Novinky

Nezapomeňte přihlásit Honitbu roku

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společnému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelný rozvoj krajiny založený na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí.

Od roku 2016 vyhlašujeme Honitbu roku. Ekologická komise ČMMJ hodnotí významné ekologických projekty a aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro volně žijící zvěř a oceňuje příklady správné myslivecké praxe mezi mysliveckou i nemysliveckou veřejností.

Uplynulá léta se podepsala na krajině, stavech zvěře a koneckonců i na myšlení lidí. Velmi diskutovanou otázkou v současnosti je určitá vyváženost mezi počty zvěře a jejím životním prostředím. Konkrétně v případě prostředí lesních porostů či zemědělských kultur. Současným trendem je návrat k tradiční mozaikové krajině, která je základním předpokladem pro zachování biodiverzity a prosperity zvěře. Těžko se vrátíme ke stavu před kolektivizací, ale změna k lepšímu je možná.

ČMMJ by ráda ocenila myslivce, kteří přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání, a proto vyhlašuje soutěž Honitba roku 2019.

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie. Může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 31. 12. 2019, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky). Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Konečný termín podání přihlášek je 28. 2. 2020.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správné praxe). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Oceněné aktivity budou hodnoceny členy Ekologické komise ČMMJ, kterou vede zástupce Mendelovy univerzity v Brně Dr. Ing. Petr Marada.

Pravidla soutěže a veškeré informace k přihlášení naleznete na webových stránkách: www.honitbaroku.cz.