Novinky

Prase divoké

Aktuální situace a rizika AMP

SVS upozorňuje na stoupající riziko možného znovu zavlečení AMP na naše území a apeluje na dodržování mechanismů, které mohou toto nebezpečí snížit.

V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro ČR hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska. Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu.

Současná situace rozšíření AMP v EU:

V ČR proto nadále zůstávají v platnosti mimořádná veterinární opatření, jejichž úplné znění naleznete na https://www.svscr.cz/uredni-deska/.

U prasat divokých je zásadní důsledné vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidace kadáverů uhynulých prasat divokých na celém našem území. Právě kadávery infikovaných prasat jsou jednoznačně největším rizikem a nejčastějším zdrojem přenosu infekce AMP v populaci prasat divokých a mohou také sloužit jako rezervoár pro dlouhodobou perzistenci AMP v dané lokalitě. Intenzivní a důsledné vyhledávání a následné včasné odstraňování uhynulých prasat, včetně prasat sražených dopravním prostředkem, tato rizika velmi výrazně snižuje.

Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen “KVS“), za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši Kč 2 000, které je vypláceno KVS za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP. Takto nastavený systém včasné detekce v případě zavlečení AMP je klíčový pro přijetí účinných opatření.


Riziko zavlečení a následná perzistence AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto je velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých. V této oblasti je zcela zásadní úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb. Vzájemná spolupráce mysliveckých organizací a orgánů státní správy myslivosti je naprosto nezbytná a rozhodující pro úspěšnost postupu a dosažení cíle.


Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých z oblastí s výskytem AMP.

Celé znění SVS vyjádření naleznete v příloze.

Soubory ke stažení