Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

IV. skupina - Péče o zvěř a její chov

Uvedená skupina zahrnuje poznatky z oblasti péče o zvěř a z okruhu problémů týkajících se jejího chovu. Dotýká se problematiky stavů zvěře, správné věkové struktury populací a také životních podmínek zvěře, včetně vlivů a faktorů působících na zvěř. V souvislosti s tím má velmi těsný vztah k problematice ekologie a životního prostředí, jeho struktury, úživnosti a především pak k oblasti údržby a úprav současné kulturní krajiny. Z ostatních předmětů je pravděpodobně nejtěsněji vázána na poznatky z oblasti myslivecké zoologie.

Legislativní vymezení předmětu:

 • chov zvěře (včetně umělého chovu a základní technologie)
 • péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení)
 • ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a pohoda zvěře

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Cíle a metody chovů zvěře – přehled, zásady
 2. Obsahová náplň myslivecké péče o zvěř – cíle, prostředky
 3. Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří – zvěř jako součást ekosystémů
 4. Vybrané ekologické pojmy (kulturní krajina, ekosystém, společenstva, populace, potravní řetězce)
 5. Kvalita životního prostředí zvěře – složky ŽP, možná ohrožení a řešení problémů, možnosti ovlivňování
 6. Abiotičtí činitelé prostředí – přehled a vliv na stavy i kvalitu zvěře, ochrana proti škodlivým
 7. Biotičtí činitelé prostředí - přehled a vliv na stavy a kvalitu zvěře, ochrana proti škodlivým
 8. Význam záření a světla pro život organismů - charakteristika, příklady
 9. Význam tepla pro život - Allenovo, Bergmanovo a Glogerovo pravidlo, hibernace
 10. Vodních zdroje – význam, zřizování, úpravy
 11. Vztah zvěře k ostatním živočichům - symbióza, predace, komenzalismus,...
 12. Vztah zvěře k jejímu životnímu prostředí – oboustranné vazby
 13. Etologické projevy zvěře (chování) – příklady, možnosti ovlivnění
 14. Životní rytmus zvěře – charakteristika, příklady
 15. Sezónní rytmus zvěře - charakteristika, příklady
 16. Denní rytmus zvěře - charakteristika, příklady
 17. Teritoria a domovské okrsky zvěře – význam, příklady
 18. Únosnost prostředí – definice, vazba na škody, důsledky
 19. Přírůst, množivost a očekávaná produkce – vysvětlení pojmů, dopady, odchylky
 20. Nedozvěření a přezvěření honiteb - důsledky
 21. Uspořádání honiteb (velikost a hranice) – zájem řádného myslivecké hospodaření
 22. Klidové podmínky v honitbách – význam, možnosti zvyšování
 23. Krytové podmínky v honitbách – význam, možnosti zvyšování
 24. Úživnostní podmínky v honitbách – charakteristika, možnosti zvyšování
 25. Význam šelem a dravců v honitbách – charakteristika, příklady
 26. Kvalitativní kriteria posuzování zvěře – přehled, příklady
 27. Kondice a konstituce zvěře v chovu – význam, prostředky zajištění
 28. Normované, minimální a sjednané stavy zvěře - význam stanovení a dodržování
 29. Sčítání zvěře – význam, metody provádění
 30. Přikrmování zvěře - krmné normy, krmné dávky, doba přikrmování, zásady
 31. Krmiva - druhy, využití, množství, získávání, skladování
 32. Objemová krmiva - význam, druhy, možnosti předkládání
 33. Jadrná krmiva - význam, druhy, možnosti předkládání
 34. Dužnatá krmiva - význam, druhy, možnosti předkládání
 35. Sůl a minerálních lizy – význam, možnosti předkládání
 36. Struktura populací zvěře - poměr pohlaví, poměr věkových tříd, sociální hierarchie
 37. Myslivecká zařízení – příklady, použití, údržba
 38. Krmná zařízení pro zvěř spárkatou – přehled, typy, zásady zřizování
 39. Krmná zařízení pro zvěř drobnou – přehled, typy, zásady zřizování
 40. Časový harmonogram průběrného odstřelu – význam dodržení
 41. Průběrný odstřel samčí zvěře – význam, zásady, příklady
 42. Průběrný odstřel holé zvěře – význam, zásady, příklady
 43. Chovatelské přehlídky – význam, organizace
 44. Chovatelské oblasti – význam, řízení
 45. Intenzivní chovy drobné zvěře – význam, zásady
 46. Oborní chovy zvěře – význam, zásady hospodaření
 47. Aklimatizační, karanténní a přezimovací obůrky – význam, využití
 48. Komorování – význam, použití
 49. Zazvěřování honiteb - zásady
 50. Škody působené zvěří – přehled, příklady, možnosti předcházení
 51. Škody zvěří na lese – přehled, opatření, vypořádání
 52. Škody zvěří v zemědělství – přehled, opatření, vypořádání
 53. Škody působené hájenými druhy zvěře – přehled, opatření, vypořádání
 54. Škody zvěří v rybničním hospodářství – přehled, opatření, vypořádání
 55. Škody na zvěři – přehled, opatření, vypořádání
 56. Biologické metody ochrany proti škodám působeným zvěří – příklady, význam
 57. Technické metody ochrany proti škodám působeným zvěří – příklady, význam
 58. Chemické metody ochrany proti škodám působeným zvěří -příklady, význam
 59. Chov nepůvodních druhů zvěře – zásady, příklady
 60. Chov zvěře v zajetí – podmínky, zásady

