Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zápis ze střelecké komise ÚNOR 2015

ZÁPIS č. 1 /2015 z jednání SK ČMMJ konané dne 26.2. 2015 v Praze

ZÁPIS č. 1 /2015

z jednání SK ČMMJ konané dne 26.2. 2015 v Praze

 

Začátek jednání:     10.00 hodin  

Přítomni:                    pp. Čech, Buksa, Bláha, Kraus, Králíček, Kubík

Omluveni:                 hosté: pp.Havlík, Surý

Hosté:                        p. Pučálka

                                                                                                                                                    

                                  

Program:

1.    zahájení

2.    kontrola zápisu z minulé Střelecké komise ČMMJ

3.    informace z Myslivecké rady ČMMJ

4.    informace o kurzu pro střelecké rozhodčí

5.    informace o podpoře ČMMJ ME v kombinované střelbě v Písku

6.    CP ČMMJ v roce 2015 – ceny, nominace hlavních rozhodčích, zástupců SK ČMMJ apod.

7.    Různé

 

 

  1. Zahájení

      Jednání zahájil Ing. Čech přivítáním všech členů a hostů SK.

Poblahopřál a předal drobný dar věnovaný SK ČMMJ dlouholetému členu SK, vynikajícímu a úspěšnému reprezentantu v lovené střelbě panu Janu Buksovi k jubileu 60 roků.  

 

 

  1. Kontrola zápisu

Kontrolu zápisu provedl Ing. Králíček.

-       Ing.Čech vypracoval návrh rozpočtu SK na rok 2015, ale doposud nebyl rozpočet schválen. Úkol trvá.

-       Doplnění SŘ o nákresy terčů se zakótováním rozměrů bodových kruhů se řeší s tiskárnou Budík. V průběhu března předseda SK navštíví tiskárnu Budík a doladí i terče pro ME 2015 v Písku. Úkol trvá.

-       Ostatní úkoly splněny

 

 

  1.  Informace z MR ČMMJ

Předseda SK informoval členy o přípravě SZ dne 21.3.2015 v Benešově a o návrhu tří verzí nových stanov ČMMJ. Po dlouhé debatě se členové SK shodli na tom, že by SZ měl projednávat pouze stanovy vypracované pod vedením Mgr. Tomáška. SK doporučuje na začátku SZ nechat hlasovat o vyřazení ostatních návrhů stanov z programu jednání SZ v Benešově.

 

  1. Informace o kurzu rozhodčích.

Doposud minimální zájem. O místní kurz rozhodčích za nákladové ceny projevil zájem OMS Hodonín pro své členy.

S ohledem na málo přihlášených nebude SK letos pořádat kurz rozhodčích.

  1. Informace o podpoře ČMMJ ME v kombinované střelbě v Písku

ČMMJ zajistí grafický návrh plaket, jejich výrobu a tisk propagačních materiálů. Prostřednictvím členů SK a rozhodčích z řad ČMMJ se bude podílet na organizaci a průběhu vlastního závodu.

Dle možností rozpočtu SK ČMMJ finančně podpoří start střelců (členů ČMMJ) na ME 2015 v Písku. Podmínkou pro úhradu části startovného z rozpočtu SK ČMMJ bude účast střelce na všech třech celostátních přeborech, které jsou současně nominací na ME 2016 – CS (24/5), L4K (31/5) a lovecká kombinace (31/5).

Na Web ČMM bude dáno logo ME a kliknutím na něj se zajistit propojení se stránkami ME v Písku.

Dne 13.3.2015 se uskuteční návštěva zástupců Lesů města Písek na střelnici v Kroměříži za přítomnosti J. Buksy a předsedy SK ing.Čecha ohledně detailů vlastního závodu s ohledem na praktické zkušenosti.

Byl stanoven minimální počet rozhodčích v počtu 12. Tři rozhodčí budou zahraniční.

