Doby lovu

Doby lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb.

Zvěř strstnatá

Druh Doba lovu Výjimka
Daněk skvrnitý daněk 1. července – 31. ledna
daněla 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně
Jelen evropský jelen 1. července – 31. ledna
laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně
Jelenec běloocasý jelen, laň 1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Jezevec lesní 1. září – 30. listopadu § 2 odst. 2
Kamzík horský 1. října – 31. prosince
Koza bezoárová 1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Králík divoký 1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3
Kuna lesní 1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Kuna skalní 1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Liška obecná celoročně
Muflon muflon 1. července – 31. března § 2 odst. 1
muflonka 1. července – 31. prosince § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně
Ondatra pižmová 1. listopad – konec února
Prase divoké celoročně
Sika dybowského 16. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
Sika japonský jelen 1. července – 31. ledna
laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně
Srnec obecný srnec 1. května – 30. září § 2 odst. 1
srna 1. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně
Zajíc polní 1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3 a 5

Zvěř pernatá

Druh Doba lovu Výjimka
Bažant královský kohout 16. října – 15. března
slepice 16. října – 31. prosince pouze v bažantnici
Bažant obecný kohout 16. října – 31. prosince
kohout, slepice 16. října – 31. ledna pouze v bažantnici
§ 2 odst. 5
Hrdlička zahradní 16. října – 15. února
Holub hřivnáč 1. srpna – 31. října
Husa běločelá 16. srpna – 15. ledna
Husa polní 16. srpna – 15. ledna
Husa velká 16. srpna – 15. ledna
Kachna divoká 1. září – 30. listopadu
Krocan divoký krocan 1. října – 31. prosince
15. března – 15. dubna
krůta 1. října – 31. prosince
Lyska černá 1. září – 30. listopadu
Perlička obecná 16. října – 31. prosince
Polák chocholačka 1. září – 30. listopadu
Polák velký 1. září – 30. listopadu
Straka obecná 1. červenec – konec února
Vrána obecná 1. červenec – konec února

Vyhláška č. 245/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Aktuální ke dni 1. 1. 2020 ve znění vyhlášky č. 323/2019 Sb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 1

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

a) daněk skvrnitý - daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

b) jelen evropský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince,

f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

j) muflon - muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,

m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n) sika japonský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

o) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,

r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,

ee) straka obecná od 1. července do konce února,

ff) vrána obecná od 1. července do konce února,

§ 2

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

§ 3

Bližší podmínky provádění lovu
(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4

Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.