Novinky

Jak vyřešit konání okresních volebních sněmů?

V souvislosti s výskytem koronaviru vydaly orgány ČR několik opatření, která zasahují do konání okresních volebních sněmů. ČMMJ doporučuje řešení a reaguje na vaše dotazy.

Vláda vyhlásila nouzový stav a přijala krizové opatření (v přílohách pod článkem):

  1. Usnesení vlády ČR č. 69 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu,
  2. Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne  12.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Prvním dokumentem vláda vyhlásila nouzový stav po dobu 30 dnů a uvedla, že bude vydávat podle konkrétní situace jednotlivá krizová opatření.

Druhý dokument je jedno z již vydaných krizových opatření. Toto opatření se bezprostředně dotýká činnosti ČMMJ, zejména se jedná o bod I. odst. 1, kde se zakazuje konat akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz je vydán na dobu do jeho odvolání. Protože orgány ČMMJ nejsou orgány uvedené ve výjimce (viz poslední věta předmětného bodu), nelze tuto výjimku pro jednání orgánů ČMMJ (např. pro konání okresních mysliveckých sněmů) uplatnit.

Doporučujeme stávající nepříznivou situaci řešit:

  1. Udělením plné moci, kterou statutární orgán OMS udělí konkrétní fyzické osobě (např. místopředsedovi OMR) a ve které pečlivě vymezí rozsah zmocnění.  Plná moc musí být udělena v době funkčního období členů OMR, avšak uplynutím funkčního období nezaniká. Podpisy na plné moci doporučujeme úředně ověřit. Prostřednictvím udělené plné moci je možno jednoduše vyřešit vyřizování věcí a podepisování za OMS, nelze však plnou mocí vyřešit rozhodování OMR.
  2. Skončí-li členům orgánu funkční období, rozhodování OMR je možné vyřešit prostřednictvím soudem ustanoveného opatrovníka. K tomu vám v průběhu příštího týdne zašleme další informace.  

Podrobnější vysvětlení k úkonům, na které jste se dotazovali:

Opatrovník

Opatrovníka jmenuje soud teprve poté, co členům OMR uplyne funkční období. Osoba opatrovníka tedy nenastupuje automaticky, ale na základě podaného  návrhu – viz námi zaslaný vzor návrhu. Lze očekávat, že soud s ohledem na vytíženost o ustanovení opatrovníka nerozhodně ihned po doručení návrhu, ale řízení bude nějakou dobu trvat. Ustanovený opatrovník pak rozhoduje a jedná místo statutárního orgánu OMS (OMR)se stane statutárním

Plná moc

Nebude-li potřebné (např. z důvodu krátké doby od skončení mandátu členů OMR do nových voleb)  provádět rozhodnutí OMR (půjde např. jen o vyřizování již přijatých rozhodnutí OMR nebo o podepisování smluv), je možno situaci řešit po přechodnou dobu (např. měsíc až dva) pověřením konkrétní osoby na základě plné moci. Vznikne-li poté potřeba učinit rozhodnutí OMR, může být podán návrh na ustanovení opatrovníka kdykoliv později.

Zákon nevyžaduje pro většinu prováděných úkonů – právních jednání ověřený podpis na plné moci. Z hlediska právní jistoty však mohou v určitých situacích třetí osoby vyžadovat předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem. Z praktického hlediska proto doporučujeme nechat podpis na plné moci úředně ověřit. Stačí plnou moc udělit v jednom vyhotovení, v případě potřeby si zmocněnec může obstarat úřední opis plné moci. Doporučujeme však vyhotovit si více exemplářů plné moci, protože mohou nastat situace, kdy se plná moc založí do spisu, připojí se k dokumentu nebo se předá třetí osobě.

Plnou moc podepisuje za OMS předseda OMR poté, co její udělení schválí OMR. Předseda by měl pověřit jinou osobu, aby plnou mocí nezmocňoval sám sebe. V plné moci může být uvedena jakákoliv osoba, které bude zmocněná osoba podávat informace o svém jednání.

Plná moc může být udělena na dobu určitou, v tom případě je v plné moci uvedeno datum, do kdy je udělena, případně od kdy do kdy je udělena nebo na dobu neurčitou. Plná moc může být odvolána tím kdo ji udělil, v našem případě pak nově zvolenou OMR, odvolání podepíše nově zvolený předseda.

Plná moc může být udělena i více osobám. V takovém případě je třeba určit, zda zmocněnci mají jednat společně nebo každý samostatně. Jednají-li zmocněné osoby společně v téže věci, musí své jednání vzájemně  koordinovat.

Obecně platí, že zmocněná osoba musí jednat osobně a nemůže dále nikoho dalšího zmocnit k jednání. Pokud to ale plná moc výslovně dovolí, resp. je to v plné moci výslovně uvedeno, může zmocněná osoba pověřit jednáním další osobu.

Pokud OMR již rozhodla o konání OMS (byť i jen obecněji, např. tak, že OMS se bude konat v roce 2020 a bude volební), může být v plné moci uvedeno, může zmocněná osoba je oprávněna  svolat OMS, určit místo a termín jeho konání (viz vzorová plná moc).

V plné moci může být uvedeno buď zmocnění pro konkrétní jednání nebo může být plná moc vyhotovena jako plná moc obecná – generální pro všechna jednání. V plné moci pro konkrétní jednání je tak možné nechat  místo pro případné doplnění konkrétního oprávnění dle potřeby, která může nečekaně vzniknout.

K dotazu týkajícího se možnosti prodloužení 5-ti letého mandátu členů OMR hlasováním per rollam uvádíme, že podle stanov ČMMJ nemůže sbor zástupců rozhodovat (např. o změně stanov) mimo své zasedání.

Vzory plné moci a návrhu na ustanovení opatrovníka viz přílohy.

Vypracoval ke dni 18. 3. 2020: JUDr. Ing. Jan Fišer a JUDr. Petr Vacek

Soubory ke stažení