Knihovna ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota spravuje sbírku téměř tří tisíc knih, nejstarší téměř dvě stě let staré. V rámci služby Knihovna do nich členové i veřejnost mohou nahlédnout.

Knihovna ČMMJ
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
Přístupné po předchozí dohodě
Kontakt: viban.xneyvxbin@pzzw.pm

Katalog knihovny ČMMJ ke stažení

Katalog knihovny
XLSX, velikost souboru: 223 KB

Knihovní řád

Článek 1 – Pověřený pracovník

Knihovna ČMMJ slouží pro studijní účely zaměstnanců sekretariátu, členů ČMMJ a veřejnosti.

Správou knihovny ověřený zaměstnanec kulturně-propagačního oddělení vede evidenci knih, zapisuje nové přírůstky a vyřazuje poškozené publikace.

 1. Vede evidenci prezenčních výpůjček.
 2. Je také zodpovědný za vyhledávání nových akvizic.
 3. Pověřený pracovník nese zodpovědnost za svěřený finanční fond.
 4. Minimálně jednou ročně provede pověřený zaměstnanec inventuru fondu.

Článek 2 – Uživatel

 1. Uživatelem se může stát občan České republiky starší 15 let; cizí státní příslušník starší 15 let.
 2. Uživatel je povinen zapsat se do předložené knihy výpůjček a předložit pověřenému pracovníkovi svůj průkaz totožnosti ke kontrole.

Článek 3 – Provoz knihovny

 1. Knihovna v suterénu budovy sekretariátu je zamčená, přístup do ní mají zaměstnanci sekretariátu po dohodě s pověřeným pracovníkem, který má na starosti také klíče od jednotlivých skříněk.
 2. Výpůjční doba knihovny je závislá na dohodě, obecně se pohybuje mezi 8.00 a 15.00 ve všední dny.
 3. Uživatel je povinen se minimálně 24 hodin předem domluvit s pověřeným pracovníkem na návštěvě knihovny – pokud se v budově koná nějaká akce, je knihovna uzavřena stejně jako v době konání výstav a v době dovolených atd,.stejně jako v době mimořádných opatření.
 4. Uživatel se předem seznámí s katalogem a připraví pro pracovníka knihovny seznam katalogových čísel publikací, o které má zájem.
 5. V knihovně není dovolena konzumace jídla ani pití. Vstup je možný pouze v čistém oděvu.

Článek 4 – Výpůjčky

 1. Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem v knize výpůjček zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 2. Seznam knih, ze kterých si uživatel vybírá tituly k prezenčnímu studiu, vede pověřený pracovník. Ten také zodpovídá dotazy po jednotlivých titulech a předem tituly připraví ke studiu.
 3. Knihy a další publikace se půjčují pouze prezenčně. Výpůjčky není možno odnášet z prostoru knihovny, je možné po dohodě s pověřeným pracovníkem jejich kopírování na sekretariátu. Toto kopírování je zpoplatněno částkou 2 Kč/normostrana. Uživatel zodpovídá za to, že kopie budou použity pouze ke studijnímu účelu, nikoliv k šíření textu.
 4. Pověřený pracovník před výpůjčkou v přítomnosti uživatele zkontroluje stav vypůjčované knihy, zapíše do knihy výpůjček případné nedostatky a závady. Při navrácení knihy ji opět zkontroluje, zda na ní nevznikla škoda. Pokud tato vznikla, je oprávněn ji vymáhat na uživateli, ať už formou finanční kompenzace anebo knižní náhrady.

Článek 5 – Nedodržení Knihovního řádu

Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil. Za zvlášť závažné porušení Knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení dokumentu mimo prostor knihovny bez dohody s pověřenou osobou.

Vydáno dne 14. 10. 2019

Přejít na začátek