Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

únor 2017

 

(dále jen MR ČMMJ)

                                                                 

Myslivecká rada zasedala dne 14. února 2017 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.    Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B. Zprávy k projednání

1.     Výsledek hospodaření společnosti Myslivost, s.r.o. za čtvrté čtvrtletí  2016, rozdělení zisku za rok 2016 (bude zasláno po 8.2.)

2.     Výsledek hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. za čtvrté čtvrtletí 2016

3.     Výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.  za čtvrté čtvrtletí  2016

4.     Volba orgánů a dozorčí rady nové obchodní společnosti

5.     Zvýšení poplatku za evidenční karty pro zkoušky loveckých psů a potvrzení o vykonání zkoušky z myslivosti

6.     Vyhodnocení střeleckých, kynologických a kulturně-propagačních akcí za rok 2016

7.     Návrh plánu práce odborných komisí ČMMJ, z.s. na rok 2017

8.     Informace o řešení majetku z delimitace

9.     Návrh na řešení Myslivecké nadace prof. J. Hromase

10.  Návrh DR ČMMJ, z.s. na odvolání z funkce rozhodčího J. Průšovice

11.  Reorganizace sekretariátu ČMMJ, z.s.

 

C. Různé

1.     Plán akcí 2017 – Setkání s poslanci, NMS Ohrada – návrh programu

2.     Informace o obchodních společnostech ČMMJ, z.s. a jmenování zástupců za MR ČMMJ na VH obchodní společnosti.

3.     Hlasování per rollam č. 1/2017 – vyznamenání Liebig.

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady a popřál k životnímu jubileu 60 let  místopředsedovi DR ČMMJ, z.s. Ing. L. Křížkovi. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání a program jednání.

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Zvýšení poplatku za Potvrzení o vykonaných zkouškách lovecké upotřebitelnosti psů a Potvrzení o vykonání zkoušky z myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodřáů.

B.    Předložené organizační schéma sekretariátu ČMMJ, z.s.

C.    Vyznamenání II. stupně za zásluhy Steffenu Liebigovi (Německý myslivecký svaz)

 

MR ČMMJ stanovila:

A.    S účinností od 1. 3. 2017 novou prodejní cenu za Potvrzení o vykonaných zkouškách lovecké upotřebitelnosti psů a Potvrzení o vykonání zkoušky z myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodářů na Kč 50,-/ks.

 

MR ČMMJ zvolila:

B.    Do Dozorčí rady obchodní společnosti  Myslivost, s.r.o. Ing. Josefa Nenadála (MR ČMMJ), Ing. Jiřího Krupičku (EK ČMMJ) a Ing. Ladislava Křížka (DR ČMMJ).

C.    Zástupce MR ČMMJ do valné hromady obchodní společnosti  Myslivost, s.r.o. předsedu Ing. Jiřího Janotu, místopředsedu Ing. Jiřího Červenku a předsedu organizačně-právní komise JUDr. Petra Vacka.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Jednatelce M. Novotné předložit návrh dohody s Ing. Špičkovou, pracovnicí pro zajišťování dotačních titulů pro ČMMJ, včetně odměn. Termín do 2. 3. 2017.

B.    Jednatelce M. Novotné připravit možnost čerpání dotace na vzdělávání MŠMT pro ČMMJ. Termín do 2. 3. 2017.

C.    Jednatelce M. Novotné zasílat v kopii veškeré informace, které jsou rozesílány na OMSy členům MR ČMMJ.

D.    Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s předsedou ekonomické komise Ing. Vl. Nechutným připravit přehled stávajících benefitů s návrhem benefitů nových, jednotně pro všechny pracovníky obchodních organizací (Myslivost, s.r.o., Halali, všeob. poj., a.s.) a ČMMJ, z.s. a rozeslat per rollam členům MR ČMMJ. Termín do 2. 3. 2017.

E.     Jednatelce M. Novotné projednat s představenstvem HALALI, všeob. poj., a.s. možnost zavedení podobné služby právní ochrany jednotlivců pro členy ČMMJ, z.s. v rámci programu pojišťovny HALALI, jakou nabízí společnost DAS.

F.     Jednateli Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischerovi předložit na zasedání MR ČMMJ dne  2. 3. 2017:

-  Přehled vyplacených mezd za rok 2016. Členění mzdy zaměstnanců a mzdy společníka.

