Co je ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 55 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

Vedení organizace

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Mysliveckou radu jako kolektivní orgán tvoří předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu a čtrnáct členů zvolených z jednotlivých krajů. Předsedu a místopředsedy (společně předsednictvo) volí Sbor zástupců, zástupce krajů volí pobočné spolky příslušného kraje.

Myslivecká rada ČMMJ se schází nejméně jednou za tři měsíce.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

 • schvaluje vnitřní předpisy týkající se hlavního spolku,
 • svolává a připravuje jednání sboru zástupců a provádí jeho usnesení,
 • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
 • připravuje výroční zprávu,
 • rozhoduje v záležitostech, které náleží do působnosti nejvyššího orgánu právnické osoby s účastí hlavního spolku,
 • schvaluje právní jednání s hodnotou plnění nad 500 tis. Kč,
 • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
 • uděluje pověření pobočným spolkům k organizování a provádění zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů a zkoušek loveckých psů z výkonu,
 • koordinuje spolupráci spolku s ústředními orgány státní správy v oblasti myslivosti a
 • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí.

Předsednictvo ČMMJ zejména:

 • řídí běžnou činnost hlavního spolku mezi jednáními myslivecké rady,
 • zřizuje odborné komise a pracovní skupiny, které plní jim uložené úkoly a
 • zajišťuje vydávání věstníku spolku.

Jiří Janota
Ing. Jiří Janota
Předseda
Petr Valenta
JUDr. Petr Valenta
Místopředseda pro ekonomiku a legislativu
Daniel Švrčula
Ing. Daniel Švrčula
Místopředseda pro spolkovou činnost

Jiří Janota
Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.
Praha

Josef Novák
Josef Novák
Středočeský kraj

Jiří Chmel
Ing. Jiří Chmel
Jihočeský kraj

Vladimír Nechutný
Ing. Vladimír Nechutný
Plzeňský kraj

Jiří Červenka
Ing. Jiří Červenka
Karlovarský kraj

Václav Vomáčka
Ing. Václav Vomáčka
Ústecký kraj

Zuzana Wudyová
Ing. Bc. Zuzana Wudyová
Liberecký kraj

Aleš Pícha
Ing. Aleš Pícha
Královéhradecký kraj

František Stejskal
Mgr. Bc. František Stejskal
Pardubický kraj

Josef Prokeš
Ing. Josef Prokeš
Kraj Vysočina

Jiří Zbořil
RNDr. Jiří Zbořil
Olomoucký kraj

Jaroslav Zelený
Jaroslav Zelený
Jihomoravský kraj

Michal Zubíček
Ing. Michal Zubíček
Zlínský kraj

Petr Honeš
Ing. Petr Honeš
Moravskoslezský kraj

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ volí svého předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

 • dohlíží na činnost hlavního spolku a výkon působnosti jeho orgánů,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ze strany hlavního spolku, jakož i rozhodnutí orgánů veřejné moci,
 • kontroluje dodržování vnitřních předpisů ze strany hlavního spolku, jakož i rozhodnutí jeho orgánů,
 • přezkoumává výroční zprávy a návrhy na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty,
 • rozhoduje spory, které se týkají několika pobočných spolků či odborných klubů, jejich orgánů nebo členů a
 • vyřizuje stížností členů.

Alexander Sedláček
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Předseda
František Chromec
JUDr. František Chromec
Místopředseda

Jaroslav Hrubý
Jaroslav Hrubý
Petr Brandl
Ing. Petr Brandl
Bohumír Freiberg
Ing. Bohumír Freiberg

Miroslav Ducháček
Miroslav Ducháček

Vladimír Šabata
Ing. Vladimír Šabata
Lubomír Nechvátal
Ing. Lubomír Nechvátal

Ján Polák
Petr Adam
Marcela Medková
Mgr. Marcela Medková
Martin Hlaváč
Martin Hlaváč

Miloslav Bída
Ing. Miloslav Bída
Ján Polák
Ján Polák
Ladislav Křížek
Ing. Ladislav Křížek

Nejvyšším orgánem Českomoravské myslivecké jednoty je Sbor zástupců. Do jeho působnosti patří rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku, stanovách a jejich změnách, vnitřních předpisech, rozpočtu a výsledku hospodaření či. účetní závěrce. Volí a odvolává Mysliveckou radu a Dozorčí radu, vytváří a odvolává komise a případně rozhoduje o přeměně či zrušení spolku. Schází se v podobě Shromáždění delegátů (zástupců pobočných spolků a odborných klubů) obvykle dvakrát, nejméně však jednou ročně.