Novinky

Stanovisko Evropské myslivecké federace k zákazu olova

Stanovisko Valného shromáždění Evropské myslivecké federace FACE k rozhodnutí Výboru REACH o zákazu olověného střeliva v mokřadech

S ohledem na rozhodnutí ze dne 3. září 2020, kde Výbor REACH odsouhlasil nařízení Komise upravující přílohu XVII nařízení REACH zakazující užití a držení střeliva s olověnými střelami na mokřadech a v jejich stometrovém ochranném pásmu,

při podpoře omezení užití olověných střel v mokřadech v souladu se stanoviskem Valného shromáždění FACE ze dne 7. září 2020,

s obavou konstatujeme, že zástupci členských států ve Výboru REACH a Evropská komise selhali při ochraně základních lidských práv občanů.

Sedm milionů evropských myslivců zastoupených představiteli národních mysliveckých svazů u příležitosti Valného shromáždění Evropské myslivecké federace dne 7. září 2020:

 • odsuzuje narušení svých základních lidských práv,
 • prohlašuje, že návrh na zákaz olověných střel v mokřadech porušuje zásadu presumpce neviny, která je základním právem v právu Evropské unie i členských států,
 • lituje, že lovci i zástupci státní správy budou čelit široké právní nejistotě s ohledem na
  • vágní definici mokřadu, která zahrnuje malé i dočasné louže či rašeliniště bez viditelné vody;
  • stometrová ochranná pásma kolem jakéhokoli mokřadu;
  • zákaz pouhého držení nábojů s olověnými střelami.
 • Dále lituje, že byla ignorována doporučení Výboru pro socio-ekonomické analýzy ECHA a ECHA Enforcement Fora upravit definici mokřadu a nezavádět zákaz olověných střel v podobě rozšíření přílohy nařízení REACH a
 • důrazně vyzývá právní službu Evropského parlamentu a právní službu Evropské rady k vydání právního stanoviska k přijatému zákazu zejména s ohledem na následující zásadní aspekty základních lidských práv v Evropské unii i členských státech:
  • o zásadu svěření pravomocí a zjištění, zda zákaz nepřekračuje kompetence EU,
  • právní jistotu,
  • prolomení tradičního práva na řádný proces neboli presumpce neviny a nutnosti vinu prokázat, nikoli naopak,
  • bezprecedentní rozšíření účinků nařízení REACH s ohledem na skutečnost, že se jedná o historicky první případ, kdy nařízení REACH omezuje koncové spotřebitele (střelce) a na
  • zásadu proporcionality.
 • Vyzývá poslance Evropského parlamentu a Evropskou radu k odmítnutí a vrácení zákazu schváleného výborem REACH na základě jeho nezákonnosti, neaplikovatelnosti a porušení zásady proporcionality.
 • Opakovaně vyjadřuje svůj závazek spolupracovat s evropskými i národními institucemi na omezení používání olověných střel v mokřadech v efektivní a pro střelce a orgány státní správy srozumitelné podobě.

Pozice Evropské myslivecké federace FACE k užívání olověných střel

S ohledem na skutečnost, že ve většině evropských států již v nějaké formě platí omezení používání olověných střel v mokřadech, nebo se chystá jejich zavedení;

s vědomím šíře debaty o olověných střelách, kterou nelze omezovat na vodní ptáky a mokřady a která naopak musí zahrnovat také další vlivy (např. bezpečnost a ranivost střelby, náklady apod.), jimž by měla být věnována pozornost;

s připomínkou rozhodnutí Valného shromáždění Evropské myslivecké federace ze dne 26. března 2010, které se rozhodlo jednak směřovat k omezení používání olověných střel v mokřadech v maximálním možném rozsahu zejména tam, kde olovo představuje skutečné riziko, a jednak šířit povědomí o možných alternativách olova;

uvědomujíc si, že postupné upuštění od užívání olověných střel v mokřadech je v souladu s principem odpovědného využívání a řádnou péčí o tyto přírodní lokality;

s vědomím, že výrobci alternativ olověných střel začínají v současné době uvádět potřebné střelivo na trh v souladu s poptávkou lovců a dalších spotřebitelů a že členové FACE by měli být informováni o dostupnosti bezpečného a spolehlivého střeliva cenově dostupného průměrnému evropskému lovci, ovšem

s důrazem na skutečnost, že neolověné střelivo musí být dále zdokonaleno s ohledem na negativní dopady některých alternativních materiálů na životní prostředí, populace volně žijících živočichů, ranivost, bezpečnost pro střelce i ostatní a všechny ostatní dopady a náklady přechodu od olova, přičemž

úplný odchod od olověných střel započal již před dvaceti lety, ale zcela dokončen byl pouze ve dvou evropských státech, nejnověji po roce 2004 k němu došlo v jediném regionu jiného státu – přechod na neolověné střely totiž znamená technická a právní omezení, mj. s ohledem na předpisy Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní CIP, i rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, kdy

předpisy CIP v současné době přinášejí řadu těžko překonatelných problémů v oblasti dostupnosti použitelného neolověného střeliva.

Evropská myslivecká federace a její Valné shromáždění dne 7. září 2020 souhlasí s maximálním možným omezením použití olověných střel v mokřadech, ovšem pouze s dostatečným ohledem na problematické aspekty odchodu od olova:

 • Provedení zákazu olova musí být přiměřené riziku otravy ptáků olovem;
 • Mokřady napříč národními státy jsou odlišné i v odlišném počtu. Regulace na úrovni jednotlivých členských států musí odpovídat místním podmínkám, a tedy být srozumitelná pro lovce i orgány státní správy, a musí být v souladu s místními právními předpisy.
 • Jakákoli použitá definice mokřadu musí být formulována tak, aby bylo možné v terénu určit, kde je a kde není mokřad. Musí zahrnovat minimální výměru mokřadu a zároveň nesmí zahrnovat vyschlá rašeliniště a další místa bez viditelné vody.
 • Ochranná pásma kolem mokřadů vytvářejí řadu právních problémů a jsou zcela nepraktické pro jakékoliv použití.
 • Současné národní úpravy zakazují pouze užívání olověných střel, nikoli jejich držení. Jakékoli zákazy držení olověného střeliva jsou vysoce problematické a téměř není možné je smysluplně vymáhat.

Evropská myslivecká federace a její Valné shromáždění dne 7. září 2020 dále navrhují:

 • Podporovat výměnu informací o problematice olověných střel mezi členskými organizacemi FACE.
 • Vyzvat pracovní skupinu FACE pro střelivo k návrhu možných postupů a řešení užití olova ve střelivu.
 • Apelovat na členy FACE s cílem snížit rizika plynoucí z užívání olověných střel dodržováním rad uvedených na webových stránkách www.leadammunitionguidance.com.
 • Vyzvat příslušné aktéry v členských státech, aby monitorovali a zpětně informovali o průběhu implementace zákazu ve svých státech.
 • Vyžádat revizi standardů CIP tak, aby se zlepšila dostupnost a kvalita ocelových střel.
 • Vyzvat členské organizace FACE, aby provedly výzkumy dopadů různých druhů střel na populace volně žijících zvířat, zbraně, bezpečnost, ranivost (která je důležitá pro minimalizaci utrpení lovené zvěře), jakož i nákladů spojených s odchodem od olověných střel včetně nákladů na přestavby či pořízení nových zbraní schopných využívat alternativní střely.
 • Trvat na přiměřenějším přístupu Evropské unie i vlád členských států k problematice olova.