Výběrová řízení a veřejné zakázky

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen ČMMJ) se rozhodla v zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných uchazečů o dodávky a služby uveřejňovat informace o výběrových řízeních na zakázky, které ČMMJ vyhlásila jako zadavatel.

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

 • Předpokladem účasti a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení, je zaslání nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace.
 • ČMMJ si vyhrazuje tato práva:
 • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení či jeho část,
 • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
 • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
 • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků vůči ČMMJ,
 • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
 • právo měnit zadání výběrových řízení.
 • Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 • K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, kterým se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob z ČMMJ nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují LP k žádnému plnění.
 • Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. ČMMJ si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Kvalifikace uchazečů

Kvalifikace se skládá z kvalifikačních předpokladů, které jsou specifikovány individuálně pro každou zakázku.

V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění kvalifikačních předpokladů budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení a po dobu následujících 2 let je u tohoto uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro ČMMJ.

Vyhlášená výběrová řízení a veřejné zakázky

 • Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Podmínky: 2 dvoutýdenní turnusy – každý 60 dětí + 14 dospělých, termíny: červenec – srpen 2025, lokalita: ČR, ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně, zajištění prostoru klubovny, sportovní zařízení. Maximální cena: 480 Kč/dítě/den, 500 Kč/doprovod/den. Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: cngevpvn.wnxrfbin@pzzw.pm Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024

 • Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Podmínky: 2 dvoutýdenní turnusy – každý +/- 60 dětí + 14 dospělýchTermíny: červenec – srpen 2024Lokalita: ČRUbytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně, zajištění prostoru klubovny, sportovní zařízení Maximální cena: 480 Kč/dítě/den, 500 Kč/doprovod/den Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: yhpvr.xbybhpubin@pzzw.pm Uzávěrka přihlášek: 31.1.2023

 • Veřejná zakázka: Výstava ke 100 letům ČMMJ

  Veřejná zakázka: Výstava ke 100 letům ČMMJ

  Předmět veřejné zakázky: Profesionální návrh a realizace moderní, zajímavé, interaktivní výstavy vhodné pro všechny věkové skupiny návštěvníků s cílem přiblížit jim současnou podobu i historii především praktické myslivosti, přínos myslivců pro českou přírodu, fungování myslivosti a myslivce jako člověka, dobrovolníka, nositele tradic, ochránce přírody i lovce. Hodnotící kritéria:60 % nabídková cena40 % kritérium kvality Předpokládaná hodnota plnění:Předpokládaná hodnota zakázky 865 000 Kč včetně DPH. …

  Veřejná zakázka: Výstava ke 100 letům ČMMJ Číst dál »

 • Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřiny

  Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřiny

  Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině – komunikační kampaň na podporu zvěřiny. Předmět veřejné zakázky: Rozhlasová inzerce – propagace možností zakoupení, přípravy, výhod a společenských přínosů konzumace zvěřiny a pozvánka na akce (zvací spoty), na kterých proběhne program na podporu zvěřiny. Datum vyhlášení: 28. 4. 2022 Požadavky: Výroba 8 rozhlasových spotů v délce 20 vteřin, vysílané na většině území …

  Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřiny Číst dál »

 • Veřejná zakázka – tisk publikace

  Veřejná zakázka – tisk publikace

  Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině. Kontaktní informačně – vzdělávací kampaň. ( dotační projekt MZe) Předmět veřejné zakázky: Tisk 30 tisíc ks publikací – mini kuchařky. Datum vyhlášení: 19. 4. 2022 Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.; Lešanská 1176/2a;141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa) Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.; Kontaktní osoba zadavatele: Bc. …

  Veřejná zakázka – tisk publikace Číst dál »

Přejít na začátek