Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

29.11.2016

Zadavatel Českomoravská myslivecká jednota, z. s. (dále jen ČMMJ) se rozhodla v zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných uchazečů o dodávky a služby uveřejňovat informace o výběrových řízeních na zakázky, které ČMMJ vyhlásil jako zadavatel.

Zadávání a realizace zakázek slouží k výběru vhodných dodavatelů při využití efektivní hospodářské soutěže; nejde o veřejnou soutěž podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

 • Předpokladem účasti a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení, je zaslání nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace.
 • ČMMJ si vyhrazuje tato práva:
  • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení či jeho část,
  • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
  • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
  • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků vůči ČMMJ,
  • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
  • právo měnit zadání výběrových řízení.
 • Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 • K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, kterým se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob z ČMMJ nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují LP k žádnému plnění.
 • Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. ČMMJ si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Kvalifikace uchazečů

 • Kvalifikace se skládá z kvalifikačních předpokladů, které jsou specifikovány individuálně pro každou zakázku.
V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění kvalifikačních předpokladů budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení a po dobu následujících 2 let je u tohoto uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro ČMMJ.

Kontakt pro informace : Bc. Marek Kraus, marek.kraus@cmmj.cz, tel: 602363568

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.