Plošná aplikace jedu na hraboše (zatím) zastavena

Hraboš polní

Pátého srpna tohoto roku vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který je organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství, povolení pro plošnou aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem ve více než polovině okresů ČR. Cíleno je proti hraboši polnímu, který je dle tvrzení některých zemědělců v tomto roce přemnožený a závažně poškozuje úrodu.

Vydání povolení bylo odpovědí ÚKZÚZ na několik článků, které se objevily v médiích v prvních srpnových dnech a které vykreslovaly situaci jako alarmující s potenciálem obrovských zemědělských škod.

Proti povolení se ozvala řada zainteresovaných organizací, někteří zemědělci a také Českomoravská myslivecká jednota. Varovali jsme, že přidáním dalších jedů do již tak zkoušené české přírody, tím spíše jedů neselektivních, může být potenciálním rizikem i pro další organismy. Plošná aplikace jedu přináší ohrožení drobné zvěře, psů a sekundárně možná i šelem a dravců. Negativně se k celé věci postavilo i Ministerstvo životního prostředí.

Pod tímto tlakem rozhodl ministr zemědělství pouhé čtyři dny po jeho vydání o pozastavení účinnosti povolení. Tento stav i přes opakované schůzky všech zainteresovaných stran stále trvá.

Co jed založený na fosfidu zinku (povolení pro aplikaci se vztahovalo na Stutox II) dokáže, se na vlastní oči mohli přesvědčit myslivci z Tuřan, Šlapanic a Žatčan, kteří nalezli téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů. Laboratorní výsledky prokázaly rezidua účinné látky – fosfanu a vyloučily přitom úmrtí na tularemii i brucelózu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v současné době provádí šetření pro podezření z neohlášené aplikace rodenticidů na podnět mysliveckého sdružení v k. ú. Šlapanice a na podnět Policie ČR v k. ú. Tuřany. Pokud bude shledáno a prokázáno případné porušení legislativy, bude s kontrolovanými subjekty zahájeno správní řízení.

Laboratorní protokol z rozboru obsahu žaludku jednoho z nalezených zajíců

Pokud máte podezření na otravy zvěře Stutoxem ve své honitbě, informujte prosím Českomoravskou mysliveckou jednotu na adrese fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm.

Je všeobecně známou skutečností, že v některých letech dochází k přemnožení hlodavců. Tento jev se nejvíce projevuje a je nejlépe pozorovatelný u hraboše polního (Microtus arvalis). U tohoto druhu dochází v určitých letech k populační gradaci, po níž následuje populační degradace a takovéto víceleté populační fluktuace s periodou 3 – 5 let se označují jako tzv. hraboší cykly. Populační dynamika takovýchto „cyklických“ populací se projevuje prudkými změnami v početnosti, kdy z téměř nulových hodnot dochází k 100 – 1000násobnému zvýšení početnosti. Hraboš polní je velmi významným hospodářským škůdcem, se kterým vedou zemědělci nelítostný boj.

Zdroj: Vliv používání rodenticidů na volně žijící živočichy, Myslivost
Přejít na začátek