Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Hospodáři v krajině

Hospodáři v krajině

Memorandum o spolupráci odborných organizací

 

1.    Účastníci se shodli na následujících principech spolupráce:

- Členové účastníků hospodaří v krajině s přírodními zdroji trvale udržitelným způsobem po desítky let a ve prospěch celé společnosti.

- Svojí činností se starají o kvalitu životního prostředí ve volné krajině a přispívají tak k ochraně přírody a zachování genofondu určitých druhů.

- Životní prostředí České republiky prochází po otevření evropských hranic dynamickým vývojem, který žádá ucelenou koncepci, spolupráci státní správy, municipalit a všech hospodářů v krajině. Jen tak se dá včas a efektivně reagovat na případné hrozby.

- Je třeba pracovat s nezávislými informacemi a analýzami zástupců vědy, praxe i společenských věd. Na národní, regionální i globální úrovni je třeba zachovávat interdisciplinární přístup.

- Původní i nepůvodní druhy, které působí významné škody, členové účastníků regulují jako přirozenou součást svých běžných činností v krajině.

2.    Účastníci budou vzájemnou spoluprací prosazovat zájmy a cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny vůči ostatním subjektům a občanům České republiky, zejména tím, že budou:

- Poskytovat si vzájemnou podporu při jednáních týkajících se hospodaření v přírodě a krajině, zejména ve vztahu k implementaci evropských nařízení do národní legislativy ČR.

- Intenzivně a iniciativně jednat se zástupci veřejné a státní správy při přípravě legislativ a opatření zasahujících do oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí a krajiny, a dalších oblastí dotýkajících se činností účastníků.

- Koordinovat své iniciativy směřované ke státní správě a samosprávě.

3.    Účastníci mohou po vzájemné konzultaci pověřit zástupce k jednání souvisejícím s legislativními opatřeními týkajících se hospodaření v přírodě a krajině.

4.    Zmocnění zástupci účastníků se budou setkávat ke konzultacím nejméně jednou ročně nebo na zdůvodněnou žádost signatáře tohoto memoranda. Účastníci si mohou stanovit osobu koordinátora, která bude v době mezi setkáními shromažďovat relevantní informace a náměty, zajišťovat jejich přenos mezi účastníky, zprostředkovávat kontakty se státní správou či médii a případně přiměřeně reagovat na vzniklé podněty.

5.    Účastníci přijímají společná rozhodnutí a závěry zpravidla konsensuálně. S případnými změnami tohoto memoranda či přidružením nového signatáře je nutný souhlas všech účastníků.

6.    Platnost memoranda je do 31. 12. 2025 s možnosti jeho prodloužení. Každý účastník má právo svůj podpis pod memorandem odvolat. K tomuto memorandu mohou přistoupit také další organizace.

Podepsané memorandum naleznete zde:

Odkaz: http://www.cmmj.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5727769d-c65c-4031-a76c-64267c214308&clientcache=0

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.