Petice za kvalitní myslivecké zákony

Myslivci musí být součástí ochrany přírody v EU. Evropská myslivecká federace FACE, sdružující myslivce a lovce z 37 evropských zemí včetně České republiky, přichází s peticí na podporu biodiverzity.

Evropská příroda není v dobrém stavu. Tam, kde je to jen trochu možné, se ale myslivci každý den zapojují do její ochrany, a úspěšně se tak podílí na zajištění její dobré budoucnosti. Přesto někteří politici a úředníci v Bruselu proti myslivosti brojí. Důležité myslivecké postupy a tradice jsou zbytečně omezovány.

V některých zemích existuje tlak na nesmyslné prodlužování zákazů mysliveckého hospodaření s velkými šelmami, a to i v případech, kdy právě myslivci a jejich péče o zvěř byli klíčem k obnově populací. Lov je některými skupinami lživě prezentován jako jedna z hlavních hrozeb pro přírodu, přestože existují jasné důkazy o opaku. Pokud však budou snahy myslivost omezit úspěšné, utrpí tím nejen velké šelmy, ale evropská příroda jako celek.

V celé EU plíživě probíhají snahy myslivost různými způsoby omezit. Někteří politici dokonce navrhují lov (a rybolov) zcela zakázat na 10 % území EU. Proto je tu tato petice. Myslivci musí být vnímáni jako součást řešení problému, a ne nepřátelé.

  1. Požadujeme biologicky rozmanitou Evropu pro všechny.
  2. Požadujeme, aby ochrana přírody podporovaly myslivce v ochranářské práci, a to i v chráněných oblastech.
  3. Požadujeme, aby evropské zákony na ochranu přírody byly přínosem pro celé ekosystémy včetně stanovišť dosud opomíjené drobné zvěře. To platí i pro mokřady a obdělávané plochy.
  4. Požadujeme objektivnější a na důkazech založený přístup politiků k myslivosti, a to s respektem k regionálním mysliveckým postupům a tradicím.
  5. Požadujeme objektivní hodnocení stavů populací velkých šelem na základě vhodných kritérií a stanovení postupu pro změnu jejich zařazení na seznamu chráněných druhů podle Směrnice o stanovištích.
  6. Požadujeme, aby byli myslivci uznáni jako součást řešení ochrany přírody, kterou fakticky jsou, ne falešně prezentováni jako problém.
  7. Požadujeme, aby zákony a rozhodnutí ovlivňující myslivost byly spravedlivé, znamenaly jasný přínos ochraně přírody a respektovaly zásady subsidiarity a proporcionality.
  8. Požadujeme respekt k evropskému kulturní dědictví, které má zásadní význam pro budoucnost rozmanité Evropy a pro obohacení života občanů.
  9. Vyzýváme orgány EU, aby tuto agendu prezentovaly též na mezinárodní úrovni, kde má EU silný vliv.

Proč petice?

Evropě se nedaří úspěšně obnovovat přírodu, a přestože z Bruselu přichází mnoho dobrých řešení, některá rozhodnutí bohužel způsobují evropským myslivcům zbytečné problémy. Členové FACE vnímají stále silnější nesmyslné tendence považovat lov a myslivce za součást problému, nikoliv za součást ochrany přírody, tedy jeho řešení. Na evropské úrovni je pak myslivost nesprávně prezentována jako jeden z velkých tlaků na přírodu, přestože vědecké důkazy jednoznačně hovoří o opaku.

Hlavním cílem EU by mělo být zlepšit a zjednodušit zákony. Ty by měly být založeny na důkazech a vznikat se zapojením občanů a dalších zúčastněných stran do rozhodovacího procesu. Bohužel se tak ale neděje vždy. Například původní návrh způsobů ochrany zvláště chráněných lokalit z dílny Evropské komise bezdůvodně požadoval úplný zákaz lovu. Tato chráněná území přitom měla pokrývat nejméně 10 % území každého členského státu. Přitom nebylo nijak prokázáno, že tak radikální omezení je nezbytné pro plnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti. V tomto případě naštěstí konzultace s odborníky z členských států a zúčastněnými stranami vyústila ve vhodnější znění regulace.

Evropská politika v oblasti biologické rozmanitosti by měla jak přinášet výsledky v oblasti ochrany přírody, tak uznávat pozitivní socioekonomickou a ochranářskou roli myslivosti. Konkrétně by evropské instituce, zejména Evropská komise, měly mít objektivnější pohled na myslivost a ochranu přírody a respektovat rozmanitost mysliveckých tradic v Evropě. Měly by chápat, že myslivost je nedílnou součástí evropské kulturní rozmanitosti a důležitým nástrojem ochrany přírody a hospodaření s volně žijícími živočichy.

Kampaň chce shromáždit podpisy myslivců na podporu požadavků kampaně a následně prosadit požadavky týkající se myslivosti a ochrany přírody v Bruselu. Jde o první kampaň svého druhu pro evropské myslivce. Tato kampaň také podpoří práci evropských národních mysliveckých sdružení na cestě k silnější budoucnosti myslivosti a ochrany přírody.

Petici můžete podepsat na webu https://signforhunting.com/

Přejít na začátek