Projev předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vás přivítal na dnešním zasedání nejvyššího orgánu ČMMJ, z.s. zde v Benešově. Informaci o projednávaných bodech jednotlivých zasedání MR ČMMJ, z.s. od posledního zasedání SZ ČMMJ,z.s. jste obdrželi v předem zaslaných materiálech.

Jako každoročně Vás seznámím s pohledem na dění v ČMMJ a jsem přesvědčen, že v diskuzi budeme společně hledat další kroky vedoucí ke zlepšení chodu naší organizace ku prospěchu celé naší členské základny.

Na minulém SZ jsme po obšírné diskuzi přijali usnesení o navýšení členského příspěvku. Jsem rád, že se nepotvrdily černé scénáře o výrazném poklesu členské základny v případě navýšení tohoto příspěvku. Pokud porovnáme stav členské základny k 31.5. loňského roku s rokem 2019, došlo k poklesu o 2191 členů, což je 3,7%. Pokles členské základny již není tak strmý, jako v předešlých letech a mohu říci, že máme i OMS, kde se členská základna zvedá. Těmto OMS bych chtěl poděkovat za aktivní přístup v práci s členy organizace.

Pokud jde o naše zřízené organizace Myslivost s.r.o. a Halali, všeobecnou pojišťovnu, a.s., obě vykazují v posledním období ziskové hospodaření. Vedení společnosti Myslivost s.r.o. v současné době posuzuje další možnosti rozvoje. Pevně věřím, že se nám podaří rozšířit portfolio činností této společnosti.

Situaci v hospodaření Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. se budeme věnovat v průběhu dnešního zasedání. Myslím tímto oblast pojišťovnictví. Chtěl bych zde poděkovat vedení pojišťovny za jejich přístup v řešení problémů spojených s domem v Jungmannově ulici. Jak jsem informoval na našich předchozích zasedáních, v této kauze jde o dva problémy. Jedním byl soudní spor vedený s firmou DefClub, kdy naše společnost pravomocným rozhodnutím soudní spor prohrála. Zde šlo o neoprávněné vystěhování této společnosti z pronajatých prostor bývalým vedením pojišťovny. Zde musíme počítat s náhradou vzniklé škody nájemci. Dodnes však tato společnost nebyla schopna vyčíslit výši této náhrady. Jak jsem avizoval již dříve, případnou vzniklou škodu bude Halali vymáhat po předchozím vedení společnosti, nicméně nepředpokládám, že bude mít tato škoda významný dopad do hospodaření ČMMJ.

Ve druhém případě šlo o spor vedený se společností Slug Invest, kde byla v dřívějších letech z našeho pohledu uzavřena nepříliš výhodná smlouva pro ČMMJ. Pojišťovna Halali k 31.12.2018 zaslala společnosti Slug Invest výpověď z nájmu. Reakcí společnosti Slug Invest bylo podání žaloby pro neplatnost výpovědi. Po poměrně složitých jednáních se nám podařilo ke konci měsíce května uzavřít se společností Slug Invest novou nájemní smlouvu, která není z pohledu vedení společnosti až tak problémová a nebude mít omezující vliv při případném rozvoji společnosti Halali. Tímto považujeme celou situaci z pohledu pojišťovny a ČMMJ za vyřízenou. Mohu říci, že v rámci možného se asi dosáhlo maxima.

ČMMJ, z.s. se v minulém období poměrně intenzivně věnovala připomínkám k úpravě některých zákonů a legislativních předpisů. Většina z Vás zaregistrovala iniciativu v oblasti zbraňové problematiky, která vychází z nesmyslných nařízení z Bruselu. Významnou roli jsme sehráli v připomínkování novely Zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., kdy se novela týkala implementace evropské směrnice o invazních a nepůvodních druzích. Zde se nám společnými silami s ostatními hospodáři v krajině podařilo zabránit vzniku národního seznamu nepůvodních druhů zvěře nad rámec legislativy EU.

V současné době probíhají poměrně intenzivní jednání v připomínkování Národní strategie nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v ČR 2020 – 2030. Obsahem této strategie je mimo jiné i zákaz používání olověného střeliva. Vzhledem k tomu, že v dnešní době neexistuje jediná studie, která by prokazovala významnou škodlivost olova v podmínkách ČR, zaslali jsme naše stanovisko k připravované strategii. Ministerstvo životního prostředí naše připomínky akceptovalo a současně došlo k zapracování připomínek do této strategie.

