Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

říjen

Myslivecká rada zasedala dne 4. října 2016 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B.     Zprávy k projednání

 

 1. Zpráva o  hospodaření HALALI, všeob. pojišťovna, a.s.  za druhé čtvrtletí  2016
 2. Návrh změny v orgánech  společnosti HALALI, všeob. poj., a.s.
 3. Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2017
 4. Návrh řešení nemovitého majetku ČMMJ
 5. Návrh projektu fúze obchodních společností
 6. Odvolání jednatelky INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. I. Dvořákové (VH společnosti)
 7. Rozpracování hlavních směrů činnosti
 8. Návrh směrnice Pravidla pro nakládání s platební kartou ČMMJ
 9. Návrh směrnice o odborných komisích
 10. Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv
 11. Návrh směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 12. Návrh směrnice Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů
 13. Návrh směrnice Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2016 na své pobočné spolky
 14. Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů (novela)
 15. Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů

 

C. MR v působnosti valné hromady

1.      Valná hromada společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. – 11.00 hodin

 

D. Různé

 1. Návrh řešení nesrovnalostí majetku MS v katastru nemovitostí (JUDr. Vacek- ústně)
 2. Odvolání p. Sikory proti rozhodnutí DR ČMMJ
 3. Zpráva kontrolní komise pro dům Jungmannova 25, stavební úpravy domu
 4. Informace o přípravě plesu ČMMJ 2017 – rozpočet
 5. Příprava SZ ČMMJ (program, komise, materiály, organizační zajištění)
 6. Příprava školení jednatelů - program
 7. Smlouva o předávání informací s firmou IMOFA, s.r.o.
 8. Žádosti OMS na dotaci ZST za rok 2016

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady a předsedu Dozorčí rady ČMMJ Ing. P. Černíka. Konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Dále předseda Ing. J. Janota navrhl rozšířit body B/1 a B/6 a přesunout bod B/15 na žádost předsedy KK J. Nováka na jednání listopadové rady a po hlasování provedl kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

 

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Návrh základních úkonů pro fúzi obchodních společností INTERLOV PRAHA, s.r.o., Myslivost, s.r.o. a Služby myslivosti, s.r.o.  

B.     Po zapracování připomínek 6 směrnic:

Pravidla pro nakládání s platební kartou ČMMJ

Směrnice o odborných komisích

       Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů

Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2016 na své pobočné spolky

C.     Návrh úpravy Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů.

D.    Po doplnění návrh organizačního zajištění zasedání SZ ČMMJ, z.s. na 17. 11. 2016.

E.     Po doplnění program, místo a termín konání jednodenního školení jednatelů OMS ČMMJ, z.s. dne 3. 11. 2016.

F.      Smlouvu o předávání informací s firmou IMOFA, s.r.o.

G.    Žádosti 23 OMS ČMMJ o příspěvek z dotace na ZST za rok 2016.

 

MR ČMMJ rozhodla:

Nepořádat reprezentační ples ČMMJ v roce 2017 z důvodu vysokých nákladů.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A.    Se svoláním VH HALALI, všeob. poj. a.s. ve zkráceném termínu v souladu se stanovami HALALI, všeob. poj. a.s. článku 17, bod 1) zkrácený termín 15 dní.

B.     S předloženým programem VH a uložila zástupci ČMMJ na VH HALALI, všeob. poj. a.s. předložit program v souladu se stanovami čl. 17, odstavec 3) v termínu do 6. 10. 2016 představenstvu HALALI, všeob. poj. a.s.

C.     S body jednání VH HALALI, všeob. poj. a.s. tak, jak je uvedeno v pozvánce.

 

MR ČMMJ stanovila:

Datum konání VH HALALI, všeob. poj. a.s. na 26. 10. 2016 ve 14.00 hodin na adrese Lešanská 1176/2a, Praha 4.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Předsedovi komise pro zahraniční záležitosti Ing. M. Ježkovi připravit oficiální stanovisko za ČMMJ ke směrnici o invazních druzích k zaslání na MŽP. 

B.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné zaslat návrh stanoviska pro MŽP ohledně směrnici o invazních druzích per rollam členům MR.

C.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné připravit pro organzačně-právní komisi s JUDr. J. Fišerem právní rozklad s návrhem postupu řešení pohledávky za bývalým jednatelem Ing. Kostečkou a s tím souvisejícím pozastavením odměn.

D.    Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi provést právní kontrolu návrhu pozvánky včetně příloh dle stanov, článku 17, odst. 3).

E.     Zástupcům akcionáře INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na VH HALALI, všeob. poj. a.s. hlasovat ve shodě s akcionářem ČMMJ.

F.      Předsedovi ekonomické komise ČMMJ Ing. Vl. Nechutnému dopracovat rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2017 jako vyrovnaný a předložit ke schválení do SZ ČMMJ dne 17. 11. 2016.

G.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zasílat vždy detailní rozpočet členům rady v dostatečném předstihu k prostudování před jednáním rady.

H.    Předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému připravovat rozpočet v ekonomické komisi ve spolupráci s předsedy odborných komisí a poté jako vyrovnaný předkládat ke schválení MR ČMMJ.

I.       Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem, předsedou ekonomické komise Ing. Vl. Nechutným a místopředsedou Ing. J. Červenkou, připravit soupis majetku s konkrétními návrhy řešení jako informaci pro SZ ČMMJ. Termín do 15. 11. 2016.

J.       Předsedovi EK ČMMJ Ing. Vl. Nechutnému předložit soupis majetku s konkrétními návrhy řešení ke schválení do SZ ČMMJ dne 17. 11. 2016. Ukládá jednatelce ČMMJ M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem připravit smlouvu o výkonu funkce pro Ing. J. Fischera, MBA.

K.    Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi a předsedovi SK J. Matulkovi obratem zaslat jednatelce ČMMJ M. Novotné návrhy hlavních směrů činnosti ke zpracování.

L.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné  zaslat  návrhy hlavních směrů činnosti členům MR per rollam do 6. 10.  2016.

M.   Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi smlouvy dopracovat a zaslat jednatelce M. Novotné ke zveřejnění.

N.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zveřejnit všech 6 schválených směrnic  v elektronickém Věstníku ČMMJ.

O.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zařadit jako trvalý bod do pozvánky na MR přehled uzavřených smluv za dané období.

P.      Jednatelce ČMMJ M. Novotné zakázky nad 100 tis. Kč předkládat před uzavřením smlouvy ke schválení MR ČMMJ.

Q.    J. Novákovi, předsedovi kynologické komise, předložit návrh úpravy Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů do SZ ČMMJ dne 17. 11. 2016.

R.     Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P Vackovi informovat zasedání SZ ČMMJ o nesrovnalostech v evidenci majetku MS na katastrálních úřadech.

S.      Jednatelce M. Novotné požádat DR ČMMJ o kopii spisu k případu p. Sikory.

T.      Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s JUDr. J. Fišerem zpracovat stanovisko pro MR ČMMJ.

U.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zabezpečit zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2016 dle předloženého návrhu.

V.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zabezpečit školení jednatelů dne 3. 11. 2016 v Havlíčkově Brodě.

W.   Jednatelce ČMMJ zabezpečit předložení materiálu z Bavorského mysliveckého svazu o členských výhodách a rozeslat členům MR.

X.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné zabezpečit vyplacení příspěvku na ZST jednotlivým OMS dle žádostí pro rok 2016 v celkové výši Kč 179.400.

Y.    Jednatelce ČMMJ M. Novotné převést účetní agendu ze střediska Všetičkova k 31. 12. 2016 do Prahy.

Z.     Jednatelce ČMMJ M. Novotné v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 zveřejnit záměr pronájmu domu s termínem od 30. 6. 2017 za minimální nájem 250.000 Kč ročně.

AA.        Jednatelce ČMMJ M. Novotné zajistit rozšíření programové podpory účetnictví na ČMMJ tak, aby bylo možno zajistit službu vedení účetnictví i pro OMSy.

BB.         Předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému předložit ekonomický rozbor dosud poskytované služby vedení účetnictví pro OMSy.

 

MR ČMMJ odložila:

A.    Materiál Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů materiál do listopadové rady na žádost předsedy KK J. Nováka.

B.     Odvolání p. Sikory na další jednání MR ČMMJ, po předložení stanoviska právníka ČMMJ JUDr. J. Fišera.

 

MR ČMMJ prodloužila:

Na žádost předsedy komise pro dům Jungmannova 25 Ing. J. Červenky prodlužuje termín kontroly stavebních úprav do 15. 10. 2016.

 

MR ČMMJ požádala:

Členy MR ČMMJ o návrhy odborníků do orgánů HALALI, všeob. poj. a.s.

 

MR ČMMJ odvolala:

Jednatelku INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. I. Dvořákovou, vzhledem k připravované fúzi tří obchodních společností ČMMJ a jmenování nového jednatele INTERLOVU PRAHA, s.r.o., který postupně převezme nově vzniklou obchodní společnost.

 

MR ČMMJ jmenovala:

Jednatele společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. Ing. J. Fischera, MBA.

 

MR ČMMJ delegovala:

Za MR ČMMJ Ing. J. Vláška na setkání sokolníků v Opočně.

 

MR ČMMJ požádala:

A.    Předsedu kynologické komise J. Nováka, aby poděkovat za MR ČMMJ OMS Nymburk za uspořádání Memoriálu Karla Podhajského a tlumočil též poděkování MR ČMMJ všem členům kynologické komise za odvedenou práci na MKP v Nymburce.

B.     Předsedu organizačně-právní komise JUDr. P. Vacka o tlumočení poděkování MR ČMMJ P. Šeplavému a členům Klubu trubačů, kteří se podíleli na uspořádání ME mysliveckých trubačů v Mariánských Lázních.

 

MR ČMMJ poděkovala:

A.   Ing. I. Dvořákové za vykonanou práci ve funkci jednatelky obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.

B.   Předsedovi kynologické komise a OMS Nymburk za uspořádání Memoriálu Karla Podhajského.

C.   Předsedovi organizačně-právní komie JUDr. P. Vackovi a P. Šeplavému za uspořádání ME mysliveckých trubačů v Mariánských Lázních.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Informaci jednatelky ČMMJ M. Novotné o došlém vyjádření z OMS Třebíč ke kauze p. Vlka.

B.     Zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 6. 2016.

C.     Návrh předloženého rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2017.

D.    Soupis potřebného a nepotřebného majetku ve společném vlastnictví.

 

 

Dále Myslivecká rada ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 16. listopadu 2016 v Benešově.  

                                                                          

Martina Novotná

jednatelka ČMMJ, z.s.         

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
161
 
19
 
240


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.