Veřejné zakázky

 • ČMMJ
 • Veřejné zakázky

Výběrová řízení a veřejné zakázky

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen ČMMJ) se rozhodla v zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných uchazečů o dodávky a služby uveřejňovat informace o výběrových řízeních na zakázky, které ČMMJ vyhlásila jako zadavatel.

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

 • Předpokladem účasti a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení, je zaslání nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace.
 • ČMMJ si vyhrazuje tato práva:
  • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení či jeho část,
  • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
  • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
  • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků vůči ČMMJ,
  • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
  • právo měnit zadání výběrových řízení.
 • Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 • K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, kterým se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob z ČMMJ nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují LP k žádnému plnění.
 • Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. ČMMJ si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Kvalifikace uchazečů

Kvalifikace se skládá z kvalifikačních předpokladů, které jsou specifikovány individuálně pro každou zakázku.

V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění kvalifikačních předpokladů budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení a po dobu následujících 2 let je u tohoto uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro ČMMJ.

Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustřed

Podmínky: 2 dvoutýdenní turnusy - každý 60 dětí + 14 dospělýchTermíny: červenec - srpen 2023Lokalita: ČRUbytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně, zajištění prostoru klubovny, sportovní zařízení Maximální cena: 480 K

Veřejná zakázka: Výstava ke 100 letům ČMMJ

Předmět veřejné zakázky: Profesionální návrh a realizace moderní, zajímavé, interaktivní výstavy vhodné pro všechny věkové skupiny návštěvníků s cílem přiblížit jim současnou podobu i historii především praktické mysli

Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřin

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině - komunikační kampaň na podporu zvěřiny. Předmět veřejné zakázky: Rozhlasová inzerce – propagace možností zakoupení, přípravy, výhod a společ

Veřejná zakázka – tisk publikace

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině. Kontaktní informačně - vzdělávací kampaň. ( dotační projekt MZe) Předmět veřejné zakázky: Tisk 30 tisíc ks publikací – mini kuchařky. Da

Veřejná zakázka: epizody o zvěřině

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 2022 (dotační projekt MZe)Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Lešanská 1176/2 a; 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa

Veřejná zakázka: šéfkuchař propagace zvěřiny

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 2022 (dotační projekt MZe)Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Lešanská 1176/2 a; 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)Osoba oprávně

Veřejná zakázka 3/2022
Zhotovení tiskovin: brožury, publikace, edukační a propagační materiál

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Cenová nabídka musí zahrnovat kompletní vyrobení včetně balení a dopravy. Cenovou nabídku očekáváme nejpozději 21. 4. 2022.

Specifikace zakázky ke stažení zde: Tiskové a grafické služby 2022

Kontakt pro bližší informace:

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm

 

Veřejná zakázka 2/2022: Tvorba výukových mobilních aplikací

VZMR s uveřejněním výzvy

Druh: Dodávky

Popis předmětu: předmětem veřejné zakázky je vytvoření 3 mobilních aplikací pro podporu vzdělávání dětí v oblasti myslivosti. Programy budou obsahovat výukové stránky, fota, animace. Předmět zakázky je rozdělen na 3 části, kdy uchazeči nejsou oprávněni podat nabídku na každou z částí veřejné zakázky samostatně, nýbrž jsou oprávněni podat nabídku pouze jednu, a to na všechny části společně. S vybraným uchazečem bude uzavřena jedna smlouva na celý předmět plnění veřejné zakázky. Uchazeč, který podá nabídku bez jakékoli části, bude z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Kontakt pro bližší informace a podání nabídek:

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm

Datum ukončení příjmu nabídek:

 

Veřejná zakázka 1/2022: ubytovací zařízení dětské soustředění ZST

Podmínky: 2 turnusy a 50 dětí + 12 dospělých
Termíny: 11.- 24.7. a 25.7. - 7.8. 2022
Lokalita: Morava
Ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně.

Maximální cena: 460 Kč/dítě/den, 500 Kč/doprovod/den

Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: yhpvr.xbybhpubin@pzzw.pm

Uzávěrka přihlášek: 18. 2. 2022

 

Veřejná zakázka 1/2021
Zhotovení tiskovin: brožury, publikace, edukační materiál

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Specifikace budou zaslány emailem, případně stahujte zde.
Cenová nabídka musí zahrnovat kompletní vyrobení včetně balení a dopravy.

Cenovou nabídku očekáváme nejpozději 24. 8. 2021.

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm

Vyhlašujeme výběrové řízení na dětský tábor – soustředění ZST

Podmínky: 2 turnusy a 60 dětí + 12 dospělých
Termíny: 3. 7. až 17. 7. a 17. 7. až 31. 7.
Lokalita: Morava
Ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně.

Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: yhpvr.xbybhpubin@pzzw.pm

Uzávěrka přihlášek: 5. 2. 2021

Veřejná zakázka 1/2020
Zhotovení tiskovin: brožury, publikace, edukační materiál

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a dalších služeb s tím spojených

Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Specifikace budou zaslány emailem.
Cenová nabídka musí zahrnovat kompletní vyrobení včetně balení a dopravy.

Cenovou nabídku očekáváme nejpozději 12. 3. 2020.

tel: +420 604 564 393
e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm