Novinky

Informace o probíhajících volbách orgánů ČMMJ

Volební Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. svolaný k rozhodování mimo zasedání s využitím technických prostředků (elektronicky) se koná ve dnech 19.–21. 6. a 26. 6. 2021.

Dne 19. 6. proběhlo přihlašování delegátů k účasti na volebním Sboru zástupců. Z 88 možných se přihlásilo 79 delegátů. Voleb se nezúčastní delegáti

 • OMS Brno Venkov,
 • OMS Jindřichův Hradec,
 • OMS Klatovy,
 • Klub mladých myslivců,
 • OMS Olomouc,
 • OMS Prachatice,
 • OMS Přerov,
 • OMS Rokycany,
 • OMS Znojmo.

Ve dnech 20. a 21. 6. bylo na základě provedené kontroly usnášeníschopnosti provedeno první hlasování bodů A1–A8 dle programu jednání a byly zvoleny orgány Sboru zástupců.

 • A1: Návrh na složení pracovních orgánů volebního Sboru zástupců
 • A2: Zpráva o činnosti Myslivecké rady ČMMJ za volební období 2015–2020
 • A3: Zpráva o plnění usnesení volebního Sboru zástupců 2015 předložená předsedou Jiřím Janotou
 • A4: Vyhodnocení hlavních směrů činnosti za období 2015–2020
 • A5: Zpráva o činnosti Dozorčí rady ČMMJ za volební období 2015–2020
 • A6: Zpráva o kontrole hospodaření ČMMJ za rok 2020
 • A7: Schválení Výroční zprávy ČMMJ za rok 2020, rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem ČMMJ za rok 2020
 • A8: Rozhodnutí o sjednocení konce volebního období všech členů vrcholných orgánů ČMMJ na 18. 11. 2025

Předsedajícím Sboru zástupců byl zvolen Ing. Jiří Janota,
zapisovatelkou Ivona Karlíková,
ověřovatelem Jan Dvořák.

Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení:

předseda Jan Dvořák, OMS Vyškov,
členové Zdeněk Nevoránek, OMS Praha 4, Josef Prokeš, OMS Jihlava, Zdeněk Živěla, OMS Brno-město,
náhradník Vladimír Nechutný, OMS Plzeň.

Tajemníkem komise je Iva Dvořáková, pracovník sekretariátu ČMMJ.

Dne 26. 6. 2021 se uskuteční vlastní volba předsedy a místopředsedy pro spolkovou činnost, resp. místopředsedy pro ekonomiku a legislativu a členů Dozorčí rady dle programu jednání.