Poměrně intenzivně se angažujeme v otázce zlepšení stavu krajiny a biotopu zvěře a s tím souvisejícím problémem při způsobu obhospodařování a využívání krajiny. Společně s ČSO jsme vytvořili petici na toto téma.

Jedním z úkolů, kterým se MR ČMMJ, z.s. věnuje, je dořešení majetků ve společném vlastnictví s některými OMS, popřípadě jinými vlastníky. Chtěl bych zde poděkovat všem OMS, se kterými jsme již uzavřeli smlouvy o prodeji vyrovnání podílů, popř. se tyto dohody připravují. Pevně věřím, že najdeme shodu i s těmi zbylými z Vás. Mohu říci, že většina těchto majetků je nebo v brzké době bude již vypořádána. Není možné neustálé přehlížení a odsouvání tohoto problému, jak se dělo téměř 15 let. Jednou je nutno tento problém uzavřít a jsem rád, že se nám to ve spolupráci s OMS daří.

V pozitivním světle vidím, že se nám postupně daří odstraňovat problémy, které jsme tzv. zdědili z minulosti. Ne vždy to však jde tak rychle, jak bychom si sami přáli. Na jedné straně jsou věci, které díky procesním problémům nemůžeme ovlivnit, na druhé straně je to způsobeno trochu těžkopádnou strukturou nastaveného řízení organizace. Také tomuto se budeme věnovat v jednom z bodů dnešního programu.

Co se nám však stále nedaří a z čehož pramení a v budoucnu mohou vyvstávat další problémy jednoty?

Jednoznačně stále nemáme zvládnutou formu propagace jednoty a aktivit ČMMJ navenek, mimo naší organizaci. Jde o věc, které si je MR ČMMJ a vedení vědoma a zde musíme poměrně intenzivně zvýšit naše úsilí. Věc, na které se musíme podílet společně. V minulosti jsme opravdu vyklidili pozice a dnešní společnost vidí myslivce v lepším případě jako sběratele trofejí a plniče mrazáků. A to nemluvím o dalších excesech, které se občas s výkonem práva myslivosti spojují. Ve společnosti jsme za poslední léta ztratili kredit ochránců přírody a krajiny. Lidé na venkově samozřejmě vnímají aktivity mysliveckých spolků a našich členů. Poměrně významně se podílíme na udržování společenského a kulturního života v některých jednotlivých regionech, nicméně městská společnost nás vidí spíše v tom horším světle. Nelze se smířit s tím, že jde o problém téměř středoevropského rozměru. Při setkáních s předsedy mysliveckých organizací okolních států bylo toto téma obšírně diskutováno a bylo dohodnuto, že je nutno se tomuto problému opravdu intenzivně věnovat.

Již delší dobu apeluji na jednotlivé OMS a i spolky. Pokud pečujete o krajinu a zvěř, prodejte svou práci. Chápu, že každému z Vás, který se tomuto věnuje dlouhodobě, tyto činnosti připadají zcela normální. Nicméně společnost to neví, nevnímá a je potřeba tyto činnosti opravdu vyzdvihnout. Do budoucna bude nutno se především v regionech zviditelnit prostřednictvím regionálních médií. Občas tyto informace přeberou i hlavní mediální deníky, které občas přebírají zprávy ze svých regionů. Pro celostátní média jsou tyto aktivity poměrně nezajímavé, pokud někde nedojde k postřelení, popřípadě nám vytýkají nezvládnutí odstřelu přemnožené spárkaté zvěře. Za sebe mohu říci, že dosud jsme společnosti nebyli schopni opravdu odpovídajícím způsobem vysvětlit význam myslivců a jejich aktivit pro společnost. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že i odpovědné státní instituce nám v tom nijak zvlášť nepomáhají. Je potřeba se opravdu zamyslet, zda i prezentace naší činnosti by neměla být jednou ze základních povinností jednatelů našich OMS a vedení ČMMJ.

Velký potenciál máme v komunikaci uvnitř naší organizace. Ať se to týká komunikace mezi hlavním spolkem a pobočnými spolky, ale také mezi pobočným spolkem a vlastní členskou základnou. I když jsem často ubezpečován mnohými z Vás, že tomu tak není, na druhé straně vnímám reakce řadových členů jednoty. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na kvalitu a aktualizaci webových stránek jednotlivých OMS. Jsem přesvědčen, že pravidelná informovanost členské základny prostřednictvím jednotlivých OMS musí být jednou ze základních povinností jednatelů. K mému nepochopení, jsem zaregistroval i neochotu některých OMS, pokud jsme požadovali aktualizaci emailových adres členské základny. V dnešní době, která se vyznačuje hlavně elektronickou komunikací, nelze tento druh přenosu informací podceňovat a přehlížet. Za zcela základní chybu považuji, pokud jsme se spokojili pouze s vydáváním věstníku, který rozesíláte leckde i nepravidelně.

