Co je ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 55 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

Vedení organizace

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Mysliveckou radu jako kolektivní orgán tvoří předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu a čtrnáct členů zvolených z jednotlivých krajů. Předsedu a místopředsedy (společně předsednictvo) volí Sbor zástupců, zástupce krajů volí pobočné spolky příslušného kraje.

Myslivecká rada ČMMJ se schází nejméně jednou za tři měsíce.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

 • schvaluje vnitřní předpisy týkající se hlavního spolku,
 • svolává a připravuje jednání sboru zástupců a provádí jeho usnesení,
 • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
 • připravuje výroční zprávu,
 • rozhoduje v záležitostech, které náleží do působnosti nejvyššího orgánu právnické osoby s účastí hlavního spolku,
 • schvaluje právní jednání s hodnotou plnění nad 500 tis. Kč,
 • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
 • uděluje pověření pobočným spolkům k organizování a provádění zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů a zkoušek loveckých psů z výkonu,
 • koordinuje spolupráci spolku s ústředními orgány státní správy v oblasti myslivosti a
 • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí.

Předsednictvo ČMMJ zejména:

 • řídí běžnou činnost hlavního spolku mezi jednáními myslivecké rady,
 • zřizuje odborné komise a pracovní skupiny, které plní jim uložené úkoly a
 • zajišťuje vydávání věstníku spolku.
Jiří Janota

Ing. Jiří Janota

Předseda

wvev.wnabgn@pzzw.pm

JUDr. Petr Valenta

Místopředseda pro ekonomiku a legislativu

crge.inyragn@pzzw.pm

Ing. Daniel Švrčula

Místopředseda pro spolkovou činnost

qnavry.fiephyn@pzzw.pm

Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.

Praha

Josef Novák

Josef Novák

Středočeský kraj

Ing. Jiří Chmel

Jihočeský kraj

Vladimír Nechutný

Ing. Vladimír Nechutný

Plzeňský kraj

Ing. Jiří Červenka

Karlovarský kraj

Václav Vomáčka

Ing. Václav Vomáčka

Ústecký kraj

Ing. Bc. Zuzana Wudyová

Liberecký kraj

Ing. Aleš Pícha

Královéhradecký kraj

Mgr. Bc. František Stejskal

Pardubický kraj

Ing. Josef Prokeš

Kraj Vysočina

RNDr. Jiří Zbořil

Olomoucký kraj

Jaroslav Zelený

Jihomoravský kraj

Ing. Michal Zubíček

Zlínský kraj

Ing. Petr Honeš

Moravskoslezský kraj

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ volí svého předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

 • dohlíží na činnost hlavního spolku a výkon působnosti jeho orgánů,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ze strany hlavního spolku, jakož i rozhodnutí orgánů veřejné moci,
 • kontroluje dodržování vnitřních předpisů ze strany hlavního spolku, jakož i rozhodnutí jeho orgánů,
 • přezkoumává výroční zprávy a návrhy na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty,
 • rozhoduje spory, které se týkají několika pobočných spolků či odborných klubů, jejich orgánů nebo členů a
 • vyřizuje stížností členů.
Alexander Sedláček

Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.

Předseda

nfrqynprx@pragehz.pm

František Chromec

JUDr. František Chromec

Místopředseda

senagvfrx.puebzrp@frmanz.pm

Jaroslav Hrubý

Jaroslav Hrubý

uehol.yvore@frmanz.pm

Petr Brandl

Ing. Petr Brandl

coenaqy@ibyal.pm

Miroslav Ducháček

Vladimír Šabata

Ing. Vladimír Šabata

fnongn.ntebiraxbi@frmanz.pm

Lubomír Nechvátal

Ing. Lubomír Nechvátal

yhobarpu@frmanz.pm

Mgr. Marcela Medková

zneprynzrqxbin@frmanz.pm

Martin Hlaváč

Martin Hlaváč

uyninp.znegva@rznvy.pm

Ing. Miloslav Bída

ovqnz@frmanz.pm

Ladislav Křížek

Ing. Ladislav Křížek

xevmrxyrf@frmanz.pm

Nejvyšším orgánem Českomoravské myslivecké jednoty je Sbor zástupců. Do jeho působnosti patří rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku, stanovách a jejich změnách, vnitřních předpisech, rozpočtu a výsledku hospodaření či. účetní závěrce. Volí a odvolává Mysliveckou radu a Dozorčí radu, vytváří a odvolává komise a případně rozhoduje o přeměně či zrušení spolku. Schází se v podobě Shromáždění delegátů (zástupců pobočných spolků a odborných klubů) obvykle dvakrát, nejméně však jednou ročně.

Přejít na začátek