Zbraně: oddělení fungují, správní lhůty běží

Coronavirus - zbraně

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen od 12. března 2020 nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb, který končí dnem 17. května 2020.

Bez ohledu na ukončení nouzového stavu se nadále doporučuje využívat v maximální míře prostředky elektronické komunikace nebo korespondenční cestu. V případě realizace fyzické návštěvy příslušného pracoviště se doporučuje se předem u příslušného útvaru policie telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti.

Od 18. května však již bude možné elektronické podání pouze prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem nebo datové schránky.

Počínaje dnem 18. května 2020 začínají opět běžet veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, tedy nejpozději dne 1. června 2020. Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.

Samotné provedení daného úkonu bude současně považováno za žádost o navrácení v předešlý stav ve smyslu § 41 odst. 2 správního řádu, přičemž překážkou ve smyslu tohoto ustanovení byl trvající nouzový stav, který je třeba považovat za vážný důvod, jenž bránil v tom daný úkon učinit v původní lhůtě.

Nelze-li samotné podání v této lhůtě učinit (např. v případě odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti držitelem zbrojního průkazu skupiny D), je třeba rovněž příslušný útvar policie požádat o navrácení v předešlý stav (§ 41 odst. 2 správního řádu). Příslušný útvar policie v takovém případě přizná tomuto požádání odkladný účinek dle § 41 odst. 3 správního řádu a určí dodatečnou lhůtu, která nesmí být delší než původní lhůta stanovená zákonem o zbraních (v uvedeném příkladu tak nejvýše 2 měsíce).

Doba platnosti výjimky (byla-li vydána na dobu určitou), povolení vydaného podle § 12 zákona o zbraních a zbrojního průvodního listu se navyšuje o dobu trvání nouzového stavu, v případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března 2020 v právní moci, se jejich platnost tedy navyšuje o 67 dnů. Příslušný útvar policie vydá držiteli některého z těchto rozhodnutí na požádání potvrzení o prodloužení jeho platnosti a uvede v tomto potvrzení den, kdy platnost výjimky, povolení nebo zbrojního průvodního listu skončí. V Centrálním registru zbraní bude doba platnosti těchto rozhodnutí prodloužena automaticky.

S ohledem na aktuálně uveřejněný harmonogram uvolňování protiepidemických opatření lze, budou-li to dovolovat organizační možnosti a kapacity, provádět zkoušky odborné způsobilosti již od 25. května 2020. Při provádění zkoušek bude nadále potřeba dodržovat doporučené hygienické a protiepidemické postupy.

Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti.

Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

Kontakty na jednotlivá pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze nalézt na webových stránkách Policie ČR na adrese https://www.policie.cz/imapa.aspx .

Přejít na začátek