Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Změna vzorových stanov mysliveckého sdružení

Po zveřejnění textu nových „Vzorových stanov mysliveckého sdružení“ (dále jen „Vzorové stanovy MS“) na webových stránkách ČMMJ, o.s., v listopadu 2007 se při použití těchto stanov MS v myslivecké praxi

Kromě toho byla schválena další novela zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která ruší povinnost uvádět v názvu občanských sdružení zkratku .o.s., nebo slova "občanské sdružení" Se shora uvedeného vyplynuly pro myslivecká sdružení tyto závěry:

A) V článku 1. Vzorových stanov MS, který je umístěn v aktualitách listopad 2007 (příloha), jsou provedeny úpravy v odstavci 2 a odstavec 3 byl vypuštěn. Nový text celého článku 1. vzorových stanov MS nyní zní takto:

Článek 1.
Základní ustanovení
1. Myslivecké sdružení ......., o.s., (dále jen "sdružení") je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě. 2. Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen "výbor"). Za výbor jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda, a to každý z nich samostatně. Další členové výboru mohou jednat na základě pověření výborem.

B) Pokud si některá myslivecká sdružení ve svých dosavadních a již zaregistrovaných stanovách zakotvila zásadu, že určité písemnosti za sdružení podepisují - spolupodepisují vždy dva členové výboru, záleží to na rozhodnutí konkrétního mysliveckého sdružení. Takto již zaregistrované stanovy MS mohou zůstat v původním stavu a v tomto bodu je není třeba měnit. Jinými slovy, z obsahu Vzorových stanov MS je třeba vyhledat a použít takové aktuální skutečnosti, jejichž změna, popř. doplnění v dosavadních stanovách přinese MS užitek, jakým je např. zákonem garantovaná účast ve správních řízeních, pokud si MS ve stanovách doplní příslušné pasáže o ochraně přírody atd.

C) V záhlaví Vzorových stanov MS, tzn. nad článkem 1., je vypuštěna tmavě zvýrazněná vysvětlivka (poznámka) obsahující upozornění, že se tato vysvětlivka (poznámka) do stanov neuvádí. Těm MS, která si ve svých stanovách původní tmavě zvýrazněnou vysvětlivku (poznámku) přesto ponechala, MV ČR pak stanovy zbytečně vrací k přepracování.

D) V záhlaví Vzorových stanov MS, tzn. nad článkem 1, musí být v řádku Sídlo: ... uvedena konkrétní adresa sídla MS s číslem popisným, příp. i orientačním. Sídlem MS může být i adresa trvalého bydliště např. předsedy nebo jiného člena výboru MS, pokud tito bydlí ve svém vlastním domě. V případě, kdy MS nemá vlastní sídlo ani nemá možnost jako sídlo uvést objekt ve vlastnictví některého ze členů výboru, má v případě zájmu možnost si sídlo zřídit v pronajatém objektu (nebytových prostorách), avšak jen s písemným souhlasem vlastníka dané nemovitosti s umístěním sídla MS v jeho objektu (např. na obecním úřadě apod.).

E) Pokud má MS zájem, aby mu byla pošta aj. korespondence doručována na jiné místo než do jeho sídla, oznámí to MV ČR v průvodním dopise, tj. nebude tuto doručovací adresu uvádět přímo do stanov MS.

F) Podle nejnovější informace z 22.ledna 2008 schválil Parlament ČR další novelu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kterou zrušil čl.XXXV - čl.XXXVI část třicátou pátou zákona č. 342/2006 Sb., v níž byla zakotvena povinnost občanských sdružení do 3.7.2009 upravit své názvy ve stanovách doplněním slov "občanské sdružení" nebo zkratkou "o.s." Jakmile bude tato informace potvrzena (cit. novela publikována v Sbírce zákonů) bude Vás o ní sekretariát ČMMJ, o.s., na těchto stránkách okamžitě informovat - viz dále aktuality únor 2008.

Autor: JUDr. Kamil Mikulecký

Přiložené dokumenty

 pr_36_29_51.doc (doc - 47,10 KB)

Vzorové stanovy MS

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
84
 
11
 
103


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.