Novinky

Žádáme podporu MŽP ve věci zákazu olověného střeliva

Českomoravská myslivecká jednota požádala Ministerstvo životního prostředí, aby se postavilo proti návrhu Evropské komise, ohledně používání olověného střeliva do brokovnic v mokřadech a jejich okolí podle nařízení REACH.

Ministerstvo životního prostředí jsme o problematických částech návrhu informovali a nabídli případné řešení. Poukazujeme na několik nedořešených a nedomyšlených nařízení. O návrhu se bude jednat 4. února 2020 na výboru REACH v Bruselu. Jednání se účastní i zástupce MŽP.

Hlavní problémy:

Není vymezená minimální velikost mokřadů

Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm2, může být definovaná jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem nebo ne.

Vymezení ochranného pásma směřuje k úplnému zákazu olověného střeliva

Komise oproti původnímu návrhu snížila velikost ochranných pásem ze 400 m na 300 m. Toto omezení přesahuje původní návrh a doporučení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Při zařazení ochranných pásem a užívání ramsarské definice mokřadů je znemožněno užívat olověné střelivo do brokovnic na více než 25 % České republiky. V podstatě se jedná o plošný zákaz olova.

Návrh neřeší užívání olova na střelnicích

Komise nebere v úvahu, že téměř každá broková střelnice v EU, je v okruhu 300 metrů od vody. Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků.

Není známo kolik myslivců bude nařízením postiženo, kolik brokovnic je třeba upravit či vyměnit

Myslivci, kteří nemají vhodnou brokovnici k užívání alternativ k olověnému střelivu budou nuceni si koupit novou zbraň. Komise uvádí, že „náklady na navrhované omezení by nesli především lovci a že zvýšení nákladů by bylo pro lovce přiměřené„. Náklady pro myslivce však nejsou vyčísleny s ohledem na nové podmínky návrhu Komise. Nařízení vykazuje známky absence posouzení všech rizik a postrádá socioekonomickou analýzu.

Není jasně definovaný výklad „držení“ olověného střeliva

Návrh Komise doporučuje zakázat „držení“ olověného střeliva při střelbě přes mokřady. Většina lovců při lovu drobné zvěře přes mokřady s brokovnicí běžně přechází a podle tohoto nařízení by tak porušovali zákon.  V praxi by to znamenalo rozšíření zákazu daleko mimo mokřady, a to bez důvodu či ohledu na proporcionalitu. Navrhované omezení držení by mělo být vykládáno jako „držení“ během lovu a v rámci sportovní střelby.

Návrh má mezery i z hlediska používání olověného střeliva ve zbraních policie a armády

Návrh omezuje užívání olova v blízkosti vody včetně městských oblastí bez ohledu na velikost. Nedojde-li ke změně návrhu Komise, je možné, že toto nařízení zabrání policejnímu a vojenskému použití olověného střeliva do 300 m od vody. 

Vývoj situace kolem olova nadále monitorujeme a průběžně zveřejňujeme.

REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES