Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

listopad

Myslivecká rada zasedala dne 16. listopadu 2016 v Benešově. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B. Zprávy k projednání

 

1.    Podrobný rozbor výsledku hospodaření společnosti Myslivost, s.r.o. za třetí čtvrtletí  2016

2.    Výsledek hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. za třetí čtvrtletí 2016

3.    Výsledek hospodaření HALALI, všeob. pojišťovna, a.s.  za třetí čtvrtletí  2016

4.    Projednání vize další existence HALALI, všeob. pojišťovna, a.s.

5.  Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů

6.  Odvolání jednatelky společnosti Služby myslivosti, s.r.o. Ing. I. Dvořákové a jednatele Ing. P. Pubala. Změna společenské smlouvy. (VH společnosti)

7.    Návrh na odvolání jednatele společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. J. Kasiny.

8.  Zpráva o činnosti Klubu trubačů, Videoklubu, Klubu přátel ČMMJ, Klubu sokolníků, Klubu autorů, Klubu fotografů, Klubu vábičů a Klubu  dámy české myslivosti (pozváni předsedové klubů od 17.00 hod.)

9.    Příprava Sboru zástupců ČMMJ 17. 11. 2016

 

C. MR v působnosti valné hromady

 

1.      Valná hromada společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.

2.      Valná hromada společnosti Služby myslivosti, s.r.o.

 

D. Různé

 

1.      Odměny jednatelky ČMMJ za 3 čtvrtletí 2016

2.      Přehled uzavřených smluv za dané období

3.      Hlasování per rollam č. 15/2016

4.      Řešení závodu v kombinované střelbě

5.      Návrh na založení klubu lukostřelců

6.      Informace o žádosti Klubu sokolníků o schválení organizačního řádu

 

E.     Společné zasedání MR a DR ČMMJ (od 18.30 hodin)

 

1.      Projednání odvolání p. Sikory

2.      Společný postup na SZ ČMMJ

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady, konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 
Dále předseda Ing. J. Janota navrhl rozšířit program o body :

C/3 Valná hromada společnosti Myslivost, s.r.o.

D/7 Informace z jednání o invazních druzích

D/8 Z jednání Redakční rady časopisu Myslivost

D/9 Zpráva Dozorčí rady společnosti Myslivost, s.r.o.

D/10 Změna zástupce INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na VH HALALI, všeob. pojišťovna, a.s.

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Odepsání satelitních kompletů v celkové hodnotě cca 64.000 Kč.

B.      Závaznou metodiku pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů a pověřuje předsedu ČMMJ Ing. J. Janotu podpisem této závazné metodiky.

C.     Návrh na doplnění představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. o Ing. Z. Santlera, MBA.

D.    Vyplacení odměny jednatelce M Novotné za 3. Q. 2016 ve výši 50 %  základního platu za 3 měsíce.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A.    S tím, že službu vedení účetnictví pro OMSy nebude ČMMJ nadále poskytovat.

B.     S revokací usnesení SZ ČMMJ ze dne 17. 11. 2015 o prodeji budovy U Splavu 8 z důvodu využití objektu pro fúzovanou společnost, přestěhovat redakci časopisu Myslivost a obchod včetně obchodních činností obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.

C.     Se založením Klubu lovecké lukostřelby.

D.    Se změnou zástupce DR ČMMJ v organizačně-právní komisi, místo Mgr. M. Raffaiové bude DR ČMMJ zastupovat JUDr. F. Chromec.

 

MR ČMMJ uložila:

A.  Jednatelce M. Novotné zaslat dopis s návrhem řešení spoluvlastnického vypořádání majetku ČMMJ a  dotčených OMS. Termín do 31. 1. 2016.

B.    Zástupci Ing. J. Červenkovi (JUDr. P. Vackovi) na Valné hromadě HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. odvolat stávající DR pojišťovny a jmenovat nové členy JUDr. P. Valentu, Ing. Moučku a Ing. Vl. Nechutného.

C.   Jednateli Ing. M. Fischerovi upravit zakladatelskou listinu společnosti Služby myslivosti, s.r.o. v čl. VI. Statutární  orgány společnosti. (Jeden jednatel.)

D.  Zástupcům v Redakční radě časopisu Myslivost rozšířit Redakční radu o další 2 členy a to Dr. Maradu a P. Ošťádala.

 

MR ČMMJ odložila:

A.    Projednání smlouvy o výkonu funkce jednatele INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. M. Fischera do prosincové valné hromady.

 

MR ČMMJ požádala:

A.   Předsedu ČMMJ Ing. J. Janotu, aby informoval SZ ČMMJ dne 17. 11. 2016, že službu vedení účetnictví pro OMSy nebude ČMMJ nadále poskytovat.

 

MR ČMMJ odvolala:

A.  Ing. P. Černíka, jako zástupce INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na Valné hromadě HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

B.  Jednatelku společnosti Služby myslivosti s.r.o. Ing. I. Dvořákovou a jednatele Ing. J. Pubala s okamžitou platností.

C.     Jednatele společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. J. Kasinu k 31. 12. 2016.

 

 

 

MR ČMMJ jmenovala:

A.    Zástupcem INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na Valné hromadě HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. místo Ing. P. Černíka předsedu ČMMJ Ing. J. Janotu.

B.     Jednatelem společnosti  Služby myslivosti, s.r.o. Ing. M. Fischera, MBA.

C.     Jednatelem společnosti  Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischera, MBA. od 1. 1. 2017.

 

MR ČMMJ požádala:

A.    Předsedu organizačně-právní komise JUDr. P. Vacka o posouzení předloženého organizačního řádu Klubu sokolníků v komisi.

 

MR ČMMJ poděkovala:

A. Ing. I. Dvořákové a Ing. J. Pubalovi za vykonanou práci pro obchodní společnost Služby myslivosti, s.r.o.

B.    Ing.  J. Kasinovi za vykonanou práci ve funkci jednatele obchodní společnost Myslivost, s.r.o.

C.   Předsedům a zástupcům odborných klubů za přednesené zprávy o činnosti a členům odborných klubů ČMMJ za propagaci a reprezentaci ČMMJ.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Zprávu kontrolní komise pro řešení domu Jungmannova 25, zpráva bude přednesena na zasedání SZ ČMMJ, z.s. v listopadu.

B.     Zprávu o hospodaření společnosti Myslivost, s.r.o.  k  30. 9. 2016.

C.     Zprávu o hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.  k  30. 9. 2016.

D.    Zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 9. 2016.

E.     Vizi další existence pojišťovny včetně stanovených hlavních úkolů představenstvem HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

F.      Podané informace o práci jednotlivých klubů za rok 2016.

G.    Organizační zajištění Sboru zástupců ČMMJ 17. 11. 2016.

H.    Přehled dosud uzavřených smluv ČMMJ za rok 2016.

I.       Informace o společném jednání s ostatními zájmovými svazy a dalšími organizacemi o invazních druzích, které se uskutečnilo na sekretariátu dne 25. 10. 2016.

J.       Informace z Redakční rady časopisu Myslivost.

K.    Informace předsedy střelecké komise J. Matulky o jednání s ASATem ohledně řešení závodu v kombinované střelbě.

L.     Zprávu předsedkyně DR Myslivost, s.r.o. Ing. J. Špálové k hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí 2016.

 

 

Dále Myslivecká rada ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 6. prosince 2016 v Praze.  

                                                                          

Martina Novotná

jednatelka ČMMJ, z.s.

 

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
124
 
15
 
189


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.