Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

červenec

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

(dále jen MR ČMMJ)

                                                                 

Myslivecká rada zasedala dne12. července 2016 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B.     Zprávy k projednání

 

1.      Vyhodnocení SZ ČMMJ

2.      Řešení úkolů stanovených SZ ČMMJ (viz usnesení SZ ČMMJ)

3.      Návrh DR na pozastavení funkce rozhodčího J. Soukupovi, Č. B.

 

C. Různé

 

  1. Plán a vyhodnocení akcí 2016
  2. Odměny jednatelce za II. a III. čtvrtletí 2016

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady a předsedu Dozorčí rady Ing. P. Černíka. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Dále předseda Ing. J. Janota navrhl vypustit bod C/2 Odměny jednatelce za II. a III. čtvrtletí 2016 (nebyly dodány podklady) a doplnit program jednání o body :

-          Návrh DR ČMMJ na pozastavení výkonu rozhodčího p. Mádra

-          Oprava zápisu č. 5 ze dne 10. 5. 2016  v bodě C/1

-          Návrh mediálního projektu pro ČMMJ - J. Vávra

-          Žádost Kazašského mysliveckého svazu o spolupráci

-          Změna pracovní smlouvy jednatelky ČMMJ

 

Předsedající Ing. Jiří Janota provedl kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

 

MR ČMMJ schválila:

Odstupné v návrhu pracovní smlouvy jednatelky ČMMJ M. Novotné a to v prvních 3 letech výkonu funkce v souladu se zněním zákoníku práce (ve výši dvou násobku průměrného platu), po 3 letech vykonávání funkce ve výši čtyř násobku průměrného platu.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Předsedům odborných komisí připravit zprávu o činnosti odborných komisí od 17. 11. 2015 a plánované činnosti do konce t.r.  Termín zasedání MR 6. 9. 2016.

B.     Jednatelce M. Novotné podat žádost o dotační projekt MŽP pro spolky a pobočné spolky na MŽP nejpozději do 21.10.2016.

C.     Předsedovi Redakční rady RNDr. J. Zbořilovi ve spolupráci s místopředsedou Ing. R. Urbancem znovu posoudit složení Redakční rady časopisu Myslivost. Termím následující MR.

D.    Jednatelce M. Novotné připravit rozhodnutí MR na pozastavení   funkce rozhodčího J. Soukupovi na 1 rok. Termín 31. 7. 2016.

E.     Jednatelce M. Novotné uveřejnit rozhodnutí MR po nabytí právní moci  na webu ČMMJ.

F.      Jednatelce M. Novotné připravit rozhodnutí MR na pozastavení   funkce rozhodčího J. Mádra na 2 roky. Termín 31. 7. 2016.

G.    Jednatelce M. Novotné uveřejnit rozhodnutí MR po nabytí právní moci  na webu ČMMJ.

H.    Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi ve spolupráci s předsedou  komise pro zahraniční záležitosti Ing. J. Ježkem a místopředsedou Ing. R. Urbancem připravit návrh memoranda o spolupráci s Kazašským mysliveckým svazem. Termín nejbližší zasedání MR.

I.       Předsedovi komise pro zahraniční záležitosti Ing. M. Ježkovi a místopředsedovi Ing. R. Urbancovi připravit návrh zvacího dopisu pro velvyslance Kazachstánu. Termín 31. 7. 2016.

J.       Ukládá předsedovi komise pro zahraniční záležitosti Ing. M. Ježkovi připravit projekt mezinárodní spolupráce s okolními zeměmi. Termín 30. 9. 2016.

K.    Jednatelce M. Novotné aktualizovat stávající seznam lektorů a zkušebních komisařů,  seznam rozhodčích z výkonu. Oslovit OMSy, aby do 31. 8. zaslaly aktualizované seznamy na sekretariát ČMMJ s upozorněním, že v případě nedodání seznamu bude OMSu odebráno pověření pořádat příslušné zkoušky.

L.     Předsedovi komise pro zahraniční záležitosti Ing. M. Ježkovi připravit návrh dopisu na ČMKU ve spolupráci s předsedou kynologické komise J. Novákem. Termín 10. 8. 2016.

M.   Jednatelce M. Novotné zaslat na OMSy dopis ohledně plánovaných školení hodnotitelů s tím, že proškoleni budou pouze hodnotitelé - členové ČMMJ. Termín 31. 7. 2016.

