PETICE k novele zákona o myslivosti

Ministerstvo zemědělství odeslalo na Legislativní radu vlády návrh novely zákona o myslivosti. Zásadně odmítáme řadu navrhovaných paragrafových ustanovení. Naše argumenty nebyly vyslyšeny a proto vás vyzýváme k podpisu PETICE. S vaší podporou máme větší šanci zastavit neuvážené kroky. Česká myslivost vás potřebuje! Nasbírejte ve svých rodinách a okolí co největší množství podpisů za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření v České republice. Petici je možné podepsat i elektronicky. Sdílejte ePetici.

Jak naložit s peticí ?

Podepsání elektronicky prostřednictvím ePetice

Podání listinou formou

Stáhněte a vytiskněte si text petice a podpisové archy. Ve svém okolí, rodinách a na pracovišti nasbírejte co nejvíce podpisů. Petiční archy s podpisy zašlete na adresu sekretariátu ČMMJ Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4. Na podpisovém archu nemusí být vyplněno všech deset podpisů. Pokud umístíte petici k podepisování na akcích, stačí předložit znění petice a podpisový arch.

Podpisové archy viz přiložené sobory zasílejte na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Pokud pořádáte akci pro veřejnost, připravili jsme k petici plakát. Můžete si jej stáhnout a vytisknout.

Informace k petici

Proč zachovat minimální výměru honiteb 500 ha?  

Minimální výměra honitby 500 ha je již dnes na hraně možností mysliveckého hospodaření a neodpovídá biologickým potřebám zvěře. Současně platná výměra honitby byla stanovena na základě řady složitých jednání při projednávání současně platného zákona.  Snížení výměry honitby a následná opatření povedou k značnému zatížení státní správy, a to jak organizačnímu, tak i finančnímu. Dá se předpokládat, že v řadě oblastí ochromí možnost odlovu zvěře na dlouhá období. Tyto změny mohou zapříčinit další pokles myslivecké základny v ČR. Již dnes se potýkáme s poklesem aktivních provozovatelů myslivosti v ČR. Na základě dlouhodobých zkušeností musíme konstatovat, že snížení výměry honitby nepovede ke snížení stavů zvěře.

Proč neumožnit vydávání nárokových povolenek vlastníkům, pachtýřům či osobám blízkým?

 V dnešní době mají vlastníci veškerá práva. Mohou rozhodovat, zda ve svých honitbách budou hospodařit sami nebo honitbu pronajmou. V případě pronájmu si na základě smluvního vztahu mohou ochránit veškerá svá práva. Umožnění lovu vlastníkům, pachtýřům či osobám blízkým povede k narušení pojetí tradičního mysliveckého hospodaření v ČR. S možností, že vlastník honitbu pronajme a dále na základě zákona umožníme lov dalším lovcům, se nesetkáme v žádné ze zemí středoevropského regionu.

Proč zachovat druhy, které nelze obhospodařovat lovem, jako součást zákona o myslivosti?

Vyřazením druhů, které nelze obhospodařovat lovem ze seznamu zvěře nad nimi uživatel honitby zcela ztratí kontrolu a také znemožní jejich případnou nutnou budoucí regulaci. Dnes má stát v ustanovení platného zákona možnost uložit myslivcům prostřednictvím § 36 a §39 opatření ke snížení stavů, popř. ke zrušení chovu. V navrhované podobě bude muset tento požadavek podpořit finanční kompenzací. Rovněž se dá očekávat složitost ve vyplácení finanční podpory ze strany státu na péči o tyto druhy a úpravu jejich biotopů.

Proč umožnit vlastníkům oborních chovů, kde nevykonává vlastnické právo stát, svobodně rozhodnout o zpřístupnění obory pro veřejnost?

Naprosto v rozporu s požadovaným posílení vlastnických práv deklarovaným ve vládním prohlášení. Oborní chovy zvěře jsou zařízení s určitým režimem a ve většině případů za účelem zlepšením genofondu chované zvěře. Proč jsme omezili vstup do farmových chovů zvěře a oborním chovům je tato možnost odepírána?

Proč přepracovat způsob stanovení a schvalování výše odlovu zvěře v honitbách, kdy navrhovaným zněním zákona dojde k ještě většímu nekontrolovanému rozvracení věkových a pohlavních struktur zvěře?

… nastavený systém plánování výše odlovu zcela opomíjí plánování odlovu dle pohlaví a věkových struktur chované zvěře a nezamezí prohlubujícímu se problému narušení věkových a pohlavních struktur zvěře. Nelze vytvářet zákon o lovu zvěře.  Je potřeba zdůraznit, že zákon o myslivosti je především zákonem o chovu zvěře, kdy cílem musí být zachování zvěře jako součástí přírodního bohatství ČR. Lov je jedním z opatření, abychom tohoto dosáhli. Navrženou novelou stát plně ztrácí kontrolu nad řízeným odlovem vedoucím k dosažení tohoto cíle a povede k ještě větší destrukci populací zvěře.

Proč zapracovat do předkládané novely opatření zajišťující podporu návratu drobné zvěře do krajiny včetně úpravy jejího biotopu?

Novela zcela pomíjí návrh opatření k návratu drobné zvěře do kraji, po kterém volá i řada organizací zabývající se ochranou přírody.

Všem děkujeme za podporu!

Soubory ke stažení

Přejít na začátek