Je pro mne těžko pochopitelné, pokud vlastníme program členské evidence SW Diana, že nejme schopni zaevidovat emailové adresy našich členů. Nemíním vnímat námitky typu přestárlé členské základny, vyznačující se počítačovou negramotností a také nechutí elektronické komunikace. Je potřeba dát každému členu možnost přenosu těchto informací a je na každém, ať se rozhodne, zda ji využije či nikoliv. Na druhé straně bych chtěl vyzdvihnout komunikaci některých OMS prostřednictvím SMS. Byl jsem mile překvapen při nedávné návštěvě Domažlicka, kdy jsou jednotliví členové OMS pravidelně informováni o probíhajících akcích prostřednictví zasílaných SMS zpráv. Jak je vidět, jde to, ale musí jednatelé a vedení OMS opravdu chtít pracovat s členskou základnou. Jsem přesvědčen, že tato forma komunikace také běží i u jiných spolků, pokud ne, za sebe vřele doporučuji.

Již na minulých zasedáních SZ jsem upozorňoval na problémy s hospodařením některých spolků. Letos máme opět cca 16% OMS hospodařících se ztrátou. Chápu, že jsou případy, kdy OMS plánuje roční ztrátu z konkrétního důvodu mimořádných výdajů, ale těžko pochopím, pokud tak hospodaří dlouhodobě. V roce 2020 Vám a členské základně předložím přehled hospodaření jednotlivých OMS za tři roky zpět, abychom si udělali představu o hospodaření jednotlivých OMS. Všichni, kteří sedíte dnes tady, požadujete, aby hlavní spolek hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. Táži se, proč obdobnou věc nepožadujete sami ve Vašich organizacích a nepovažujete ji za zcela normální? Je Vaše hospodaření odlišné od hospodaření hlavního spolku? Myslím si, že rozhodně není. Byl bych velmi rád, pokud bychom se v budoucnu usnesli, že hospodaření OMS musí být vyrovnané a pokud uvažuje konkrétní OMS se ztrátou, tak ji řádně zdůvodní MR ČMMJ a tato současně toto překročení předloží na vědomí SZ při schvalování plánu hospodaření pro následující rok. Záleží opravdu na každém z Vás, jak se k tomuto požadavku postavíte. Věřím, že odpovědně.

Pokud budeme chtít organizaci opět kousek posunout kupředu, je nezbytné, abychom otevřeli otázku účtování pobočných spolků. Pravdou je, že značná většina z Vás nemá zavedeno podvojné účetnictví. Pokud takto neúčtujete, automaticky se vyřazujete z možnosti čerpání dotací. A nutno říci, že bez dotační podpory ze státního rozpočtu a hlavně z krajských prostředků opravdu jen přežíváte. Vaše účetnictví je de facto zaměřeno na evidenci financí v pokladně. Rozpočet naplňujete pouze z členských příspěvků, příjmy ze zkoušek adeptů a psů, popřípadě plesů a menších akcí. Proto máme dnes OMSy s obratem jednotek miliónů, ale také OMS s rozpočtem několika set tisíc. Na druhou stranu vnímám stav členské základny, který ovlivňuje velikost okresu a podmínky pro výkon práva myslivosti v dané oblasti. Nelze se, ale vymlouvat na to, že z důvodu malé členské základny se nám nevyplatí vést podvojné účetnictví. Jako příklad uvedu OMS Ústí nad Labem, který má cca 200 členů, ale podvojně účtuje. Nemíním se ptát, proč se sami dobrovolně vyřazujete z možnosti čerpání dotací, tuto otázku si dovolím ponechat Vaší členské základně na Vámi konaných sněmech. Jsem přesvědčen, že zdůvodnění najdete. Pouze se ptám, zda bude ve prospěch Vašich členů. Pokud ano, nejsem až tak přesvědčen, že bude ve prospěch celé jednoty.

