Novinky

Zkoušky

Prodloužení nájemní smlouvy honitby dodatkem

Na četné dotazy, zda je možné prodloužit platnost nájemní smlouvy honitby dodatkem, jsme požádali o vyjádření ministerstvo zemědělství.

„Ustanovení o smlouvě o nájmu honitby v zákoně o myslivosti mají soukromoprávní charakter a pouze zakotvují zvláštní typ nájemní smlouvy. Na smlouvu o nájmu honitby je tak třeba aplikovat zásady soukromého práva a ustanovení občanského zákoníku o nájmu. To mj. výslovně vyplývá z § 33 odst. 9 zákona o myslivosti. Ze soukromoprávní povahy i z ustanovení občanského zákoníku tak u smlouvy o nájmu honitby platí, že nic nebrání uzavření dodatku smlouvy za podmínky, že dodatek stanoví prodloužení doby nájmu o 10 let.“