Formuláře a návody

  • ČMMJ
  • Formuláře a návody

Doporučení pro řízení OMS

Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření

Uživatelé honiteb mají možnost podat žádosti o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti: zlepšování životního prostředí zvěře,podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního,oborní chovy vzácných druhů n

Loga OMS

Pro vaše tiskové i elektronické materiály si stáhněte loga OMS. Nabízíme základní zelené (_zel) provedení pro použití na souvislých světlých pozadích, negativní (bílé; _neg) provedení pro použití na souvislých tmavých pozad

Spravedlnost
Posuzování bezúhonnosti mysliveckého hospodáře

Pro posouzení bezúhonnosti orgán státní správy myslivosti vyžaduje opis z Rejstříku trestů podle § 35 odst. 2 zákona o myslivosti, ale je otázkou, zda se má přihlédnout k zahlazení odsouzení podle § 12 odst. 4 zákona o myslivosti

Úředník
Co se děje s majetkem při zrušení spolku

Mezi myslivci je poměrně rozšířený názor, že po zrušení spolku si majetek spolku členové mezi sebou rozdělí. Toto je ovšem názor velmi zjednodušený a navíc nesprávný. Zrušení spolku a záležitosti s tím související je slo

Zkoušky z myslivosti: Soubory ke stažení

Předpisy a formuláře pro organizátory zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře.

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ

I. Tvorba fonduFond se tvoří:a) z přebytku výsledku hospodaření ČMMJ,b) jednotným přídělem ve výši 5 Kč/ 1 člen / rok z podílu členských příspěvků náležejícího ČMMJ,c) převodem z jiných fondů. II. Užití fonduFond j

Sbírka listin: povinnosti spolků

Všechny okresní myslivecké spolky měly povinnost uložit do 31. 3. 2016 do Sbírky listin vedené u Městského soudu v Praze účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014. Obdobné listiny za rok 2015 se vkládaly do 30. 11. 2017 a dále

Jak danit zástřelné a odevzdávání vzorků na SVS

Člen ČMMJ vykonává právo myslivosti nikoliv podnikatelským způsobem (§ 7) ani jako zaměstnanec (§ 6). Vyloučili jsme tedy příjmy podle § 6 a § 7 ZDP (zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.). Typově jeho příjem nespadá pod §

Spolky a EET

Dne 20. 4. 2017 se konala v kongresovém centru TOP Hotel Praha odborná konference Ministerstva financí a Finanční správy České republiky s názvem „Venkovské spolky a EET – otázky a odpovědi“. Pracovníci ekonomického oddělení

Jak postupovat při inventarizaci

Vzhledem k tomu, že povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, přináší ČMMJ vzor vnitřního předpisu, který popisuje proces inventarizace. Dokument naleznete v p

Návody pro podvojné účetnictví

Myslivecký pobočný spolek jako organizační složka Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), povede účetnictví v souladu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ve znění opatření vyhlášky v platném znění 324/201

Návody pro jednoduché účetnictví

Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2018 na své pobočné spolky. Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se novelizuje zá

Veřejný rejstřík a okresní myslivecké spolky

V přiložených dokumentech naleznete přílohy k žádosti o změnu údajů ve veřejném rejstříku pro Okresní myslivecké spolky, pobočné spolky ČMMJ. Příloha č. 1: Základní údaje pro zápis OMS do spolkového rejstříkuPříloha