Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s

březen 2017

 

(dále jen MR ČMMJ)

                                                                 

Myslivecká rada zasedala dne 2. března 2017 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B. Zprávy k projednání

1.      Obchodně-finanční plán sloučené společnosti Myslivost, s.r.o. na rok 2017 

2.      Podrobnosti k HV společnosti Myslivost, s.r.o. dle zápisu č. 1/2017 bod B/1

3.      Podrobný rozbor nákladů a výnosů na dům Lešanská 2a.

4.      Změny v orgánech HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

5.      Návrh na řešení Myslivecké nadace prof. J. Hromase

6.      Stanovení míst konání a termínů konání ZkMH pro rok 2017

7.      Informace o řešení společného majetku ČMMJ, smlouvy

8.      Připomínky k organizačnímu řádu sekretariátu ČMMJ

 

C. Různé

 

1.      Plán akcí 2017 – NMS Ohrada, příprava Natura Viva 

2.      Delegace na okresní sněmy 2017

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Janota. Přivítal přítomné členy rady, konstatoval, že MR ČMMJ je usnášení schopná a nechal schválit pořízení záznamu ze zasedání.

 

Hlasování: Pro 10 (přijato jednomyslně)

 

Dále předseda Ing. J. Janota navrhl rozšířit program jednání o další body:

C/3 Informace Ing. B. Straky o přípravě novely zákona o nepůvodních druzích a k evropské směrnici o zbraních

C/4 Informace JUDr. Vacka o společném setkání s představiteli DJV

C/5 Info o fúzi obchodních společností ČMMJ

C/6 Návrh na změnu poplatku za proškolení hodnotitelů pro pracovníky LČR

C/7 Informace Dr. P. Marady o jednání s ČSO

C/8 Informace Dr. P. Marady o soutěži Honitba roku

C/9 Informace předsedy o účasti na jednáních Krajských koordinačních rad

 

 

 

MR ČMMJ schválila:

A.    Návrh organizačního a pracovního řádu a ukládá jednatelce M. Novotné zapracovat připomínky od odborové organizace a zaměstnanců, přílohou bude organizační schéma a pracovní náplně zaměstnanců sekretariátu ČMMJ, z.s..

B.     Organizační a pracovní řád sekretariátu ČMMJ, z.s. a ukládá jednatelce M. Novotné seznámit s řádem zaměstnance a zveřejnit na webu.

C.     Delegace členů MR ČMMJ, z.s.  na okresní sněmy 2017  dle seznamu termínů a míst konání.

D.    Delegaci na CIC doc. J. Feuereisela, Ing. M. Ježka nebo M. Novotnou 27. - 30. 4. 2017.

 

MR ČMMJ stanovila:

A.      Kritéria pro zveřejňování výsledků hospodaření OMSů - příjmy a náklady z hlavní činnosti, příjmy a náklady z vedlejší činnosti, celkový  hospodářský výsledek, počet členů k 31. 12.

B.     Poplatek za školení hodnotitelů trofejí pro pracovníky LČR jako generálního partnera ČMMJ, z.s. je stanoven na Kč 500,-- za osobu.

 

MR ČMMJ projednala :

A.    A uložila sekretariátu ČMMJ, z.s. zajistit odpovídající nominace předsedů komisí pro jednotlivé termíny zkoušek mysliveckých hospodářů.

 

MR ČMMJ uložila:

A.    Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s předsedou organizačně-právní komise JUDr. P. Vackem upravit smlouvu s Ing. Špičkovou. Zpracovat systém vyhledávání – pravidla pro získávání informací o dotacích a možnost pomoci při zpracování dotací.

B.     Jednatelce M. Novotné připravit možnost čerpání dotace na vzdělávání MŠMT pro ČMMJ, z.s.. Termín do 30. 6. 2017.

C.     Předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému připravit přehled všech bonusů poskytovaných zaměstnancům sekretariátu a obchodních společností a zpracovat návrh jednotných pravidel pro bonusy, např. příspěvek na penzijní připojištění, odměňování, stravenky atd. s účinností od 1. 1. 2017. Termín:  Do 18. 4. 2017 (rozeslat per rollam)

D.    Zvoleným zástupcům MR ČMMJ, z.s. do valné hromady společnosti Myslivost, s.r.o., aby hlasovali v souladu s usnesením MR ČMMJ, z.s..

E.     Jednateli  obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischerovi připravit upravenou nájemní smlouvu s ČMMJ, z.s.. Termín: 31. 3. 2017.

F.      Jednatelce Ing. M. Novotné pozvat na červnový SZ ČMMJ, z.s. zástupce správní rady  Myslivecké nadace prof. J. Hromase, aby informoval o činnosti a fungování Myslivecké nadace s výhledem na 3 roky a předložil výroční zprávu za rok 2016.

G.    Jednatelce M. Novotné dát do programu jednání červnového SZ ČMMJ, z.s. bod hospodářský výsledek Myslivecké nadace prof. J. Hromase za rok 2016 a výhled hospodaření na 3 roky.

H.    Předsedkyni  kulturně-propagační komise Ing. J. Špálové  opravit termíny zkoušek mysliveckých hospodářů  (náhradní a opravné) a rozeslat ke schválení per rollam. Termín:  Do 20. 3.2017.

I.       Předsedkyni kulturně-propagační komise Ing. J. Špálové ve spolupráci s organizačně-právní komisí a jednatelkou M. Novotnou připravit návrh nové směrnice k organizování zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře. Termín : SZ ČMMj, z.s. v listopadu 2017, MR ČMMJ, z.s.  říjen 2017.

J.       Jednatelce M. Novotné ve spolupráci s předsedou ekonomické komise Ing. Vl. Nechutným připravit k prodeji majetek uvedený pod č. 9 - LV 228, kat. území:  633127 Dříteč (OMS Pardubice).

K.    Jednatelce M. Novotné zaslat pracovní náplně zaměstnanců sekretariátu ČMMJ  členům MR. Termín: 20. 3.2017.

L.     Jednatelce M. Novotné oslovit myslivecké organizace, řády a školy s návrhem na svou prezentaci při NMS.

M.   Právníkovi ČMMJ, z.s. JUDr. J. Fišerovi odpovědět na stížnost  p. Ledvinkovi.

N.    Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi připravit do června organizační řády pro Kluby.

O.    Jednatelce zveřejnit problém s vydaným potvrzením o vykonané zkoušce z myslivosti OMS Sokolov v časopise Myslivost

 

 

MR ČMMJ pověřila:

Dr. P. Maradu přípravou vhodných projektů a specifikací souvisejících požadavků na možnou přípravu a administraci žádosti s tím, že by ČMMJ žádala možné dotace z Programu rozvoje venkova MZe  již v rámci výzvy – 4. kola příjmu žádostí v dubnu 2017.  Termín:  do 14 dnů.

 

MR ČMMJ požádala

Předsedu ekologické komise Dr. P. Maradu o nastudování materiálu Programu rozvoje venkova z MZe, 

 

MR ČMMJ navrhla:

A.    Ponechat majetek uvedený pod č. 7 - LV 380, kat. území: 777765 Velenice (OMS Nymburk).

B.     Ocenit a prodat majetek uvedený pod č. 9 - LV 228, kat. území:  633127 Dříteč (OMS Pardubice).

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A.    Obchodně-finanční plán společnosti Myslivost, s.r.o. na rok 2017 a doporučuje ke schválení  valné hromadě společnosti.

B.     Podrobnosti k výsledku hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. dle zápisu č. 2/2017.

C.     Podrobný rozbor nákladů a výnosů z domu Lešanská.

D.    Informaci o možnostech a následcích případného zrušení Myslivecké nadace prof. J. Hromase.

E.     Předloženou zprávu ohledně řešení společného majetku.

F.      Informace předsedy DR ČMMJ, z.s. Ing. L. Křížka o projednávaných případech a souhlasí s účastí právníka ČMMJ. z.s. JUDr. J. Fišera na projednání sporu s p. Šilbergerem.

 

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 18. dubna  2017 v Praze.  

                                                                          

  Martina Novotná

 jednatelka ČMMJ, z.s.

 

 

 

Autor: LL

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
124
 
15
 
189


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.