N.    Předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému  zaktualizovat kompletní tabulku přehledu majetku ČMMJ dle katastru nemovitostí. Termín nejbližší zasedání MR.

O.    Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s vedoucí ekonomického oddělení Ing. I. Dvořákovou popsat a zdůvodnit převedení skladových zásob v hodnotě cca 750 tis. Kč v roce 2014 z obchodní organizace Služby myslivosti, s.r.o. na ČMMJ, včetně přesného soupisu. Termín nejbližší zasedání MR.

P.      Prostřednictvím Valné hromady HALALI všeobecná pojišťovna, a.s. změnu uzavřené smlouvy s firmou Slug invest dle připomínek ve zprávě kontrolní komise do 30. 9. 2016.

 

 

MR ČMMJ pověřila:

Ing. B. Straku zastupováním ČMMJ ve věcech týkajících se veškerého jednání ohledně legislativy ke zbraním a střelivu  s tím, že bude pravidelně informovat MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ požádala:

A.    Zástupce ČMMJ ve VH Myslivost, s.r.o., aby ve spolupráci s jednatelem Ing. J. Kasinou zabezpečili zpracování žádosti o dotační projekt MŽP pro spolky a pobočné spolky na vydávání periodik. Termín nejpozději do konce září.

B.     Předsedu DR ČMMJ Ing. P Černíka o podání konkrétní zprávy o postupu OMSu České Budějovice při zkouškách vloh jezevčíků a teriérů. Termín zasedání MR 6. 9. 2016.

C.     Předsedu ekonomické komise Ing. Vl. Nechutného, aby kontaktoval OMS Pardubice ohledně návrhu na odkup podílu LS Dříteč od ČMMJ a stavu podílů na střelnici Hůrka. Termín do nejbližšího zasedání MR.

 

MR ČMMJ pozastavila:

A.    Na doporučení DR ČMMJ funkci rozhodčího J. Soukupovi na 1 rok.

B.     Na doporučení DR ČMMJ funkci rozhodčího J. Mádrovi na 2 roky.

 

 

 

MR ČMMJ vyslovila nespokojenost:

S obsahem a formou časopisu Myslivost, požádala předsedu Redakční rady RNDr. J. Zbořila o vytvoření nové koncepce časopisu. Termín  31. 10. 2016.

 

MR ČMMJ provedla opravu zápisu č. 5 ze dne 10. 5. 2016  v bodě C/1:

Schvaluje přímé členství ČMMJ ve FITASC.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Připomínku předsedy  DR ČMMJ Ing. P. Černíka, aby rozhodnutí k jednotlivým řešeným případům DR ČMMJ se   zveřejňovaly až po nabytí právní moci.

B.     Přípravu výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

 

MR ČMMJ projednala Usnesení SZ ČMMJ v bodě VII. Ukládá – bod 1. MR ČMMJ:  

a)      Vypracovat pro SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2016 postup pro sloučení obchodních společností.

Ustanovila pracovní skupinu ve složení Ing. J. Janota, Ing. Vl. Nechutný, JUDr. Ing. J. Fišer a M. Novotná.

 

b)      Provést kontrolu stavebně právní stránky a realizace investice v domě Jungmannova 32/25 do 30. 9. 2016.

Uložila stávající kontrolní skupině pro řešení domu Jungmannova 25 iniciovat provedení kontroly.

 

c)      Uložit prostřednictvím Valné hromady HALALI všeobecná pojišťovna, a.s. změnu uzavřené smlouvy s firmou Slug-invest dle připomínek ve zprávě kontrolní komise do 30. 9. 2016.

       Uložila stávající kontrolní skupině pro řešení domu Jungmannova 25 provést kontrolu dle tohoto bodu a to zkontrolovat účelně vynaložené finanční prostředky na opravu domu, v případě pochybností  bude pozván stavební odborník.

 

d)     Předložit SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2016 dokument hlavní směry činnosti MR  ČMMJ, z.s.

       Uložila předsedovi Ing. J. Janotovi  předložit dokument SZ dne 17. 11. 2016.

 

 

 

 

Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 13. září 2016 v Praze.  

 

                                                                                                         Martina Novotná

                                                                                                      jednatelka ČMMJ, z.s.

 

 

 

Autor: j.s.

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.