Novinky

Úředník

Co se děje s majetkem při zrušení spolku

Mezi myslivci je poměrně rozšířený názor, že po zrušení spolku si majetek spolku členové mezi sebou rozdělí. Toto je ovšem názor velmi zjednodušený a navíc nesprávný. Zrušení spolku a záležitosti s tím související je složitější. Rozhodně postup členů spolku nezáleží jen na libovůli členů spolku, nýbrž je dost podrobně upraven právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Důležité je také znění stanov spolku.

Dojde-li ke zrušení spolku, musíme si nejdříve uvědomit, jestli bude, nebo nebude mít zrušený spolek právního nástupce.

Právního nástupce bude mít např. tehdy, když se budou dva spolky slučovat. Jeden spolek zanikne a druhý bude pokračovat ve své činnosti, ale také v činnosti zaniklého spolku. Majetek zaniklého spolku bude pak převeden do spolku, který bude v činnosti pokračovat a rozdělit mezi členy se nemůže.

Pokud zrušený spolek nebude mít právního nástupce, bude provedena likvidace spolku určeným likvidátorem podle postupu předepsaného občanským zákoníkem. Provede se např. soupis jmění, vypořádají se pohledávky a závazky, provedou se účetní závěrky při vstupu do likvidace a při skončení likvidace a na závěr likvidačního procesu se vyčíslí likvidační zůstatek. Zde pak vzniká otázka co se s likvidačním zůstatkem stane, jak s ním bude naloženo. Důležité také bude, co po likvidátorem provedené likvidaci bude do likvidačního zůstatku patřit, což nemusí být vždy jen peníze.

S likvidačním zůstatkem bude nakládat likvidátor, a to podle stanov spolku. Pokud nebude moci likvidátor s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, bude postupovat podle ustanovení občanského zákoníku a nejdříve nabídne likvidační zůstatek spolku „s účelem obdobným“, pak obci na jejímž území má spolek sídlo, atd. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.

Jak je z popsaného postupu zřejmé, zrušení spolku je věcí komplikovanou, a to jsme se ještě nezabývali otázkou, jak by to bylo s majetkem při zrušení pobočného spolku, který je sice právně velmi samostatný, leč ze zákona je v určitých záležitostech závislý na spolku hlavním.

JUDr. Petr Vacek
předseda Organizačně-právní komise ČMMJ