Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Úvod a geneze problematiky

Každá lidská činnost, ať profesní, či zájmová, si s sebou nese jeden závažný úkol. Tím je udržení určité stavovské cti, odborné úrovně a s tím související výchova nastupujících generací, které se mají stát pokračovateli tradic a nositeli vědomostí daného oboru. V případě myslivosti je to úkol o to závažnější, že jeho naplnění je podmíněno a organizováno na základě legislativních norem našeho státu, zajišťujících náš zodpovědný přístup k této problematice. ČMMJ je pak největším subjektem, který obdržel ve smyslu Zákona o myslivosti a navazujících předpisů pověření Ministerstva zemědělství ČR k organizování zkoušek z myslivosti.

Tento fakt předpokládá ve všech regionech především zodpovědný přístup k přípravě adeptů i k prověřování jejich odborných znalostí. Na absolutorium zkoušek z myslivosti je třeba pohlížet zejména jako na krok, který z našich adeptů činí nejen nové myslivce, ale především ozbrojené občany, kteří mohou nadále nakládat se životem a smrtí živých tvorů. Občany, kteří svým dalším konáním a jednáním na veřejnosti dotvářejí obraz celého našeho oboru a potažmo i ČMMJ jako celku. Vzhledem k tomu dbá tato organizace v maximální možné míře na zachování úrovně přípravy uchazečů a snaží se o co nejúčinnější systém kontroly souvisejících kroků.

Z výše uvedených důvodů provedla ČMMJ v uplynulých dvou letech přeškolení svých lektorů a zkušebních komisařů (osobně bych si dovolil spíše použít termín „uspořádala společné konzultace lektorů a komisařů“) podle jednotlivých regionů ČR. Pracovní sezení vedli přední odborníci, praktici a publicisté v rámci daných mysliveckých oborů delegovaní ČMMJ v Praze na základě předchozího dlouhodobého prokazování svojí odborné erudice.

Uvedený krok se setkal s nejrůznějším ohlasem, mnohde bohužel také s odmítáním a pochybnostmi. Nechci v žádném případě zabíhat do svědomí jednotlivých účastníků, ale pouze si dovolím, jakožto člověk, který se těchto sezení v roli přednášejícího na několika místech osobně zúčastnil, konstatovat, že byly pro většinu přítomných přínosem. Účastníci ze sousedních okresů, řešících specifické, mnohdy regionálně odlišné problémy, se na nich setkali navzájem a v rámci oficiálních i kuloárních diskusí si vyměnili svoje zkušenosti, často nejen z okruhu vlastních odborných poznatků. Výběr přenášejících lektorů pro tyto kurzy pak zajisté zaručil osvěžení celé škály informací, předání praktických zkušeností i aplikaci novinek do jednotlivých oborů.

Jakožto výsledný výstup použitelný následně v podmínkách všech OMSů bylo dohodnuto vypracování doporučeného metodického materiálu, kterým by se mohla v následujících letech jednotným způsobem řídit příprava adeptů. Tento úkol mi byl, jakožto členu KPK ČMMJ, uložen k organizačnímu zajištění. Po sérii diskusí s odborníky za jednotlivé obory I. - VII. (ve smyslu platných předpisů) byla zvolena forma vypracování doporučených výukových témat pro jednotlivé obory tak, aby plně pokrývala potřeby přípravy uchazečů a zároveň co nejvíce zohledňovala současnou aktuální situaci v praktické myslivosti.

Především bych chtěl na tomto místě co nejdůrazněji vysvětlit, že veškerý zpracovaný materiál tedy není výsledkem toliko osobní tvůrčí iniciativy jedince, nýbrž vznikl jakožto kolektivní dílo lektorů pověřených jeho zpracováním KPK ČMMJ. Jednotlivé oblasti tedy do pracovní verze připravili lidé podílející se na zajištění praktického průběhu již zmíněných konzultací zkušebních komisařů. Jelikož se jednalo o přípravu materiálu určeného pro společné široké použití v budoucnu, bylo základní myšlenkou umožnění dostatečně otevřeného schvalovacího procesu při aktivním zapojení co největšího počtu zkušebních komisařů v rámci ČMMJ. V jeho průběhu byla v období listopadu až prosince 2006 vystaven seznam jednotlivých témat za jednotlivé obory, včetně jejich hierarchického skupinového zařazení a současného návrhu na hodnocení adeptů, k veřejné diskusi na internetových stránkách ČMMJ a Myslivost, s.r.o. Prostřednictvím časopisu Myslivost byla také veřejnost o průběhu celého kroku informována a vyzvána k aktivní spolupráci.

Veškeré připomínky uskutečněné prostřednictvím uvedeného média byly, stejně jako ty, které byly doručeny přímo na adresu zpracovatelů, zapracovány do tohoto materiálu. Mohu-li hodnotit přístup jednotlivých komisařů podílejících se na oponentním řízení, musím konstatovat, že výrazně převažoval individuální způsob komunikace prostřednictvím mailové adresy nad otevřeným připomínkováním přímo na webových stránkách.

V průběhu celého oponentního řízení byla doručena řada podnětných připomínek, které jsem s maximální mírou pozorností ve většině případů zapracoval do konečné verze. S potěšením musím také konstatovat, že negativních ohlasů bylo absolutní minimum, což svědčí o smysluplnosti a připravenosti celé akce.

Mezi nejčastějšími připomínkami se však objevily také výtky poukazující na zdánlivý dojem, že se celková koncepce snaží komisařům diktovat a že snad snižuje jejich odbornou erudici. Rád bych proto obecně reagoval na tomto místě poznámkou, že témata jsou zpracována v této fázi jakožto doporučená a že právě oponentní řízení vytvořilo dostatečný prostor pro individuální zapojení lektorů v rámci celé ČMMJ, které mělo garantovat vytvoření společného metodického materiálu. Koncepce také zanechává dostatečný prostor pro individuální přístup, stejně jako pro místní úpravy probíraného učiva dle regionálních podmínek (převažující lesní, polní či příměstské honitby, stejně jako pro převažující skupiny zvěře).

Obvyklé připomínky směřovaly především k obsahu jednotlivých témat a k tomu, že se v některých skupinách předmětů opakují, resp. zdvojují. Je to samozřejmě pravda, i když jsme se v maximální možné míře snažili tento jev eliminovat. V každém případě je ale možné se na danou problematiku po dohodě zaměřit i ve více předmětech a věnovat se mu především z pohledu daného oboru.

Nejožehavější připomínky se pak týkaly zařazení některých témat do kategorií A, B, C, kde bylo zejména poukazováno na „snížení vážnosti“ části problematiky. To samozřejmě nebylo a není v žádném případě smyslem zadaného rozřazení. Jeho cílem je především nastínit možnost rovnoměrného hodnocení (viz. doporučený systém hodnocení) v rámci celého systému a celé ČMMJ. Je zřejmé, že např. témata týkající se nemocí zvěře, zařazená do kategorie C, jsou mnohem závažnější, než-li např. zařazení problematiky sochařství s mysliveckou tématikou do úrovně závažnosti stejné (v uvedeném příkladu si dovoluji použít konkrétní dvě připomínky kolegů). Nicméně není možné dost dobře vypracovat stejně „hodnotné“ rozřazení ve všech zkušebních předmětech (typickým příkladem je např. výše uvedené, dle mého nešťastné, začlenění nemocí zvěře do předmětu Myslivecká kynologie, stejně jako je relativně nevyvážené zařazení otázek zdravovědy do problematiky zbraní v porovnání s jinými předměty a jejich dílčími částmi). Nicméně, ruku na srdce, vážení kolegové, kdo z nás vyprovodí od zkoušek adepta s hodnocením „neprospěl“, zodpoví-li mu daný dobře bez závažnějších nedostatků otázky týkající se plemen a použitelnosti loveckých psů či problematiky péče o psa a bude zároveň nejistě tápat v odpovědi na otázku, co je to vlastně syngamóza? Odpověď nechť si vytvoříme ve svém svědomí každý sám. Zde se právě opět otevírá prostor pro individuální operativní a konstruktivní přístup jednotlivých komisařů, který může být v jednotlivých skupinách předmětů poněkud odlišný. Prostor je k tomu dán rovněž i doporučením v části navrhovaného hodnocení, kde se stupněm NEPROSPĚL navrhuje hodnotit adepta, u kterého se vyskytnou..."v otázkách ze skupiny témat závažnosti A, B i C dílčí nedostatky odporující svojí podstatou základním pravidlům bezpečnosti při výkonu myslivosti, dotýkající se myslivecké morálky a etiky, stejně jako mezery v znalosti důležitých souvislostí (např. odpovídající reakce v možných mimořádných situacích, při poskytnutí první pomoci apod.)."....tedy i v případě že budou tyto nedostatky zjištěny v relativně "odsunuté" otázce kategorie C (např. totální neschopnost zareagovat odpovídajícím způsobem na událost související se záchranou života - tepenné krvácení, střelné poranění, nebo neznalost tak závažné nemoci jakou je vzteklina, apod.).

