Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Přeměna trvalého užívání na vlastnictví

Přeměna trvalého užívání na vlastnictví

Stanovisko k právu trvalého užívání pozemků:

Pod č. 278/2004 Sb. je uveřejněn ve Sbírce zákonů, částce 89/2004, nález Ústavního soudu, podle něhož se zrušuje část druhá zákona č. 229/2001 Sb. nazvaná změna občanského zákoníku (tj. i § 879c- podle něj, pokud právnická osoba, v jejíž prospěch bylo zřízeno právo trvalého užívání pozemku podle § 70 hospodářského zákoníku, požádala do 30. 6. 2001 stát o změnu tohoto práva na vlastnictví, vzniklo jí toto vlastnictví dnem 1. 7. 2001).

Ústavní soud odložil účinnost zrušení uvedené části zákona č. 229/2001 Sb. do 31. 12. 2004, aby poskytl Parlamentu ČR čas k přijetí případné přiměřené právní úpravy. Parlament ČR sám úpravu nepřipravil. Vládní návrh zákona /tisk č. 809/, který směřoval k sistaci účinků nálezu Ústavního soudu pak Poslanecká sněmovna dne 26. 11. 2004 zamítla.

Dnem 31. 12. 2004 se tedy obnovil právní stav založený ustanovením § 879c občanského zákoníku. Znamená to, že právnické osobě, v jejíž prospěch bylo zřízeno právo trvalého užívání pozemku podle § 70 hospodářského zákoníku, pokud požádala do 30. 6. 2001 stát o změnu tohoto práva na vlastnictví, vzniklo toto vlastnictví dnem 1. 7. 2001. Dnem 31. 12. 2004 také zanikly právní vztahy výpůjčky založené zákonem č. 229/2001 Sb., které měly platit až do roku 2007.

Je tedy třeba, aby Okresní myslivecké spolky ČMMJ :

1. Pořídily ověřené kopie svých žádostí předaných bývalým okresními úřadům a spolu s dokladem o předání je předložily příslušným detašovaným pracovištím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2. Požádaly tento úřad o podpis souhlasného prohlášení (podle předpisů o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem) o zániku vlastnického práva státu a

vzniku vlastnického práva OMS ČMMJ.

3. Předložily katastrálnímu úřadu toto prohlášení, ohlásily vznik svého vlastnického práva a požádaly do 31. ledna 2005 o zápis záznamu o vzniku svého vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že nejde o jednoduchou záležitost a vyřízení nelze odkládat, doporučujeme ihned vyřízením pověřit některého právníka-myslivce z vlastního nebo sousedního OMS.

Pokud by některé pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových souhlasné prohlášení odmítlo vydat a katastrální úřad bez něj odmítl provést záznam zápisu do katastru nemovitostí, sdělte neprodleně tuto skutečnost sekretariátu ČMMJ, který na své náklady zajistí podání žaloby soudu na určení vlastnictví. Předpokládá se, že po získání prvého judikátu již další spory nebude nutno vést.

Poněvadž nález Ústavního soudu uvádí, že některým právnickým osobám byla zrušením ustanovení § 879c občanského zákoníku odňata možnost v jím stanovené lhůtě podat žádost o změnu práva trvalého užívání na vlastnictví (šlo o zkrácení lhůty k podání takové žádosti o jeden den), není vyloučeno ani v takovém případě kladné řešení, které se však zřejmě neobejde bez rozhodnutí soudu. I takové případy proto sekretariátu ČMMJ oznamte.

V roce 2000 po přijetí ustanovení § 879c občanského zákoníku byly OMSy informovány o potřebném postupu ve Věstníku ČMMJ. Přesto několik mysliveckých sdružení oznámilo, že s postupem nebyly seznámeny a lhůtu pro podáním žádosti promeškaly. Proto i nyní Vás žádáme, abyste informovali myslivecká sdružení Vašeho obvodu, s nimiž máte dohody o spolupráci, součinnosti, kolektivním členství apod. Nakonec, ať jsou vztahy k mysliveckým sdružením jakékoliv, tím, že se takovéto informace nedostanou i k tomu poslednímu možnému MS, dochází k snížení vážnosti, prestiže i jména ČMMJ.

Připomínky zaslat na adresu vladimir.broukal@cmmj.cz frantisek.kollar@cmmj.cz

Přiložené dokumenty

 pr_33_5_45.doc (doc - 30,21 KB)

Přeměna trvalého užívání na vlastnictví

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
106


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.