Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

září

Myslivecká rada zasedala dne13. září 2016 v Praze. Na programu jednání byly následující body:


A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B.     Zprávy k projednání

1.      Zpráva o hospodaření společnosti Myslivost, s.r.o. za druhé čtvrtletí 2016

2.      Zpráva o hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. za druhé čtvrtletí 2016

3.      Zpráva o hospodaření HALALI, všeob. pojišťovna, a.s. za druhé čtvrtletí 2016

4.      Zpráva o činnosti odborných komisí od 17. 11. 2015 a plán činnosti do konce roku 2016

5.      Vypořádání podílu Ing. J. Kasiny ve společnosti Myslivost, s.r.o.

6.      Návrh směrnice Pravidla pro nakládání s platební kartou ČMMJ

7.      Návrh směrnice o odborných komisích

8.      Návrh směrnice Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv

9.      Návrh směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

10.  Návrh směrnice Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů

11.  Návrh směrnice Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2016 na své pobočné spolky

 

 

C. Různé

1.      Informace ke stavu kontroly stavebních prací v objektu Jungmannova

2.      Informace k prodeji objektu U Splavu

3.      Návrh řešení nesrovnalostí majetku MS v katastru nemovitostí (JUDr. Vacek)

4.      Plán a vyhodnocení akcí 2016

5.      Odměny jednatelce za I. a II. čtvrtletí 2016

6.      Informace o přípravě plesu ČMMJ 2017

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady a předsedu Dozorčí rady ČMMJ Ing. P. Černíka. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Dále předseda Ing. J. Janota navrhl doplnit program o bod C/7 Změny v HALALI, všeob. poj. a.s. a po hlasování provedl kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Vyplacení odměny jednatelce ČMMJ M. Novotné za 1 Q 2016 ve výši 40 % základního platu za 1,5 měsíce a za 2. Q 2016 ve výši 45 % základního platu za 3 měsíce 2. čtvrtletí 2016.

B.     Žádost OMS Karviná o změnu termínu ústních zkoušek pro MH.

C.     Žádost OMS Teplice o náhradní opravný termín mysliveckých zkoušek.

 

MR ČMMJ souhlasila:

S podporou střelecké družstvo ČMMJ pod podmínkou, že bude startovat na střeleckých soutěžích za ČMMJ.

 

 

MR ČMMJ trvá:

Na svém předchozím rozhodnutí přímo uzavřít smlouvu mezi ČMMJ a FITASC ve věci pořádání závodu v lovecké kombinaci.

 

MR ČMMJ považuje:

Udělení souhlasu o postoupení smlouvy o nájmu z 29. 3. 2012 ze společnosti SLUG Invest, a.s. na společnost LOVERA, s.r.o. za neprojednaný s hlavním akcionářem. Vzhledem k celkové situaci, která se vytvořila v poslední době okolo domu v Jungmannově ulici, považuje MR ČMMJ toto rozhodnutí, provedené bez projednání s hlavním akcionářem za velmi nešťastné a nekorektní ve vztahu k MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem, předsedou ekonomické komise Ing. Vl. Nechutným a místopředsedou Ing. J. Červenkou vytvořit soupis potřebného a nepotřebného majetku s návrhem na konkrétní řešení u jednotlivých majetků.

B.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem připravit k evidovanému majetku na rozvahových účtech smlouvu o spoluvlastnictví s jednotlivými subjekty a k majetku evidovanému na podrozvahových účtech návrh řešení.

C.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit ve spolupráci s předsedkyní kulturně-propagační komise Ing. J. Špálovou a vedoucí ekonomického oddělení Ing. I. Dvořákovou návrh na likvidaci neprodejných skladových zásob.  

D.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit článek do časopisu Myslivost o spolupráci a nespolupráci OMSů s ČMMJ a jejich obchodních organizací.

E.     Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi prostudovat smlouvu o obchodním zastoupení mezi firmou EKOPLANT, s.r.o. a INTERLOVEM PRAHA, s.r.o. Informaci podat na nejbližším zasedání MR ČMMJ.

F.      Jednatelce INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. I. Dvořákové a jednatelce ČMMJ M. Novotné přijmout pracovníka pro zajišťování a administraci dotací do obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.

G.    Zástupcům ČMMJ ve VH společnosti Myslivost místopředsedovi Ing. R. Urbancovi a Ing. V. Vomáčkovi v nejkratším možném termínu svolat VH společnosti, kde bude předložen návrh na řešení prodeje obchodního podílu Myslivost, s.r.o.