Část polemik byla vedena také v oblasti zařazení některé "nezvěře" do výuky zoologie (jednalo se např. o psíka mývalovitého, kozorožce horského apod.). Tito živočichové byli nakonec ve výčtu ponecháni (a tím byl dán opět individuální prostor lektorům pro stručnou zmínku o nich), jelikož se jedná o druhy historicky v našich zemích mezi zvěř zařazované, či druhy, které mohou být v rámci výkonu myslivosti za specifických okolností daných zákonem o myslivosti ovlivňovány.

V příspěvcích některých diskutujících také vyznělo jisté nepochopení souvislostí vážících se ke studijním a výukovým materiálům. V rámci celé akce vzniká především rámcový přehled témat, která by měl každý absolvent zkoušek z myslivosti u ČMMJ zvládnout a také by z něj mělo vyplynout do jaké hloubky by měl problematiku daných témat ovládat. V žádném případě z něj nemůže vyplynout doporučení k využívání jednoho konkrétního výukového materiálu. Zde je dán pochopitelně prostor zcela individuálnímu výběru literatury ze strany jednotlivých lektorů i možnostem knižního trhu. Také v tomto bodě se předpokládá odborná erudice a zkušenost lektora, který doporučená témata vhodně doplní kombinací různých potřebných a kvalitních výukových materiálů i didaktických pomůcek podle místních podmínek příslušného OMS.

Ve vztahu metodickému materiálu však musím také připomenout, že po jeho přijetí Mysliveckou radou, uvažuje KPK o zavedení systému „certifikace“ připravovaných publikací, kdy by mohl autor případného díla rukopis předem předložit ČMMJ k posouzení, zda obsahem a rozsahem splňuje požadavky tohoto metodického materiálu. V kladném případě by pak mohlo být dílko opatřeno „doložkou“ ČMMJ jakožto vhodné, resp. doporučené pro přípravu adeptů ke zkouškám z myslivosti (ev. v případě specializovaných publikací k přípravě v rámci jedné skupiny předmětů). Toto by mělo být jakýmsi vodítkem lektorů při rozhodování o tom, jaké materiály a pomůcky jsou pro výuku adeptů nejvhodnější.

Na úplný závěr si nemohu odpustit ve všech výše uvedených souvislostech drobné připomenutí úzce související s některými doručenými připomínkami. Týká se skutečnosti, že nositelkou oprávnění k pořádání kurzů z myslivosti je ČMMJ, která také zodpovídá centrálně za jejich obsah a musí mít tudíž vypracovanou jednotnou vzdělávací strategii použitelnou v podmínkách jednotlivých OMSů, které pověřuje vlastním pořádáním zkoušek a personálním delegováním lektorů i zkušebních komisařů. Není-li žádný jiný důvod k uskutečnění tohoto kroku, pak je to přinejmenším další argument v rámci obhajoby naší činnosti před nemysliveckou veřejností a jistý druh složení účtů vůči Ministerstvu zemědělství ČR, které ČMMJ, jakožto největší mysliveckou organizaci v naší zemi, k pořádání zkoušek ze zákona delegovalo. V konečném důsledku tedy může schválení tohoto materiálu a uvedení systému v praktický život poskytnout ČMMJ velmi pádný argument k posílení prestiže a poskytnutí záruky odbornosti vůči ostatním skupinám společnosti.

Nezbytné je však nadále trvale komunikovat s lektory, získávat zpětné vazby, v pravidelných intervalech pořádat školení či porady a v dlouhodobějším horizontu i přizpůsobovat tento materiál aktuálním potřebám doby. Garantem tohoto by pak měla být v prvé řadě KPK ČMMJ. Tyto aktualizace nelze pochopitelně chápat do budoucna jako "živelné", nýbrž jako promyšlené kroky, probíhající jednorázově v odpovídajících časových úsecích, po shromáždění dostatečného počtu připomínek a námětů, či jako reakce na legislativní změny.

Všem kolegům, kteří tento fakt pochopili a aktivně se svými připomínkami do celého procesu zapojili, si tedy dovoluji ještě jednou poděkovat a popřát jim v naší společné práci hodně úspěchů. Tento materiál byl přijat na jednání Myslivecké rady dne 6. dubna 2007.

Za KPK ČMMJ: © Mgr. Josef Drmota, Praha, únor 2007

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů