Novinky

Baset

Novinky Zkušebního řádu pro zkoušky z výkonu

Na červnovém zasedání Sboru zástupců ČMMJ bylo projednáno a schváleno novelizované znění Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

ČMMJ zaslala schválené znění zkušebního řádu Ministerstvu zemědělství k vyjádření. Ministerstvo zemědělství však koncem září zaslalo věcné připomínky a požadavky na textové úpravy znění zkušebního řádu. Požadovalo provedení změn v textu u organizátora a pořadatele zkoušek. Obecně vzato vyžadovalo nahrazení textu Českomoravská myslivecká jednota a Okresní myslivecký spolek z téměř celé Všeobecné části, textem organizátor a pobočný spolek. Současně důsledně trvalo na změně čísla pověření pro organizování zkoušek psů z výkonu, neboť zkušební řád je nedílnou součástí pověření k organizování zkoušek psů.

Novelizace všeobecné části se zaměřila na ujednocení terminologie a zkratek zkoušek, opravy chyb, na zpracování relevantních podnětů pro změny od pobočných spolků, ale zvláště na úpravy, které vyvstaly ze zkušeností s šetřenými dotazy v Kynologické komisi a s případy řešených přestupků v Dozorčí radě ČMMJ. Změny by měly napomoci k přesnějšímu výkladu Všeobecné části zkušebního řádu.

Dozorčí rada ČMMJ rovněž zpracovala úpravu novely všeobecné části ZŘ a navrhla napravit nedostatky původního textu zejména proto, aby byla jasně nastavena pravidla pro využití výsledků kontrol zkoušek, procesní postupy, oprávnění zkoušky neuznat a vazby na řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích.

Současně do textové části celého zkušebního řádu byl zakomponován Dodatek č. 1/2015 ZŘ, který byl schválen Sborem zástupců ČMMJ v roce 2015, jen rok po schválení nového zkušebního řádu s účinností od 1. 1. 2014, ale nebyl doposud do textu zapracován.

Co tedy v novém vydání zkušebního řádu najdete? Účinnost nového zkušebního řádu je od 1. 1. 2020. Od tohoto data také platí nové Pověření č. 1/2020 Ministerstva zemědělství k organizování zkoušek psů z výkonu s č. j. 56816/2019-MZE-16233. V textu je zapracovaný Dodatek č. 1/2015 zkušebního řádu a samozřejmě novelizovaná všeobecná část. Praktická část jednotlivých zkušebních řádů pro ohaře, pro slídiče a retrievry, pro jezevčíky a teriéry, pro honiče, pro barváře a pro zkoušky v norování byla zachována.

Nové zkušební řády můžete zakoupit přes knihkupectví Myslivost nebo si je můžete objednat elektronicky v eshopu na www.myslivost.cz.