Vyznamenání

Českomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic, propůjčuje myslivecká vyznamenání svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti. Vedle vyznamenání lze udělit i věrnostní medaili, čestné uznání a čestné členství.

Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád, který je propůjčen jen výjimečně pouze fyzickým osobám a je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti.

Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ je propůjčováno ve třech stupních – zlatý, stříbrný a bronzový odznak za zásluhy v myslivecké činnosti nebo za aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic.

Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou nepřetržitě členy ČMMJ nejméně 30 let a může být opakovaně udělena po dalších 10 letech nepřetržitého členství.

Směrnice k vyznamenáním Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

Čl. 1

 1. Českomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, rozvoje mysliveckých tradic, podpory rozvoje mysliveckého písemnictví a umění propůjčuje a uděluje myslivecká vyznamenání svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti.
 2. Vyznamenání může být propůjčeno a čestné členství může být uděleno i význačným zahraničním osobnostem a organizacím. Čestný myslivecký řád může být propůjčen i význačným zahraničním osobnostem. Takové vyznamenání může na návrh MR, DR, OMS, jednatele a klubů schválit a propůjčit nebo udělit pouze MR ČMMJ.
 3. Myslivecká vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I., II, III. stupně se propůjčují a věrnostní medaile a čestné uznání se udělují zpravidla jednou do roka a to u příležitosti „Června-měsíce myslivosti a ochrany přírody“. Mimo tento termín je lze propůjčit či udělit v mimořádných případech.

Čl. 2

Čestný myslivecký řád a podmínky jeho propůjčování

 1. Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád, který je propůjčen jen výjimečně pouze fyzickým osobám a je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti. Může být propůjčen pouze osobám, které mají příkladné morální a charakterové vlastnosti. Výběr navrhovaných je prováděn odpovědně a s váhou nejvyšší možné pocty.
 2. Nutným předpokladem k jeho propůjčení je dlouholetá aktivní odborná a veřejná činnost v myslivosti se zcela mimořádnými úspěchy širokého významu v celostátním a mezinárodním významu na úseku organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém, na úseku mysliveckého výzkumu, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, zachovávání mysliveckých tradic a mezinárodní spolupráce apod.
 3. Návrh na propůjčení Čestného mysliveckého řádu podává MR ČMMJ, OMS, klub ČMMJ, jednatel, DR ČMMJ, schvaluje a propůjčuje MR ČMMJ. Navrhovaný nemusí být nositelem vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“.

Čl. 3

Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ a podmínky jejich propůjčování

 1. Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ mohou být propůjčeny pouze fyzické osobě. Myslivecká vyznamenání se propůjčují od III. stupně až k I. stupni, nejdříve po 5-ti letech od obdržení nižšího stupně.
 2. I. stupeň – Zlatý odznak. Může být propůjčen za dlouholeté mimořádné zásluhy v myslivecké činnosti nebo za zvlášť důležitou a aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic na celostátní a mezinárodní úrovni. Vyznamenání se předává při význačných akcích pořádaných ČMMJ. Propůjčení navrhují OMS, kluby ČMMJ, MR ČMMJ a schvaluje MR ČMMJ. Zlatý odznak se propůjčuje za:
  a) činnost ve vrcholných orgánech a komisích ČMMJ alespoň v 1 funkční období, tj. 5 let
  b) činnost v okresních orgánech, komisích ČMMJ a klubech alespoň 2 funkční období, tj. 10 let
  c) dlouholetá vědecká a publikační činnost v oblasti myslivosti
  d) funkce v mezinárodních komisích a mezinárodních mysliveckých organizacích
  e) činnost kynologických a střeleckých rozhodčích, činnost v orgánech chovatelských klubů v rozsahu alespoň 20 let
  f) činnost lektorů a zkušebních komisařů a výchova mládeže v rozsahu alespoň 20 let
 1. II. stupeň – Stříbrný odznak. Může být propůjčen za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti, za uskutečnění zvlášť důležitých úkolů na úseku organizátorském a vzdělávacím, vědeckém, zachovávání mysliveckých tradic, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí apod., které svým významem přesahují rámec okresu. Vyznamenání se předává při vhodných akcích pořádaných OMS. Propůjčení navrhují uživatelé honiteb, OMS. Vyznamenání schvaluje příslušný OMS. Stříbrný odznak se propůjčuje za:
  a) činnost v okresních orgánech, komisích a klubech ČMMJ alespoň v 1 funkčním období, tj. 5 let
  b) dlouholeté úspěšné vedení líhňařských středisek, střelnic, umělých nor a jiných úseků činnosti ČMMJ
  c) funkce v orgánech mysliveckých spolků alespoň 20 let
  d) činnost kynologických a střeleckých rozhodčích, činnost v orgánech chovatelských klubů v rozsahu alespoň 15 let
  e) činnost lektorů a zkušebních komisařů a výchovu mládeže v rozsahu alespoň 15 let
  f) mimořádný přínos ve prospěch myslivosti v rámci okresu a kraje
 1. III. stupeň – Bronzový odznak. Může být propůjčen za trvale prospěšnou činnost pro myslivost, na úseku organizátorském, zachovávání mysliveckých tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, na úseku chovatelském a za zásluhy o rozvoj myslivosti apod., které mají regionální význam.

Vyznamenání se předává při vhodných akcích pořádaných OMS. Propůjčení navrhují uživatelé honiteb, OMS. Vyznamenání schvaluje příslušný OMS.

Čl. 4

Věrnostní medaile a podmínky jejího udělení

 1. Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou nepřetržitě členy ČMMJ nejméně 30 let a může být opakovaně udělena po dalších 10 letech nepřetržitého členství.
 2. Medaile jsou uděleny při slavnostních příležitostech uživatelů honiteb, jubilejních výročích atd. Přidělení věrnostní medaile navrhují a schvalují uživatel honitby, OMSy, kluby, MR ČMMJ.

Čl. 5

Čestné uznání a podmínky jeho udělení

 1. Čestné uznání může být opakovaně uděleno fyzické i právnické osobě za záslužnou a obětavou práci nebo za konkrétní úkon v mysliveckých organizacích, občanům nebo organizacím z řad nemyslivecké veřejnosti, za plnění úkolů v oblasti kulturní, organizační, zachovávání mysliveckých tradic, společenské a na úseku loveckého střelectví, kynologie a práce s mládeží, případně další činnosti související s myslivostí. Podle rozsahu činnosti čestné uznání navrhují a schvaluji uživatelé honiteb, OMS, kluby ČMMJ, MR ČMMJ.
 2. Spolu s čestným uznáním se při vhodné příležitosti předává i odznak čestné uznání.

Čl. 6

Čestné členství a podmínky jeho udělení

 1. Čestné členství může být uděleno:
  a) členům, nebo dřívějším členům ČMMJ, zejména těm, kteří dlouhodobě pracovali v myslivosti a zasloužili se o její rozvoj a pro věk, nebo zdravotní důvody nemohou v celém rozsahu plnit povinnosti vyplývající pro členy ČMMJ ze stanov ČMMJ
  b) členům, nebo dřívějším členům, kteří se podílejí významným způsobem na rozvoji myslivosti nebo dosáhli význačných výsledků v mysliveckém výzkumu, nebo se zasloužili vědeckou, literární nebo uměleckou činností nebo jinou prací o českou myslivost
  c) významným osobám veřejného života v ČR, jako projev jejich celospolečenské práce
  d) cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o rozvoj myslivosti a na tomto úseku spolupracovali s ČMMJ
 1. Podle charakteru, rozsahu a působnosti osob veřejného života ČR navrhuje, schvaluje a hradí vzniklé náklady čestným členstvím na úrovni ČR sekretariát ČMMJ. Na úrovni okresu nebo regionu navrhuje, schvaluje a hradí náklady příslušný OMS nebo klub ČMMJ.
 2. Čestní členové ČMMJ, jimž bylo členství uděleno podle odst. 1 písm. a/, b/, mají veškerá práva řádného člena ve smyslu Stanov ČMMJ. Tito členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. Za tyto členy platí navrhovatel pouze část členského příspěvku rovnající se výši pojistného pro člena ČMMJ.

Čl. 7

Podávání návrhů na propůjčení vyznamenání a udělení věrnostní medaile, čestného uznání a čestného členství

 1. Návrhy na vyznamenání, věrnostní medaile, čestné uznání a čestné členství, o jejichž propůjčení či udělení rozhodne myslivecká rada ČMMJ, jí předkládá její kulturně-propagační komise. Jejím prostřednictvím předkládají návrhy OMS ČMMJ, chovatelské kluby, Kluby ČMMJ, jednatel ČMMJ, komise ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ. Návrhy, s řádným odůvodněním, musí být zaslány kulturně-propagačnímu oddělení sekretariátu ČMMJ na předepsaném tiskopise do konce února. Předkládá-li kulturně-propagační komise stanovisko k návrhu někoho jiného, připojuje k němu svoje vyjádření. Neschválené návrhy se nezdůvodňují.
 2. Vyznamenání I. stupně by mělo být navrhováno po pečlivém uvážení a to v jednom kalendářním roce zhruba 1 vyznamenání na každých i započatých 500 členů ČMMJ organizační jednotky, která návrh podává.
 3. Rozhodnutí o čestném členství se dává na vědomí klubu ČMMJ nebo OMS podle místa trvalého bydliště jmenovaného, jenž ho vede v evidenci. Sekretariát ČMMJ vede seznam čestných členů.
 4. Sekretariát ČMMJ zveřejní propůjčená vyznamenání I. stupně a Čestné myslivecké řády a udělená čestná členství ve Věstníku ČMMJ a v časopise Myslivost.
 5. Návrhy, o nichž rozhoduje myslivecká rada OMS, jí předkládá kulturně-propagační komise OMS, jejím prostřednictvím se předkládají také návrhy mysliveckých spolků a ostatních subjektů.
 6. ČMMJ vede centrální evidenci propůjčených vyznamenání. Nižším organizačním stupňům za úhradu poskytuje v jejich pravomoci udělovaná vyznamenání, věrnostní medaile a čestná uznání na základě seznamu s uvedením jména, data narození a bydliště.

Čl. 8

Předávání vyznamenání

 1. Předávání vyznamenání, která propůjčila nebo udělila MR ČMM, předají vyznamenaným osobám pověření členové myslivecké rady ČMMJ, případně předsedové OMS. Čestný myslivecký řád předává zpravidla předseda MR ČMMJ, jednatel ČMMJ a pověření členové MR ČMMJ.
 2. Vyznamenání propůjčená OMS předají pověření členové myslivecké rady OMS.
 3. Myslivecká vyznamenání propůjčená nebo udělená „in memoriam“, jakož i příslušné doklady, budou předány pozůstalým osobám.

Čl. 9

Doklady o vyznamenání, věrnostní medaili, čestném uznání a čestném členství

 1. Spolu s vyznamenáním, věrnostní medaili a čestným uznáním bude předán doklad o propůjčení nebo udělení vyznamenání, který je současně průkazem o oprávnění nosit vyznamenání, věrnostní medaili či odznak čestného uznání. Doklad vydá ten orgán, který vyznamenání propůjčil nebo věrnostní medaili či čestné uznání udělil.
 2. Čestný člen obdrží dekret o čestném členství a členský průkaz s označením „Čestný člen ČMMJ“.

Čl. 10

Nošení vyznamenání, věrnostní medaile a odznaku čestného uznání

 1. Myslivecká vyznamenání je oprávněna nosit pouze osoba, které bylo vyznamenání propůjčeno. Toto oprávnění nelze přenést na jinou osobu. V případě smrti vyznamenané osoby bude propůjčené vyznamenání i vystavený doklad ponechán
  pozůstalým, na které však nepřechází právo vyznamenání nosit. Totéž platí o udělených věrnostních medailích a odznacích čestných uznání.
 2. Myslivecká vyznamenání, popřípadě věrnostní medaile, se nosí na pravé straně prsou, nejvyšší vyznamenání nejblíže k srdci na mysliveckém oděvu. Vyznamenání I., II., a III., stupně je složeno ze dvou samostatných částí, tj. odznaku a stužky. Stužku lze nosit samostatně na mysliveckém oděvu při běžné myslivecké činnosti. Odznak se nosí společně se stužkou při slavnostních mysliveckých příležitostech a to tak, že stužka je umístěna cca 1 cm symetricky nad odznakem. Pokud bylo propůjčeno I. a II. nebo I. a II. a III. vyznamenání, nosí se pouze nejvyšší vyznamenání.
 3. Vyznamenání propůjčena nebo udělená právnickým osobám, orgánům a kolektivním členům budou vystavena na čestném místě. Toto vyznamenání nemohou nosit jednotlivé osoby.

Čl. 11

Odnětí vyznamenání a čestného členství

 1. Propůjčené vyznamenání bude odňato, jestliže bude dodatečně zjištěno, že nebyly splněny podmínky pro jeho propůjčení, nebo že vyznamenaná osoba není hodna vyznamenání nosit.
 2. Vyznamenání musí být odňato, jestliže bude vyznamenaná osoba pravomocným opatřením vyloučena z ČMMJ nebo se dopustí přestupku v činnosti, za kterou bylo vyznamenání propůjčeno. Vyznamenání bude také odňato osobám, které byly
  pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
 3. Vyznamenání odejme orgán ČMMJ, který je propůjčil a vrátí ho sekretariátu ČMMJ, který provede změnu v evidenci.
 4. Čestné členství může být odňato v případě, že zaniknou důvody, které vedly k udělení, nebo proto, že čestnému členu bylo prokázáno jednání, pro které musí být člen ČMMJ dočasně, nebo trvale vyloučen z členství ČMMJ podle Stanov ČMMJ. O odnětí čestného členství rozhoduje myslivecká rada ČMMJ.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Touto směrnicí se zrušuje směrnice k propůjčování vyznamenání zveřejněná ve Věstníku ČMMJ 1/1995, přičemž doposud propůjčená vyznamenání, pokud nebyla odejmuta, zůstávají nedotčena.
 2. Tato směrnice byla schválena Mysliveckou radou ČMMJ dne 5. 10. 2017 a Sborem zástupců dne 17. 11. 2017. Účinnosti nabývá dnem 18. 11. 2017.

Potřebné formuláře:

Návrh na myslivecká vyznamenání
Evidenční list pro vyznamenání pro rok 2022

Přejít na začátek