Novinky

rys ostrovid

Kdo porušuje zákony, mezi myslivce nepatří

Českomoravská myslivecká jednota jednoznačně odmítá porušování platné legislativy myslivci. Včera medializovaný případ myslivce, který nezákonně držel kadáver rysa ostrovida, je politováníhodným excesem jednotlivce.

Českomoravská myslivecká jednota jménem českých, moravských a slezských myslivců jednoznačně odsuzuje a odmítá tolerovat jakékoli porušování zákonů myslivci. Prokáže-li se, že podezřelý myslivec rysa nejen držel, ale rovněž nezákonně usmrtil, bude z Českomoravské myslivecké jednoty bez dalšího vyloučen.

„Je smutné, že miliony dobrovolnických hodin práce desítek tisíc myslivců na ochraně českého přírodního bohatství zastíní selhání jednotlivce. Rád bych touto cestou ujistil veřejnost, že podobní lidé v řadách myslivců nemají místo,“ okomentoval případ Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Rys ostrovid je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. silně ohroženým druhem, řadí se proto mezi zvláště chráněné druhy. Zákon o myslivosti jej uvádí jako druh, který nelze lovit, pokud pro jeho lov nebyla povolena výjimka. Ulovenou či nalezenou usmrcenou zvěř si sice dle zákona o myslivosti může uživatel honitby přivlastnit, u zvláště chráněných druhů však zákon o ochraně přírody stanovuje jiná pravidla. Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu.

Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

V případě nálezu kadáveru zvláště chráněného živočicha je tedy třeba kadáverem nemanipulovat a k nálezu přivolat Policii ČR a orgán ochrany přírody. V případě zájmu o trofej či preparát je třeba orgán ochrany přírody následně požádat o výjimku k nabytí vlastnického práva.