Novinky

Úředník

ČMMJ podporuje ochranu půdy a lesů

Myslivci jsou jednou z komunit, které jsou celoročně v přírodě, vnímají její změny a hospodaří s přírodním produktem jménem zvěř.

Moderní doba s sebou bohužel přináší také velký tlak na přírodu v podobě výstavby stále nových komerčních objektů, ale i soukromé výstavby mnoha „satelitů“ kolem měst. Mnohé venkovské zóny se stávají buď bobtnajícími „venkovskými sídlišti“ popírajícími mnohdy charakter venkovské zástavby anebo bujícími komerčními nekonečnými plochami skladů, výrobních hal a logistických center. To vše bez ohledu na zábor kvalitní orné půdy, zdroje pitné vody a potřeby volně žijících živočichů.

Aktuálně se ve Sněmovně projednává Stavební zákon, který je bezpochyby jedním z nejdůležitějších zákonů a jeho zjednodušení a zrychlení stavebního řízení jsou naprosto klíčové pro rozvoj naší země.

Novela stavebního zákona, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna, ale zavádí nepříjemnou změnu. O záboru zemědělské půdy nebo lesů budou rozhodovat úředníci stavebního „superúřadu“.

Sněmovní tisk 1009 je balík legislativních změn souvisejících s navrhovanou novelizací stavebního zákona, ve kterém se navrhuje ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a lesního zákona tak, že vyjmutí půdy ze ZPF, nebo odejmutí PUPFL, pokud by důvodem bylo stavební řízení, nebudou řešit dotčené orgány (orgány ochrany ZPF, nebo státní správa lesů), ale nový stavební „superúřad“.

Nelze sice jakkoliv zpochybňovat kompetence úředníků řešících povolování staveb, lze ale pochybovat, že budou kompetentní posuzovat smysl svého rozhodování s ohledem na potřeby krajiny, klimatickou změnu, biodiverzitu, hospodaření s vodou v krajině nebo potřeby volně žijících druhů zvířat.

Pod záminkou snižování počtu razítek je totiž skrytá snaha přestat brát v potaz právě potřebu zachování orné půdy, lesů a zvěře. Nové stavby bez projednání se všemi zainteresovanými složkami přetnou přirozené migrační cesty zvěře, ohrozí zdroje vody, sníží biodiverzitu krajiny a zaplaví naše okolí nesmyslnými stavbami. Úředník superúřadu přece nemůže hledět jen na potřeby stavby, ale musí brát v potaz všechny souvislosti a změny, které nová stavba do krajiny vždy vnáší. Současná podoba novely stavebního zákona bohužel znamená projev totální neúcty vůči krajině, půdě, lesům, lidem i zvěři.

Momentálně jsou dva pozměňovací návrhy, které tuto změnu ruší. Návrh vedený jako SD 8029 se věnuje ZPF, návrh vedený jako SD 8035 se věnuje lesům (PUPFL).

ČMMJ podporuje pozměňovací návrhy poslance Radka Holomčíka, které z novely stavebního zákona vyškrtnou změny vedoucí ke zhoršení ochrany půdy a lesů.