H.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem připravit návrh smlouvy o vypořádání obchodního podílu společnosti Myslivost, s.r.o.

I.       Všem členům MR zaslat připomínky k navrženým vnitřním směrnicím do 22. 9. 2016 jednatelce ČMMJ M. Novotné, která připomínky předá předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P Vackovi k zapracování.

J.       Zástupcům ČMMJ  ve VH společnosti HALALI, všeob. poj., a.s. svolat valnou hromadu pojišťovny v co nejkratším termínu. Na VH projednat jednání představenstva dne 22. 6. 2016 a 30. 6. 2016. Požadovat podklady vedoucí představenstvo k přijatým rozhodnutím.

K.    Jednatelce ČMMJ M Novotné připravit plnou moc pro místopředsedu ČMMJ Ing. J. Červenku k zastupování ČMMJ na VH HALALI, všeob. poj., a.s.

L.     Předsedovi kontrolní skupiny Ing. J. Červenkovi informovat členskou základnu prostřednictvím časopisu Myslivost o zjištěných skutečnostech kontrolní skupinou o stavu domu Jungmannova 32/25.

M.   Jednatelce ČMMJ M. Novotné na zasedání MR ČMMJ dne 4. 10. 2016 připravit podrobnou kalkulaci plesu ČMMJ v roce 2017.

N.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit dopis na OMS Třebíč s dotazem na řešení kauzy p. Vlka.

O.    Předsedovi komise pro zahraniční záležitosti Ing. M. Ježkovi připravit stanovisko ke směrnici o neinvazivních druzích.

P.      Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit návrh programu podzimního zasedání SZ ČMMJ a školení jednatelů a rozeslat e-mailem členům MR ČMMJ k doplnění.

Q.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit odpověď OMR Příbram za MR ČMMJ.

R.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné dohledat usnesení MR ČMMJ k případu DEKONTA.

S.      Jednatelce ČMMJ M. Novotné předložit dopracovanou smlouvu s firmou IMOFA do MR ČMMJ 4. 10. 2016.         

 

MR ČMMJ navrhla:

Po vzájemné dohodě s jednatelem společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. Kasinou vyplacení dohodnuté částky za prodej 10% obchodního podílu společnosti Myslivost, s.r.o. a současně bude smlouva o vypořádání obchodního podílu mezi ČMMJ a jednatelem Myslivost, s.r.o. Ing. J. Kasinou obsahovat bod zajišťující Ing. J. Kasinovi  výplatu 10% podílu z HV roku 2016.

 

MR ČMMJ odložila:

A.    Zprávu o  hospodaření HALALI, všeob. pojišťovna, a.s.  za druhé čtvrtletí  2016 k doplnění informací na další zasedání MR dne 4. 10. 2016, vzhledem k nepřítomnosti ředitelky HALALI, všeob. pojišťovna, a.s. Ing. L. Zumrové.

B.     Návrh směrnic – Pravidla pro nakládání s platební kartou ČMMJ, O odborných komisích, Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv, O zadávání zakázek malého rozsahu,  Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů a Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2016 na své pobočné spolky s tím, že připomínky budou projednány na zasedání MR dne 4. 10. 2016.

C.     Návrh řešení nesrovnalostí majetku MS v katastru nemovitostí, který byl přesunut na další jednání MR dne 4. 10. 2016.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Informaci o přípravě školení hodnotitelů pro chovatelské přehlídky a školení lektorů a zkušebních komisařů.

B.     Zprávu o hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. k 30. 6. 2016.

C.     Zprávu o hospodaření obchodní společnosti INTERLOV Praha, s.r.o. k 30. 6. 2016.

D.    Písemnou zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 6. 2016.

E.     Plán činnosti odborných komisí od 17. 11. 2015 a plán činnosti do konce roku 2016.

F.      Informaci jednatelky společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. Ing. I. Dvořákové o jednání ohledně prodeje objektu U Splavu, Praha 10.     

G.    Návrh místopředsedy Ing. J. Červenky projednat s LČR možnost zjednodušení administrace při vykazování odstřelu zvěře u pronajatých honiteb a zároveň mu uložila připravit stanovisko za ČMMJ pro LČR.

 

Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 4. října 2016 v Praze.  

    

                                                                     

Martina Novotná

jednatelka ČMMJ, z.s.


 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
84
 
11
 
103


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.