Novinky

Co nastane po zrušení honiteb v držení SPF

Ministerstvo zemědělství vydalo Metodický pokyn pro orgány státní správy myslivosti v souvislosti se zrušením honiteb Státního pozemkového úřadu. Tímto pokynem by se orgány státní správy myslivosti měly řídit po zrušení honiteb v držení Státního pozemkového úřadu.

Právní úprava:

  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
    o myslivosti“),
  • zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
    zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Státní pozemkový úřad dále jen „SPÚ“).
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (stále jen „správní řád“)

Ministerstvo zemědělství na základě informace od SPÚ, který jako držitel desítek honiteb plánuje podávat žádosti o zrušení honiteb v nadcházejícím období (v roce 2022 až počátkem roku 2023) doporučuje orgánům státní správy myslivosti řídit se následujícími pokyny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že Státní pozemkový úřad bude iniciovat řízení o zrušení honiteb, jejichž je držitelem, podle § 31 odst. 6 písm. a) zákona o myslivosti ke konkrétnímu datu. V takovém případě věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti rozhodne o zrušení honitby. Honitba v takovém případě zaniká na základě pravomocného rozhodnutí ke dni v něm uvedenému.

Pro úplnost je třeba dodat, že nabytím právní moci rozhodnutí o uznání nové honitby zaniká honitba podle § 31 odst. 6 písm. a) zákona o myslivosti pouze v případech rozdělení nebo sloučení honitby.

Jestliže honitba zanikne, je povinností orgánu státní správy myslivosti, aby z moci úřední podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti zahájil řízení o přičlenění honebních pozemků tvořících zaniklou honitbu. Tomuto nebrání, pokud držitelé sousedních honiteb požádají o přičlenění těchto pozemků. V takovém případě orgán státní správy myslivosti spojí tato řízení a postupuje podle § 140 správního řádu.

V řízení o přičlenění honebních pozemků podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti přičlení orgán státní správy myslivosti veškeré pozemky tvořící zaniklou honitbu jako celek, a to v souladu s pravidly přičleňování uvedenými v § 30 odst. 1 zákona o myslivosti. Základním a hlavním pravidlem je délka společné hranice. To znamená, že orgán státní správy myslivosti přičlení honební pozemky k té honitbě, se kterou má celek přičleňovaných honebních pozemků nejdelší společnou hranici.

Výjimkou z tohoto případu jsou toliko případy, kdy zásady řádného mysliveckého hospodaření vyžadují přičlenění k jiné honitbě. Tím lze mít na mysli to, že je zcela nezbytné v zájmu mysliveckého hospodaření, aby pozemky byly přičleněny jiným způsobem. V praxi se např. bude jednat o případy, kdy honební pozemky spolu nesouvisí, jsou nebezpečím pro zvěř nebo rizikem pro její pohyb. Vždy je však nutné zohlednit okolnosti každého případu a patřičně je zdůvodnit. Není tedy možné např. posuzovat vhodnost nebo přání vlastníka pozemků. Přání vlastníka pozemků lze vyhovět pouze v těch případech, kdy zásady řádného mysliveckého hospodaření vyžadují jiný způsob přičlenění, přičemž existují minimálně dvě varianty přičlenění.

Je-li po zániku honitby podán návrh na uznání nové honitby, orgán státní správy myslivosti nezahajuje z moci úřední řízení o přičlenění honebních pozemků, ale řádně projedná návrh na uznání honitby. Orgán státní správy myslivosti projedná řádně návrh na uznání honitby i tehdy, pokud byla kromě návrhu na uznání honitby podána držitelem některé ze sousedních honiteb žádost o přičlenění honebních pozemků podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti. V takovém případě orgán státní správy myslivosti přeruší řízení o přičlenění honebních pozemků do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, popřípadě rozhodnutí o zamítnutí návrhu na uznání honitby, a to podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu.