Nezapomeňte na povinnou registraci chladicích zařízení

Povinnost registrace chladícího zařízení sloužícího jako zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře

Povinnost registrace zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře, tudíž chladících zařízení, které uživatelé honiteb používají pro krátkodobé uložení ulovených kusů zvěře je stanovena v § 5 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Každé takovéto zařízení musí být registrováno u krajské veterinární správy, a to na základě podání žádosti a uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč.

Za zařízení pro uchovávání těl ulovené volně žijící zvěře se bere jakékoliv zařízení, které je využívané pro dočasné skladování ulovených kusů zvěře, které jsou určeny pro uvedení na trh, včetně prodeje malého množství přímo konečnému spotřebiteli (registrace není povinná pouze pro zařízení sloužící výlučně pro uložení těl ulovené zvěře pro vlastní spotřebu). Zároveň musí být splněn základní požadavek na sledovatelnost ulovených kusů (článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002), tj. musí se vést evidence o tom, od koho byl kus přijat a komu byl dodán (vzor je v příloze).

Ministerstvo zemědělství upozorňuje uživatele honiteb na povinnost této registrace, zejména ve vztahu k novelizaci nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde je od 1. září 2020 zaveden nový finanční příspěvek na chladící zařízení pro ulovenou zvěř.

Odkaz na formulář SVS k registraci chladícího zařízení: https://www.svscr.cz/?dl_name=formulare-ke-stazeni/Zadost_o_registraci_potravinarskeho_podniku.doc

Přejít na začátek