Co je ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

Vedení organizace

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Na ustavující schůzi zvolí myslivecká rada ČMMJ předsedu a 3 místopředsedy, další členy pověří předsednictvím v odborných komisích, popřípadě dalšími úkoly. Předseda myslivecké rady ČMMJ je zároveň předsedou ČMMJ.

Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává ji předseda ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě další osoby.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

 • svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
 • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ, který je výkonným orgánem ČMMJ,
 • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
 • vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde-li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti uvedené v § 14 odst. 3 písm. h),
 • uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
 • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
 • projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
 • organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
 • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
 • provádí výklad stanov a vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů ČMMJ.

Jiří Janota
Ing. Jiří Janota
Předseda
Petr Valenta
JUDr. Petr Valenta
Místopředseda pro ekonomiku a legislativu
Daniel Švrčula
Ing. Daniel Švrčula
Místopředseda pro spolkovou činnost

Jiří Janota
Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.
Praha

Josef Novák
Josef Novák
Středočeský kraj

Jiří Chmel
Ing. Jiří Chmel
Jihočeský kraj

Vladimír Nechutný
Ing. Vladimír Nechutný
Plzeňský kraj

Jiří Červenka
Ing. Jiří Červenka
Karlovarský kraj

Václav Vomáčka
Ing. Václav Vomáčka
Ústecký kraj

Zuzana Wudyová
Ing. Bc. Zuzana Wudyová
Liberecký kraj

Aleš Pícha
Ing. Aleš Pícha
Královéhradecký kraj

František Stejskal
Mgr. Bc. František Stejskal
Pardubický kraj

Josef Prokeš
Ing. Josef Prokeš
Kraj Vysočina

Jiří Zbořil
RNDr. Jiří Zbořil
Olomoucký kraj

Jaroslav Zelený
Jaroslav Zelený
Jihomoravský kraj

Michal Zubíček
Ing. Michal Zubíček
Zlínský kraj

Petr Honeš
Ing. Petr Honeš
Moravskoslezský kraj

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ zvolí na své ustavující schůzi předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

 • sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé ČMMJ,
 • kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
 • kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
 • provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ, popřípadě OMS a klubů hospodařících s majetkem ČMMJ,
 • dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
 • napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.

Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit opatření nižších rozhodčích orgánů.

Alexander Sedláček
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Předseda
František Chromec
JUDr. František Chromec
Místopředseda

Jaroslav Hrubý
Jaroslav Hrubý
Petr Brandl
Ing. Petr Brandl
Bohumír Freiberg
Ing. Bohumír Freiberg

Miroslav Ducháček
Miroslav Ducháček

Vladimír Šabata
Ing. Vladimír Šabata
Lubomír Nechvátal
Ing. Lubomír Nechvátal

Ján Polák
Petr Adam
Marcela Medková
Mgr. Marcela Medková
Martin Hlaváč
Martin Hlaváč

Miloslav Bída
Ing. Miloslav Bída
Ján Polák
Ján Polák
Ladislav Křížek
Ing. Ladislav Křížek

Nejvyšším orgánem Českomoravské myslivecké jednoty je Sbor zástupců. Do jeho působnosti patří rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku, stanovách a jejich změnách, vnitřních předpisech, rozpočtu a výsledku hospodaření či. účetní závěrce. Volí a odvolává Mysliveckou radu a Dozorčí radu, vytváří a odvolává komise a případně rozhoduje o přeměně či zrušení spolku. Schází se v podobě Shromáždění delegátů (zástupců pobočných spolků a odborných klubů) obvykle dvakrát, nejméně však jednou ročně.