© prof. Ing. Josef Hromas, CSc., 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Cíle a metody chovů zvěře
 2. Obsahová náplň myslivecké péče o zvěř
 3. Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří
 4. Uspořádání honiteb (velikost a hranice)
 5. Teritoria a domovské okrsky zvěře
 6. Normované, minimální a sjednané stavy zvěře
 7. Struktura populací zvěře (poměr pohlaví, poměr stáří, sociální hierarchie)
 8. Kondice a konstituce zvěře v chovu
 9. Kvalita životního prostředí zvěře a možnosti jejího ovlivňování
 10. Přikrmování zvěře (krmné normy, krmné dávky, doba přikrmování)
 11. Abiotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim
 12. Biotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim
 13. Průběrný odstřel samčí zvěře
 14. Průběrný odstřel holé zvěře
 15. Oborní chovy zvěře
 16. Intenzivní chovy drobné zvěře
 17. Myslivecká zařízení
 18. Chovatelské oblasti
 19. Škody působené zvěří
 20. Vztah zvěře k ostatním živočichům (symbióza, predace aj.)

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Aklimatizační, karanténní a přezimovací obůrky
 2. Klidové podmínky v honitbách
 3. Chovatelské přehlídky
 4. Kvalitativní kriteria posuzování zvěře
 5. Krmiva
 6. Krmná zařízení pro zvěř spárkatou
 7. Sůl a minerálních lizy
 8. Dužnatá krmiva
 9. Krmná zařízení pro zvěř drobnou
 10. Sčítání zvěře, význam
 11. Objemová krmiva
 12. Vodních zdroje v honitbách
 13. Úživnostní podmínky v honitbách
 14. Etologické projevy zvěře (chování)
 15. Význam šelem a dravců v honitbách
 16. Krytové podmínky v honitbách
 17. Jadrná krmiva
 18. Nedozvěření a přezvěření honiteb
 19. Vztah zvěře k jejímu životnímu prostředí
 20. Časový harmonogram průběrného odstřelu

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Škody zvěří na lese
 2. Škody zvěří v zemědělství
 3. Škody působené hájenými druhy zvěře
 4. Škody zvěří v rybničním hospodářství
 5. Škody na zvěři
 6. Biologické metody ochrany proti škodám působeným zvěří
 7. Technické metody ochrany proti škodám působeným zvěří
 8. Chemické metody ochrany proti škodám působeným zvěří
 9. Chov nepůvodních druhů zvěře
 10. Význam tepla pro život
 11. Životní rytmus zvěře
 12. Význam záření a světla pro život
 13. Sezónní rytmus zvěře
 14. Denní rytmus zvěře
 15. Přírůst, množivost a očekávaná produkce
 16. Komorování
 17. Zazvěřování honiteb
 18. Únosnost prostředí
 19. Chov zvěře v zajetí
 20. Vybrané ekologické pojmy (kulturní krajina, ekosystém, společenstva, populace, potravní řetězce)
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů