Novinky

Jak danit zástřelné a odevzdávání vzorků na SVS

Člen ČMMJ vykonává právo myslivosti nikoliv podnikatelským způsobem (§ 7) ani jako zaměstnanec (§ 6). Vyloučili jsme tedy příjmy podle § 6 a § 7 ZDP (zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.). Typově jeho příjem nespadá pod § 8 (příjmy z kapitálového majetku) ani § 9 (příjem z nájmu).

Příjem z této činnosti je příjmem podle § 10 odst. 1 písm. a – z příležitostné činnosti. Podle § 10 odst. 3 písm. a jsou takové příjmy až do výše 30 000 Kč osvobozeny od daně. A příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do přiznání k dani z příjmů.

Co se stane, pokud příjem překročí 30 000 Kč?

Takový příjem se uvádí do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (do přílohy č. 2 tabulka 2 a z ní se základ daně přenáší do řádku č. 40 přiznání). Z příjmů podle § 10 se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

V příloze č. 2 se uvádějí příjmy a související výdaje na dosažení příjmů. Nepatří tam výdaje na zajištění a udržení příjmů.

Výdaje na dosažení příjmů – jsou pouze přímé výdaje – zcela jistě například cena náboje. Možná cestovné do lesa, odvoz na SVS a podobně. Zcela jistě sem nepatří cena pušky, odpisy z auta, cena loveckého lístku, pojištění atd.