Martina Novotná

 jednatelka ČMMJ, z.s.


 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
161
 
19
 
240


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.