AOPK: Nález kadáveru zvláště chráněného druhu

Odpověď Agentury ochrany přírody a krajiny na dotaz, jaký je správný postup při nálezu kadáveru jedince zvláště chráněného druhu (ZCHD).

Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin jsou chráněné (mj.) před zraňováním a zabíjením podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) a v závažnějších případech i dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Někteří zvláště chránění živočichové jsou zároveň zvěří taxativně vyjmenovanou dle ust. § 2 písm. c) z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti (ZOM) – tj. „zvěř, kterou nelze lovit“. Volně žijící zvěř je věc ničí (res nullius), avšak vlastníkem uhynulé zvěře se stává uživatel honitby dle ust. § 2 písm. h) ZOM.

Dle § 43 odst. 3 ZOM druhá věta: Zvěř mrtvá, která byla jinak nalezena na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle veterinárních předpisů. (Uživatel honitby je zároveň i zpracovatel vedlejších živočišných produktů dle jiných právních předpisů (veterinární, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, a další…)), bez výjimky ze ZOPK nesmí ale uživatel honitby se zvěří, která je zároveň ZCHD nakládat (nesmí uhynulou ZCHD držet).

AOPK ČR jako koordinátor Programu péče o vlka obecného připravuje postup, který by měl být uplatňován při nálezu uhynulého vlka, jelikož je zájem ochrany druhu realizovat výzkum týkající se zdravotního stavu populace, onemocnění, zdravotní kondice a mimo jiné i došetřovat případy nelegálního zabíjení. Problematiku lze obdobně vztáhnout i na jiné ZCHD, které jsou zároveň zvěří (zejména velké šelmy – medvěd, rys; kočku divokou, vydru, dravce…) a které však nelze podle ZOM lovit. Nelegální zabíjení je u řady těchto druhů významným ohrožením, zároveň dochází stále častěji k úhynům těchto zvířat při srážkách s dopravními prostředky na komunikacích – fragmentace krajiny je dalším významným ohrožujícím faktorem.

Snahou státní ochrany přírody také je u těchto ZCHD zaznamenávat místa, kde k úhynům dochází, jelikož kolizní místa na komunikacích jsou podkladem pro aktualizaci tzv. biotopu vybraných zvláště chráněných druhů. Součástí tohoto biotopu je i biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále biotop VZCHDVS), který je od roku 2020 poskytován AOPK ČR ve formě jedné spojité polygonové gisové vrstvy (shapefile) jako územně analytický podklad (ÚAP) dle novelizované vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti jako jev 36B. Vrstva biotopu je dostupná ke stažení na stránce https://data.nature.cz/ds/53.

AOPK ČR vydala k tomu jevu metodiku Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování, která popisuje, jakým způsobem vymezení biotopů u jednotlivých zvláště chráněných druhů či jejich skupin probíhá. Věnuje se legislativě, ze které se při ochraně biotopu zvláště chráněných druhů (ZCHD) vychází. V metodice je také popsán doporučený postup orgánu ochrany přírody při ochraně biotopu a při hodnocení záměrů z hlediska jejich vlivu na biotop. Metodika je dostupná ke stažení zde: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/427/074905.pdf?seek=1635754891.

Je proto žádoucí, aby při nálezu ZCHD, který je zároveň zvěří, byl jak orgán ochrany přírody, tak zástupce uživatele honitby a v případě podezření ze spáchání nezákonného jednání (pytláctví) byla přivolána i Policie ČR. Minimálně ve dvou případech byly AOPK ČR zdokumentovány případy, kdy byl pohozený kadaver vlka obecného u silnice zastřelen. (Ve skutečnosti jde o případy, kdy byly v kadáveru nalezeny zbytky střel. Zastřelení prokázat nelze, pozn. ČMMJ).

Proto je připravován postup, který by měl být při nálezu uhynulého ZCHD a zároveň zvěře aplikován společně tak, aby bylo možné určit příčinu úhynu, případně zvýšit úspěšnost došetření nelegálního nakládání, využít kadaver pro výzkum pro ochranu druhů. Tímto není dotčen nárok uživatele honitby na přivlastnění si kadaveru (např. pro osvětu, výchovu), další nakládání s tělem uhynulého ZCHD však musí být předmětem konkrétní výjimky ze ZOPK.

V současné době je připraven návrh tohoto postupu, který bude předmětem jednání mezi MŽP, MZe, společně s Policií ČR (Policejní prezidium). Materiál bude projednáván v rámci mezioborové spolupráce pro naplňování Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v ČR a s jeho finální podobou bude samozřejmě veřejnost seznámena.

Přejít na začátek