Co je ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

Vedení organizace

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Na ustavující schůzi zvolí myslivecká rada ČMMJ předsedu a 3 místopředsedy, další členy pověří předsednictvím v odborných komisích, popřípadě dalšími úkoly. Předseda myslivecké rady ČMMJ je zároveň předsedou ČMMJ.

Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává ji předseda ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě další osoby.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

 • svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
 • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ, který je výkonným orgánem ČMMJ,
 • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
 • vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde-li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti uvedené v § 14 odst. 3 písm. h),
 • uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
 • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
 • projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
 • organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
 • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
 • provádí výklad stanov a vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů ČMMJ.

Jiří Janota
Ing. Jiří Janota
Předseda
Jiří Červenka
Ing. Jiří Červenka
1. místopředseda
Roman Urbanec
Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
2. místopředseda

Miloš Ježek
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Komise pro mezinárodní spolupráci
Jiřina Špálová
Ing. Jiřina Špálová
Kulturně-propagační komise
Ondřej Faltus
Ing. Ondřej Faltus
Myslivecká komise

Jan Matulka
Jan Matulka
Střelecká komise
Petr Marada
Dr. Ing. Petr Marada
Ekologická komise
Lubomír Nechvátal
Ing. Vladimír Nechutný
Ekonomická komise

Josef Novák
Josef Novák
Kynologická komise
Petr Vacek
JUDr. Petr Vacek
Organizačně-právní komise
Václav Vomáčka
Ing. Václav Vomáčka

Jiří Zbořil
RNDr. Jiří Zbořil
Josef Vlášek
Ing. Josef Vlášek
Josef Nenadál
Ing. Josef Nenadál

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ zvolí na své ustavující schůzi předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

 • sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé ČMMJ,
 • kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
 • kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
 • provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ, popřípadě OMS a klubů hospodařících s majetkem ČMMJ,
 • dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
 • napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.

Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit opatření nižších rozhodčích orgánů.

Ladislav Křížek
Ing. Ladislav Křížek
Předseda
Alexander Sedláček
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Místopředseda

Jaroslav Hrubý
Jaroslav Hrubý
Petr Brandl
Ing. Petr Brandl
Bohumír Freiberg
Ing. Bohumír Freiberg

Vratislav Máslo
Ing. Vratislav Máslo
Vladimír Šabata
Ing. Vladimír Šabata
Lubomír Nechvátal
Ing. Lubomír Nechvátal

František Chromec
JUDr. František Chromec
Marcela Medková
Mgr. Marcela Medková
Martin Hlaváč
Martin Hlaváč

Miloslav Bída
Ing. Miloslav Bída
Ján Polák
Ján Polák
Ján Polák
Petr Adam

Nejvyšším orgánem Českomoravské myslivecké jednoty je Sbor zástupců. Do jeho působnosti patří rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku, stanovách a jejich změnách, vnitřních předpisech, rozpočtu a výsledku hospodaření či. účetní závěrce. Volí a odvolává Mysliveckou radu a Dozorčí radu, vytváří a odvolává komise a případně rozhoduje o přeměně či zrušení spolku. Schází se v podobě Shromáždění delegátů (zástupců pobočných spolků a odborných klubů) obvykle dvakrát, nejméně však jednou ročně.