Veřejné zakázky

 • ČMMJ
 • Veřejné zakázky

Výběrová řízení a veřejné zakázky

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen ČMMJ) se rozhodla v zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných uchazečů o dodávky a služby uveřejňovat informace o výběrových řízeních na zakázky, které ČMMJ vyhlásila jako zadavatel.

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

 • Předpokladem účasti a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení, je zaslání nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace.
 • ČMMJ si vyhrazuje tato práva:
  • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení či jeho část,
  • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
  • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
  • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků vůči ČMMJ,
  • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
  • právo měnit zadání výběrových řízení.
 • Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 • K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, kterým se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob z ČMMJ nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují LP k žádnému plnění.
 • Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. ČMMJ si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Kvalifikace uchazečů

Kvalifikace se skládá z kvalifikačních předpokladů, které jsou specifikovány individuálně pro každou zakázku.

V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění kvalifikačních předpokladů budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení a po dobu následujících 2 let je u tohoto uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro ČMMJ.

Veřejná zakázka 1/2021
Zhotovení tiskovin: brožury, publikace, edukační materiál

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Specifikace budou zaslány emailem, případně stahujte zde.
Cenová nabídka musí zahrnovat kompletní vyrobení včetně balení a dopravy.

Cenovou nabídku očekáváme nejpozději 24. 8. 2021.

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm

Vyhlašujeme výběrové řízení na dětský tábor – soustředění ZST

Podmínky: 2 turnusy a 60 dětí + 12 dospělých
Termíny: 3. 7. až 17. 7. a 17. 7. až 31. 7.
Lokalita: Morava
Ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně.

Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: yhpvr.xbybhpubin@pzzw.pm

Uzávěrka přihlášek: 5. 2. 2021

Veřejná zakázka 1/2020
Zhotovení tiskovin: brožury, publikace, edukační materiál

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Specifikace budou zaslány emailem.
Cenová nabídka musí zahrnovat kompletní vyrobení včetně balení a dopravy.

Cenovou nabídku očekáváme nejpozději 12. 3. 2020.

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm