Hromadné akce a opatření proti kovidu

AKTUALIZOVÁNO 23. 11. 2021

Od 22.11.2021 se částečně mění kritéria pro shromažďování osob ve vztahu k pořádání hromadných mysliveckých akcí – naháněk a honů. S odkazem na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR uvádíme podmínky, za kterých je možné tyto akce pořádat.

Pokud ke srazu účastníků a následnému posezení po skončení společného lovu dochází v prostorách restaurace, tj. provozovny stravovacích služeb, platí, že do takové provozovny mohou vstupovat osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují jednu z následujících podmínek:

  1. předložení potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů;
  2. předložení potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny;
  3. předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR ne starším než 72 hodin, pokud jde o osobu mladší než 18 let, osobu, která se ze zdravotních důvodů nemůže podrobit očkování, osobu s neukončeným očkováním nebo osobu očkovanou, u níž však od ukončení očkování neuplynula doba 14 dnů (podrobné podmínky uvedeny v mimořádném opatření MZd ČR).

Nadále tedy není možné prokazovat se potvrzením o negativním rychlém antigenním testu (RAT) ani potvrzením o negativním testu RT-PCR (pokud nejde o případy uvedené v písm. c). Umožněno není ani absolvování rychlého antigenního testu na místě samém.

Za kontrolu splnění těchto podmínek dle platné právní úpravy odpovídá provozovatel provozovny stravovacích služeb, nikoliv pořadatel akce. To však nebrání tomu, aby se do kontroly zapojil i pořadatel akce. Zároveň doporučujeme, aby na zákaz vstupu do provozovny osobám nesplňujícím podmínky uvedené pod písm. a až c byli účastníci akce předem upozorněni např. v rámci pozvání na hon či naháňku.

Jestliže ke srazu účastníků a následnému posezení po skončení společného lovu dochází v jiných prostorách, než je provozovna stravovacích služeb, např. v myslivecké chatě, klubovně apod., splnění podmínek uvedených pod písm. a až c se nevyžaduje, pokud pořadatel akce pořídí jmenný seznam všech účastníků akce s uvedením jejich telefonního čísla a tento seznam uchová po dobu minimálně 30 dnů. V seznamu musí být uvedeni všichni účastníci, tj. střelci, honci, psovodi, obsluha atd.

Konání společné myslivecké akce výlučně ve venkovních prostorách není v současné době nijak omezeno.

Doporučujeme sledovat aktuální vývoj podmínek pro pořádání společných akcí.

Přejít na začátek