  1. CP ČMMJ v roce 2015 - ceny, nominace hlavních rozhodčích, zástupců SK ČMMJ apod.

ČMMJ dodá na každý CP hlavní cenu (zbraň), poháry a diplomy pro první tři střelce v každé kategorii (Ženy, Junioři, Senioři, Veteráni a letos poprvé i Superveteráni)  a pohár pro celkového vítěze – přeborníka ČMMJ. Dále materiální plnění pro prvních 10 střelců ve celkovém pořadí.

Na každý CP bude zasláno pořádajícímu OMS pověření s uvedením podmínek, za jakých bude z rozpočtu SK proplacena stanovená částka na krytí nákladů CP.

Dále bude požadováno, aby jedna hodnotná cena byla vylosována mezi účastníky CP, kteří se zúčastní vyhlášení výsledků CP.

Po projednání na návrh zástupců pořadatelů byly změněny datumy CP ve vzduchovce mládeže (2.8.2015) a loveckém desetiboji (29.8.2015).

Dále byli delegováni hlavní rozhodčí a delegáti SK na každý CP (viz tabulka):

CP

Poznámka

Termín

Místo konání

Hlavní rozhodčí Svazový

dozor

Startovné

Pohár mládeže

 

11.4

Jičín

HR: Kraus

100,-

ČMMJ v K4M

 

sobota

 

SD: Zrůst

 

K4M

 

25.4

Prachatice

HR: Bláha

400,-

   

sobota

 

SD: Čech

 

Lovecké kolo

 

16.5

Zlín

HR: Vávra

600,-

   

sobota

 

SD: Buksa

 

CS-100 terčů

Nominace pro

24.5

Dnešice

HR: ASAT

1.000,-

 

ME 2016

neděle

 

SD: Kubík

 

L4K

Nominace pro

31.5

Písek

HR: Zrůst

400,-

Kombinace

ME 2016

neděle

 

SD: Kraus

400,-

Baterie

 

18.7

Blížejov

HR: Bláha

700,-

   

sobota

 

SD: Kubík

 

Vzduchovka

 

2.8

Jičín

HR: Kraus

 

mládeže

 

sobota

 

SD: Zrůst

 

L10

 

29.8

Kroměříž

HR: Mith

700,-

   

sobota

 

SD: Čech

 

Tábor mladých

 

24. - 30.8

Kroměříž

Vedoucí:

Buksa

 

střeleckých talentů

     

SD:Čech,

Pučálka

 

Mezinárodní L10

 

17. říjen

Slovensko

HR: Čech

 
   

Tr. Pá.16/10

 

SD: Čech

 

Mistrovství Evr.

Nominace pro

3.-5.července

Písek

FITASC

 

v kombinaci

ME 2016

       

 

  1. Různé

-       Prohlášení Střelecké komise Českomoravské myslivecké jednoty v souvislosti s tragédií v Uherském Brodě

 „ Členové komise prohlašují, že stávající právní úprava zákona o zbraních a střelivu je dostatečná a dává dostatečný prostor ke kontrole odborné, zdravotní i morální způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz. Ochrana vlastního života, zdraví a majetku pomocí střelné zbraně, je základním právem jednotlivce a výrazným prvkem demokracie. V konkrétním případě v Uherském Hradišti neselhal systém, ale jednotlivec“.

 

-       Člen SK J.Kraus :

Doporučuje uveřejňovat v časopise Myslivost termínová kalendář střeleckých akcí. Dále žádá OPK ČMMJ o konkrétní a „polopatické“ vyjádření k veterinární vyhlášce z 19.1.2015, kterou se mění vyhláška 289 z roku 2007 Sb. – nakládání se zvěřinou. Dále předkládá návrh na úpravu kruhů u terčů pro vzduchovku mládeže s ohledem na stále se zvyšující výsledky.

  1. Závěr

Termín příští schůze SK je 30. 5. 2015 v 10.00 hod na střelnici Provazce v Písku

Zpracoval: Ing. Antonín Čech

Autor: J.S.

Fotogalerie

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.