Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

leden 2017

 

(dále jen MR ČMMJ)

                                                                 

Myslivecká rada zasedala dne 12. ledna 2017 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.    Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B. Zprávy k projednání

  1. Projekt mezinárodní spolupráce s okolními zeměmi
  2. Smlouva o poskytnutí daru Myslivecké nadaci prof. J. Hromase
  3. Návrh DR ČMMJ na odvolání z funkce rozhodčího J. Průšovice
  4. Senice, okr. Nymburk, řešení majetku
  5. Plán akcí 2017 – Setkání s poslanci
  6. Odměny jednatelce za IV. Q 2016

 

C.    Různé

1.     Návrh plánu hlavních akcí v r. 2017

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady na prvním zasedání v roce 2017 a zároveň ještě jednou všem poděkoval za odvedenou práci v loňském roce. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Dále předseda Ing. J. Janota na návrh místopředsedy Ing. J. Červenky navrhl rozšířit pozvánku o bod:

B/7 Ukončení činnosti kontrolní komise pro dům Jungmannova 32/25

 

 

MR ČMMJ schválila:

A.          Vyplacení odměny jednatelce M. Novotné za 4. Q 2016 ve výši 50% základního platu za 3 měsíce.

B.          Možnost proškolení poradců a hodnotitelů CHPT i nečlenům ČMMJ a stanovuje poplatek za školení Kč 2.000,-.

C.          Navržený zkušební senát pro ZMH OMS Opava.

D.          Navržený zkušební senát pro ZMH OMS Karlovy Vary.

E.          Propůjčení vyznamenání I. stupně za zásluhy pro představitele Bavorského mysliveckého svazu.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A.    S prodejem majetku LS Senice.

B.    Se změnou termínu MR ČMMJ v březnu a to na 2. 3. 2017 od 9.00 hodin v Praze, od 18.00 hodin se uskuteční setkání s poslanci a senátory PČR.

 

MR ČMMJ rozhodla:

A.    Nepodepsat smlouvu o poskytnutí daru Myslivecké nadaci prof. J. Hromase pro rok 2017.

B.    O ukončení činnosti kontrolní komise pro dům Jungmannova 32/25 k 31. 12. 2016.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Jednatelce M. Novotné oslovit společnost DAS, zda mají specialisty na myslivecké právo.

B.    Jednatelce M. Novotné oslovit právníky, kteří se zabývají mysliveckým právem v ČR, zda by bylo možné nabídnout jejich služby MS.

C.    Jednatelce M. Novotné připravit program Národních mysliveckých slavností na jednání únorové MR  ČMMJ.

D.    Jednatelce M. Novotné připravit zvací dopis pro ministra zemědělství na Národní myslivecké slavnosti.

E.     Předsedovi kulturně-propagační komise M. Ježkovi připravit setkání odborníků z okolních zemí k určitému tématu na r. 2018. Připravit rozpočet a pozvat zástupce okolních svazů.

F.     Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s JUDr. Ing. J. Fišerem připravit do únorové MR ČMMJ návrh možnosti  změny správní rady Myslivecké nadace prof. J. Hromase, případně zrušení nadace, co by se v tomto případě stalo s finančními prostředky nadace?

G.    Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s JUDr. Ing. J. Fišerem a daňovým poradcem připravit podklad nejschůdnější cesty pro prodej LS Senice.

H.    Jednatelce M. Novotné připravit na příští zasedání schéma struktury sekretariátu ČMMJ včetně pracovních pozic a jejich agendy.

I.       Jednatelce M. Novotné zkontrolovat delimitační protokoly společného majetku s platnými LV.

 

MR ČMMJ odložila:

A.    Projednání bodu poskytnutí daru Myslivecké nadaci prof. J. Hromase na jednání únorovou MR ČMMJ.

B.    Projednání návrhu DR ČMMJ na odvolání z funkce rozhodčího J. Průšovice  na další jednání  MR ČMMJ z důvodu neúčasti zástupce DR ČMMJ na jednání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ nevyhověla:

A.    Žádosti OMS Hradec Králové o finanční příspěvek na Memoriál M. Šejnohy, neboť OMS nepřipravil v termínu projekt k žádosti o dotaci na MZe ČR, která se podávala v září 2016.

 

MR ČMMJ požádala:

A.    DR ČMMJ o prověření vybírání členských příspěvků a vydávání potvrzení o zaplacení a pojištění na OMS Přerov a OMS Uherské Hradiště.

 

MR ČMMJ delegovala:

A.    Předsedu Ing. J. Janotu jako zástupce MR ČMMJ na Valné hromadě obchodních společností dne 8. 2. 2017.

 

MR ČMMJ poděkovala:

A.    Členům kontrolní komise pro dům Jungmannova 32/25 za odvedenou práci.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Plán hlavních akcí ČMMJ na rok 2017, u kterých je nutná účast zástupců MR ČMMJ.

B.    Informace předsedů odborných komisí a jednotlivých členů rady.

 

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 14. února  2017 v Praze.  

                                                                          

  Martina Novotná

 jednatelka ČMMJ, z.s.

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
161
 
19
 
240


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.