Posuzování bezúhonnosti mysliveckého hospodáře

Spravedlnost

Pro posouzení bezúhonnosti orgán státní správy myslivosti vyžaduje opis z Rejstříku trestů podle § 35 odst. 2 zákona o myslivosti, ale je otázkou, zda se má přihlédnout k zahlazení odsouzení podle § 12 odst. 4 zákona o myslivosti, na který § 35 odst. 1 písm. c) zákon o myslivosti odkazuje.

Odpověď na tento dotaz obsahuje rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 99/2013 – 56 ze dne 14. 10. 2015, který deklaruje, že se v případě posouzení bezúhonnosti ze strany státní správy myslivosti má přihlížet k zahlazení odsouzení.

Pokud tedy byla fyzická osoba pravomocně odsouzena, ale došlo k zahlazení odsouzení, hledí se na ni jako na osobu bezúhonnou, tedy způsobilou k ustanovení mysliveckým hospodářem (samozřejmě za splnění všech dalších zákonných podmínek stanovených v § 35 odst. 1 zákona o myslivosti).

Právní věta uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem zní:

„Pravomocně odsouzený pachatel úmyslného trestného činu navržený na mysliveckého hospodáře splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 35 odst. 1 písm. c), ve spojení s § 12 odst. 4 zákona o myslivosti, jestliže jeho odsouzení bylo zahlazeno podle § 105 trestního zákoníku (§ 69 trestního zákona), neboť § 12 odst. 5 věty druhé zákona o myslivosti se na mysliveckého hospodáře nevztahuje. Zpřísnění podmínek bezúhonnosti mysliveckého hospodáře nelze dovodit z povinnosti orgánu státní správy myslivosti vyžádat si k ověření bezúhonnosti mysliveckého hospodáře opis z evidence Rejstříku trestů.“

Přejít na začátek