Novinky

dotace

MŽP bude podporovat obnovu přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 28. května výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021. Myslivci mohou žádat o příspěvek na výsadbu remízků, extenzivních sadů nebo na budování vodních zdrojů, jako jsou tůně a mokřady. Podpora je až do výše 100% vynaložených nákladů.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je určen na realizaci opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů (plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a vybrané ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), a dále je podpora zaměřena na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Program umožňuje podporu až do výše 100 % vynaložených nákladů. Žádosti o podporu opatření jsou přijímány na základě vyhlášených výzev. Program je rozčleněn na 6 podprogramů (115172 -7) podle podporovaných aktivit a možných žadatelů. Příslušné výzvy rovněž stanovují maximální výše podpory na projekt a další podmínky. Podprogramy 115 174 – 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace opatření je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů  může být žadatelem AOPK ČR, správa NP nebo správa jeskyní ČR a realizace je omezena na konkrétní území.

Sběrnými místy pro podprogramy 115 174 – 6 jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci. Při podání žádosti do výše uvedených podprogramů je potřeba, aby žadatel zadal žádost (projekt) do on-line databáze. Po jejím zadání žadatel vytiskne „dokumentaci projektu“, kterou podepíše a přiloží k žádosti podávané na sběrné místo, resp. regionální pracoviště.

Výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem zahájení příjmu žádostí 1. 6. 2021 a ukončením příjmu žádostí 30. 9. 2021, nebo do vyčerpání finanční alokace.

PodprogramMaximální výše podpory Žadatel
115172neomezena, pro opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL AOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR
115173neomezenaAOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR
1151741 mil. Kčfyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115175250 tis. Kčfyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115176250 tis. Kčfyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115177neomezenaAOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR

Podprogramy:

115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000

115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

115 177 – Odborné studie a další podkladové materiály

Více informací na:

http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

Kontakty na podprogramy:

http://www.dotace.nature.cz/podprogram-115-164-115-165-115-166-kontakty.html