1.     Smlouvu o výkonu funkce jednatele Ing. J. Kasiny.

2.     Rozhodnutí VH o odměnách jednatele od r. 2010.

3.     Přehled odměn statutárů a zaměstnanců a to v pracovním poměru i na dohody o provedení práce.

4.     Přehled redaktorů, kolik každý redaktor zpracoval článků do jednotlivých čísel časopisu.

5.     Doložit historii odepsaných pohledávek za rok 2016.

G.    Jednateli INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. M. Fischerovi ve spolupráci s předsedou ekonomické komise Ing. Vl. Nechutným předložit návrh obchodně-finančního plánu sloučené společnosti na zasedání MR ČMMJ dne 2. 3. 2017.

H.    Jednateli INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. M. Fischerovi předložit podrobný rozbor nákladů a výnosů na dům Lešanská.

I.       Předsedům odborných komisí sdělit při jednání s pořadateli výše uvedených akcí poděkování Myslivecké rady ČMMJ.

J.      Předsedovi ekonomické komise Ing. V. Nechutnému zadat vypracování znaleckých posudků pro majetky navržené k prodeji na náklady ČMMJ, z.s.,  koordinovat zpeněžování, podávat Myslivecké radě  ČMMJ návrhy na zpeněžování a informace o jeho průběhu.

K.    Jednatelce M. Novotné určit mimo právníka ČMMJ, z.s. osobu  odpovědnou za realizaci prodejů, zajistit revizi smluv o společném využívání majetku tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a aby byly konkrétně určena práva a povinnosti spoluvlastníků.

L.     Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s právníkem JUDr. J. Fišerem vypracovat rozhodnutí MR ČMMJ  o odvolání z funkce rozhodčího J. Průšovice a předložit předsedovi ČMMJ, z.s. J. Janotovi k podpisu.

M.   Jednatelce M. Novotné předložit pracovní náplně pracovníků sekretariátu dle organizačního schématu zasedání MR ČMMJ. Termín 2. 3. 2017.

N.    Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi zpracovat připomínky k organizačnímu řádu sekretariátu ČMMJ a předložit na zasedání MR dne 2. 3. 2017.

O.    Jednatelce M. Novotné předložit program a časový harmonogram s finančním rozpočtem Národních mysliveckých slavností. Termín 2. 3. 2017.

P.     Jednatelce M. Novotné připravit a rozeslat pozvánky na Národní myslivecké slavnosti do 31. 3. 2017.

Q.    Všem členům MR ČMMJ promyslet vypovídající kritéria pro zveřejňování výsledků hospodaření OMSů.

R.    Všem členům MR ČMMJ, aby písemný styk s ministerstvy atd. prováděli pouze přes sekretariát ČMMJ, z.s.

S.     Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s předsedkyní kulturně-propagační komise Ing. J. Špálovou předložit návrh, jaké materiály by měl OMS poskytovat adeptům při základních zkouškách z myslivosti. Termín 2. 3. 2017.

T.     Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s právníkem JUDr. J. Fišerem připravit dopis pro J. Soukupa o možnosti odvolání proti rozhodnutí MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ odložila:

Projednání bodu řešení Myslivecké nadace prof. J. Hromase na březnové zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ pozastavila:

Na návrh DR ČMMJ funkci rozhodčího J. Průšovice na dobu 3 let, tj. do konce roku 2019.

 

MR ČMMJ doporučila:

Prodat LS Senice na základě dohody ČMMJ, z.s. s OMS Nymburk a p. Vančurou.

 

MR ČMMJ poděkovala:

Pořadatelům a organizátorům všech výše uvedených akcí ČMMJ, z.s. za pomoc a zprostředkování těchto akcí.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Zprávu o hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. k 31. 12. 2016.

B.    Zprávu o hospodaření obchodní společnosti INTERLOV Praha, s.r.o. k 31. 12. 2016.

C.    Zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 31. 12. 2016.

D.    Vyhodnocení střeleckých, kynologických a kulturně-propagačních akcí ČMMJ za rok 2016.

E.     Plán činnosti odborných komisí MR ČMMJ na rok 2017.

 

 

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 2. března  2017 v Praze.  

                                                                          

  Martina Novotná

 jednatelka ČMMJ, z.s.
 

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
161
 
19
 
240


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.