Zcela zásadní věcí v existenci ČMMJ je jednota. Jde o slovo, které máme v názvu. Mohu si položit otázku, zda máme opravdu jednotnou organizaci. Máme hlavní spolek, pobočné spolky a také téměř šedesátitisícovou členskou základnu. Každý pobočný spolek má jinou podobu účtování a ekonomické evidence, jinak prezentuje jednotu navenek, má odlišně nastavený počet a strukturu svých okresních MR, jinak vedenou strukturu webových stránek. Rozdílně nakládáme s majetkem, máme rozdílný přístup k možnému čerpání dotací, každá Vaše MR je různě náročná na práci Vašich jednatelů a takto bych mohl pokračovat mnohem déle. Říkáme si, že jsme jednotní. Je potřeba si položit otázku, v čem vlastně? Možná ve společném zájmu v oblasti myslivosti a i v tom bych si dovolil polemizovat, neboť nejsem přesvědčen, že bychom se všichni shodli.

Dovolím si, jeden příklad za všechny. Je pro mne těžko pochopitelné, pokud požádáme všechny jihočeské OMS o pomoc při zajištění Národních mysliveckých slavností na Ohradě, tak se najde OMS, kterého tato akce téměř nezajímá, do přípravy a průběhu oslav se téměř nezapojí. Přitom na žádost jihočeských OMS rozhodla MR ČMMJ o setrvání těchto slavností v daném regionu. Proto se opravdu ptám, v čem každý z Vás spatřuje slovo jednota.

Máme zde další, možná ještě významnější problém. Jak jistě všichni víte, v minulém roce došlo k nemilé události s podvodem při konání zkoušek adeptů u OMS Praha – venkov. Neméně příjemnou situaci řeší v současné době DR ČMMJ v oblasti kynologie u OMS Klatovy. Je potřeba si uvědomit, že je to ČMMJ, z.s., která obdržela pověření k částečnému přenosu výkonu státní správy od MZe, které následně přenesla na své pobočné spolky. A také to jistě bude ČMMJ, z.s., které bude pověření odebráno v případě opakujících se obdobných prohřešků. Samozřejmě s tímto odnětím přicházíte všechny pobočné spolky o možnost pořádání všech typů zkoušek. Nemusím zde zdůrazňovat, jak jste někteří z Vás závislí na tomto zdroji příjmů. Ano, zde jistě najdeme shodu v jednotě. Jednotně můžeme přijít všichni o možnost pořádat zkoušky!

Stojím zde před Vámi a táži se Vás, jako nejvyššího orgánu ČMMJ, jak dlouho chcete akceptovat situaci, kdy existence Vás všech ostatních závisí na excesech několika OMS. Pokud je ze strany hlavního spolku poukázáno na případný možný výskyt problému, většinou následuje reakce v duchu: Do toho Vám nic není, my jsme samostatní a u nás je vše jak má být. Za sebe mohu říci, že rozhodně není. Není, protože se nám vytratilo to hlavní. Zmizelo nám to nejdůležitější slovo. Slovo jednota.

Jsem přesvědčen, že se vytratilo v okamžiku, kdy zaniklo jednotné IČ u ČMMJ. Na tomto místě, jsem současnou situaci ve svém prvním vystoupení na SZ v roce 2016 přirovnal k 81 neřízeným lodím v rozbouřeném oceánu a za tímto tvrzením si stojím dodnes.

Na straně druhé jsem v roce 2016 řekl, že se dá pochopit, co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo.

V průběhu dnešního zasedání budeme projednávat bod, který se týká minimálních požadavků na výkon práce jednotlivých OMS. Většině z Vás se určitě zdá tento bod zcela banální, neboť všechny podmínky splňujete a mnohdy i výrazně překračujete. Ale jsou i někteří z Vás, kteří tato kritéria nesplňují. Proto překládáme návrh, aby SZ podpořil závazek Vás OMS tyto požadavky dodržovat. Třeba nám to pomůže se alespoň trochu přiblížit ke slovu jednota.

MR ČMMJ Vám dnes představí k diskuzi návrh nové podoby řízení ČMMJ pro další volební období. Nebudeme dnes o tomto návrhu hlasovat ani nijak rozhodovat, jde pouze o seznámení se s navrhovanou podobou. K rozhodnutí o tomto návrhu bychom se vrátili na příštím zasedání SZ na podzim tohoto roku, abychom měli dostatečný prostor k diskuzi nad tímto materiálem.

Vážené dámy a pánové,

děkuji za pozornost a přeji Vám příjemně strávený pracovní den. Pevně věřím, že závěry dnešního jednání povedou k zefektivnění práce ČMMJ na všech úrovních. Jak u hlavního spolku, tak i u spolků pobočných.

Přejít na začátek